28.05.2009

Lait, asetukset, sopimukset ja niihin liittyvät dokumentit

Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911144

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja. 1998. Euroopan neuvosto.
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1998/19980023/19980023_2

Asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta (SopS 23/1998).
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1998/19980023

Asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980811

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1973/19730239

Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta (1336/1994).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19941336

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980805

Hallintolaki (434/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030434

Kansalaisuuslaki (359/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030359

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus. 1998. Euroopan neuvosto.
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1998/19980002

Kielilaki (423/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030423

Kuntalaki (365/1995).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030424

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980631

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630

Laki Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta (48/1976).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1976/19760048

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040075   

Laki lasten päivähoidosta (36/1973).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036

Laki lukiolain muuttamisesta (766/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040766

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990493

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (1215/2005).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20051215

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Laki yleisistä kielitutkinnoista (964/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040964

Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050672

Lukioasetus (810/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810

Lukiolaki (629/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Oikeusministeriö, kielilaki, tietoa kielilaista.
http://www.om.fi/24003.htm

Oikeusministeriö, kielilaki, usein kysyttyä.
http://www.om.fi/Etusivu/Perussaannoksia/Kielilaki/Useinkysyttya

Oikeusministeriö, Oikeusministeriön esitteitä, Kielilaki.
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Kielilaki

Perusopetusasetus (852/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki (628/1998).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Saamen kielilaki (1086/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20031086

Suomen perustuslaki (731/1999).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (352/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030352

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (497/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040497

Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040613

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (955/2002).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020955

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (1435/2001).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011435

Valtioneuvoston asetus saamen kielilain täytäntöönpanosta (108/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040108

Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030481

Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista (1163/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20041163

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (915/2005).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050915

Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa (213/1999).
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990213

Yhdenvertaisuuslaki (21/2004).
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021