04.03.2010

Kieltenopetus eri koulutusasteilla

Aalto, E & P. Taalas 2005. Tavoitteelliseksi opiskelijaksi monimuotoisella ja -mediaisella kurssilla. Teoksessa L. Kuure, E. Kärkkäinen & M. Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen toiminta − Language and Social Action. AFinLAn vuosikirja 2005. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLan julkaisuja 63, 349−362.

Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam 2004. Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråks inlärning. Teoksessa K. Hyltenstam & I. Lindberg (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 221−258.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr04.pdf?lang=fi

Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö. 2007. Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/?lang=fi

Airola, A. (toim.) 2001. Kielenopetuksen haasteet ammattikorkeakouluissa. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

A-kielet perusopetuksen vuosiluokilla 1−6 − määrällinen ja alueellinen selvitys vuosilta 1999−2004. Helsinki: Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry.

Ammattikorkeakoulut 2005. Taulukoita AMKOTA-tietokannasta. Opetusministeriön julkaisuja 2006:42.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm42.pdf?lang=fi

Blomqvist, I., Koskinen R., Niemi H. & M. Simpanen 1997. Aikuisopiskelu Suomessa. Aikuiskoulutustutkimus 1995. Koulutus 1997/4. Helsinki: Tilastokeskus.

Blomqvist, I., Ruuskanen, T., Niemi, H. & E. Nyyssönen 2002. Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2000. Helsinki: Tilastokeskus.

Carlson, L. 1995. Ammattien kielet ja kielten ammatit: selvityksiä ja ehdotuksia korkeakoulujen kieltenopetuksen järjestämisestä. Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan linjan julkaisusarja 33. Helsinki: Opetusministeriö.

Elsinen, R. 2000. ”Kielitaito – väylä Suomen ulkopuoliseen maailmaan.” Yliopisto-opiskelijoiden vieraiden kielten oppimiseen liittyviä käsityksiä kielikeskusopettajien tulkitsemana. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 62. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Elsinen, R. 2004. Kielikeskusopetus eilen, tänään, huomenna. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 77−87.

Garam, I. (toim.) 2004. Ulkomaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille annettava suomen kielen opetus ja sen kehittämistarpeet. CIMO Publications 1:2004. Helsinki: Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO.
http://www.cimo.fi/dman/Document.phx/~public/Julkaisut+ja+tilastot/Raportit+ja+selvitykset/SuomenOpetusUlkomaisilleOpiskelijoille.pdf

Gee, P. J. 2004. Situated Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling. London: Routledge.

Geber, E. & C. Lojander-Visapää 2007. De svenska gymnasierna i Finland. En lägesanalys. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.edu.fi/julkaisut/gymnasierna_final_2.pdf

Grunderna för planen för småbarnsfostran 2005. En korrigerad upplaga (version II). Handböcker 61. Helsingfors: Stakes.
http://varttua.stakes.fi/NR/rdonlyres/EA1733C8-94BB-4CF7-8182-C84E1AEF2A56/0/s_vasu.pdf

Haapamäki-Niemi, H. & S. Noponen 2007. Elämään bittien kanssa – opiskelu verkossa ja Internetin mahdollisuudet. Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja 2007. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Heilä-Ylikallio, R. & G. Oker-Blom 2006. Språkraketen. Lärarhandledning. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Horppu, R. & T. Lehtonen 2003. Monipuolinen kielitaito? Selvitys Helsingin yliopistosta valmistuneiden kieliopinnoista. Helsingin yliopisto: Opintoasiainosaston julkaisuja 22/2003.

Hämäläinen, L., Väisänen, T. & S. Latomaa 2007. Perus- ja toisen asteen kielikoulutus: peruskielitaidosta monikielisyyteen? Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 57–121.

Kansalais- ja työväenopistojen liitto ry. 2000. Selvitys kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksesta. Julkaisematon.

Kantelinen, R. 1998. Kieltenopetus ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 101−116.

Kantelinen, R. & M. Heiskanen 2004. Ammattikorkeakoulujen kieliopinnot. Joensuun yliopisto: Soveltavan kasvatustieteen laitos.

Kasslin, J. & S. Kackur 2005. I dialog med språkträdet. Självrapportering av språkfärdigheter hos elever i årskurs 6 med språkträdet som redskap. Publikation Nr 11. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Kieltenopetuksen kehittäminen. Viite 27.9.2005 Opetusministeriön ja Opetushallituksen välinen tulossopimus vuosille 2006–2008. 2006. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47339_kielkehi.pdf

Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996−2000 KIMMOKE. Loppuraportti 2001. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/kimmokeloppurap.pdf

Korpela, H., Lottonen, S. & Nguyễn Quốc Cựờng (2007). Kokemuksia eheytetystä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 165178. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Kronholm-Cederberg, A. 2005. Om skrivandets villkor – unga människors berättelser om skrivandet i gymnasiet. Rapport nr 16. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Kumpulainen, T. (toim.) 2001. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2001. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47954_indi2001.pdf

Kumpulainen, T. (toim.) 2003. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2003. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47916_Indikaattorit_2003.pdf

Kumpulainen, T. (toim.) 2004. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2004. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47917_Indikaattorit2004.pdf

Kumpulainen, T. (toim.) 2005. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2005. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47915_Indikaattorit_2005.pdf

Kumpulainen, T. & S. Saari (toim.) 2006. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2006. Kvantitativa indikatorer för utbildningen 2006. Helsinki: Opetushallitus. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47302_Indikaattorit_2006.pdf

Kumpulainen, T. (toim.) 2008. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46483_INDI2008.pdf

Kumpulainen, T. (toim.) 2009. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2009. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/119433_Koulutuksen_maaralliset_indikaattorit_2009.pdf

Kuusela, J. 2006. Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon. Oppimistulosten arviointi 6/2006. Helsinki: Opetushallitus. http://www.edu.fi/julkaisut/Temaattinen_tasa_arvo.pdf

Laihiala-Kankainen, S. 1993. Formaalinen ja funktionaalinen traditio kieltenopetuksessa. Kieltenopetuksen oppihistoriallinen tausta antiikista valistukseen. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 99.

Lucietto, S. (a cura di) 2009. Pluriliguismo e innovazione de sistema. Sfide e ricerche curricolari in ambito nazionale e internatizionale. Provincia Autonoma di Trento: IPRASE del Trentino. http://www.iprase.tn.it/prodotti/materiali_di_lavoro/alis2008/download/Alis_2008.pdf

Luukka, M.-R. 2003. Tekstitaituriksi koulussa. Virittäjä 3/2003, 422−428.

Luukka, M.-R. & M. Leiwo 2004. Opetussuunnitelma äidinkielenopetuksen suunnannäyttäjänä? Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 13−36.

Löfström, E., R. Kantelinen, E. Johnson, M. Huhta, M. Luoma, T. Nikko, A. Korhonen, J. Penttilä, M. Jacobsson & L. Miikkulainen 2002. Ammattikorkeakoulun opetus tienhaarassa: Kieltenopetuksen arviointi Helsingin ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 15:2002. Helsinki: Edita.

Mattila, M. ym. 2005. Elinikäinen oppiminen yliopistoissa -työryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:38. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2005/liitteet/opm_267_tr38.pdf?lang=fi

Moilanen, K. 2002. Yli esteiden. Oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Helsinki: Tammi.

Mård-Miettinen, K. & S. Björklund 2007. Kielikasvatus ja kielikoulutus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: alku elinikäiselle kielenoppimiselle. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 45–55.

Mustajoki, A. 2007. Yliopistojen Venäjä-yhteistyön ja Venäjä-osaamisen kehittäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:11. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr11.pdf?lang=fi

Nikula, T. 2002. Kieliaineiden opetussuunnitelmahanke Jyväskylän yliopistossa. Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa lv. 2001–2002 toteutetun hankkeen raportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Nyman, T. 1999. KIMMOKE. Seuranta- ja arvointitutkimuksen loppuraportti. Kieltenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996–2000. Moniste 28/1999. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/kimmo3.pdf

Nyman, T. 2005. Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämisprojekti KIMMOKE. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 269–281.

Oker-Blom, G., Geber, E. & H. Backman 2001. Språklig mångfald i skolan. Språkbakgrund och muntlig kompetens i de svenska lågstadieskolorna i Finland. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.edu.fi/julkaisut/sprak2.pdf

Pekkala, H. 2007. Kehittävä ja kehittyvä kielikeskus. Teoksessa Kalin, M., Nurmi, T. & A. Räsänen (toim.) Kirjomme kielillä. Jyväskylän yliopiston kielikeskus 30 vuotta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielikeskus.

Perustietoa kielivalinnoista. Helsinki: Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry.
http://www.sukol.fi/index.phtml?s=41

Pynnönen, M.-L. 2002. Äidinkieltä peruskoulussa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Pyykkö, R., Tuomi, U.-K., Juurakko-Paavola, T. & U. Fiilin 2007. Uutta yhteistyötä ja profiilien terävöittämistä: korkeakoulujen kielikoulutus. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 123–151.

Pälli P. 2005. Äidinkielenopetus ja diskurssianalyysi. Teoksessa L. Kuure, E. Kärkkäinen & M. Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen toiminta − Language and Social Action. AFinLAn vuosikirja 2005. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLan julkaisuja 63, 399−408.

Renko, T. & K. Koskinen (toim.) 2005. Etälukioprojekti. Loppuraportti vuosilta 2000−2004. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.oph.fi/etalukio/raportit/loppuraportit/etalukioprojekti_koko.pdf

Saarinen, S. 2005a. Varhainen aloittaminen lisää poikien kieltenopiskelua. Tempus 5/2006, 8.

Saarinen, S. 2005b. Kuntien kieltenopetus yksipuolistuu. Tempus 2/2006, 16-17.

Saarinen, S. 2005c. Hyväksytty-merkintä vai ei? Tempus 2/2004, 14-15.

Sahlström, F., Pörn, M. & A. Slotte-Lüttge 2008. ”Mitä tarkoittaa speaking English?” – Flerspråkiga barns lärande och identitet i och utanför skolan. I J. Lindström, P. Kukkonen, C. Lindholm & Å. Mickwitz (red.) Svenskan i Finland 10. Bidrag från den tionde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland 12–13 oktober 2006. (Nordica Helsingiensia 11.) Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Sajavaara, K. 1998. Kielikoulutus yliopisto-opinnoissa. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 91−100.

Sajavaara, K. 1999. Kielikoulutus ammattikorkeakouluissa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Sartoneva, P. 2007. Aikuiskoulutuksen tarjoamista kieltenopiskelumahdollisuuksista. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 221232.

Suomen Kansanopistoyhdistys. 2010. Kansanopisto-lehti. Helsinki.
http://www.kansanopistot.fi/lehti/index.html

Suomen kesäyliopistot ry. 2006. Selvitys kesäyliopistojen toiminnasta vuonna 2005. Suomen kesäyliopistot ry:n julkaisu 5/2006. Tampere: Suomen kesäyliopistot ry.
http://www.kesayliopistot.fi/pdf/Selvitys_toiminnasta_2005.pdf

Tilastokeskus. 2005. Oppilaitostilastot. Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus. Helsinki: Tilastokeskus.

Tilastotietoa kielivalinnoista. Helsinki: Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry.
http://www.sukol.fi/index.phtml?s=64

Valkonen, P. & P. Vilska 2002. Esikoululainen kielen käyttäjänä ja tutkijana. Teoksessa A. Niikko (toim.) Esiopetusta linnan liepeillä. Joensuu: Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 17–29.

Van Lier, L. 1986. Interaction in the language curriculum: awareness, autonomy, and authencity. New York: Longman.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005. Toinen tarkistettu painos. Oppaita 56. Helsinki: Stakes.
http://varttua.stakes.fi/NR/rdonlyres/DD04983E-D154-4FE4-90A1-E2690175BE26/0/vasu.pdf

Väyrynen, P., Räisänen, A., Geber, E., Koski, L. & M.-L. Pernu 1998. Kieliäkö ammatissa? – Ammatillisten oppilaitosten kieltenopetuksen nykytila ja kehittämistarpeet. Arviointi 8/1998. Helsinki: Opetushallitus.

Väyrynen, P. 2001. Kaikki kieliä oppimaan. Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen. Moniste 6/2001. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/kaikkia.pdf

Østern, A.-L. 2001b. Svenska med sting! En didaktisk handledning med betoning på modersmål, litteratur och drama. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.