11.03.2010

Maahanmuuttajien koulutus

Aarts, R. & P. Broeder 2006. Experiences with a language portfolio − with special focus on Moroccan children in the Netherlands. Teoksessa N. Alem & J. J. de Ruiter (eds.) The Culture of Moroccan Migrants in Europe. Oujda: Faculté des Lettres de l’Université Mohammed Premier, 79−91.

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Suositus opetussuunnitelmaksi. 2007. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46966_koto_ops.pdf

Aunola, U. (toim.) 2004. Maahanmuuttajat ammattia oppimassa. Helsinki: Opetushallitus.

Aunola, U. & L. Ruuskanen (toim.) 2004. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Tilannekatsaus lukuvuodesta 2003−2004. Opetushallituksen muistio.
http://www.edu.fi/maahanmuuttajat/Valmistavankoulutuksentilannekatsaus2004.doc

Aunola, U. & J. Korpela 2006. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Tilannekatsaus lukuvuodesta 2005–2006. Moniste 11/2006. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maahanmvalko.pdf

Badawieh, M., Kütük, H., Lê Thị Mỹ, D. & H. Janei 2007. Oman äidinkielen opetusmateriaaleista. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Domínquez Lledó, L. B. 2007. Oman äidinkielen opetuksen ongelmia – ja mahdollisia ratkaisuja. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Erätie, E., Lumme, H., Olasvuo-Murtola, E. & R. Ufacik 2008. Suomi hallussa? – Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi toisena kielenä -opettajille. Helsinki: Opetushallitus.

Extra, G., Spotti, M. & P. Van Avermaet (ed.) 2009. Language testing, migration and citizenship – Cross-national perspectives. London: Continuum.

Finnish Journal of Ethnicity and Migration. http://www.etmu.fi/fjem/sve/downloads.html

Gyekye, M. & M. Rouhio 2005. Työkalupakki. Välineitä päiväkodin suomi toisena kielenä -opetukseen. Selvityksiä 2005:8. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Helot, C. & A. Young 2002. Bilingualism and language education in French primary schools: Why and how should migrant languages be valued? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism Vol. 5, No. 2, 96–112.

Holm, P., Hopponen, A. & M. Lahtinen 2008. Maahanmuuttajien työkyky 2008. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 210. Helsinki: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT. http://www.ptt.fi/dokumentit/mamuraporttiptt_0711081414.pdf

Härkäpää, K. & U. Peltola (toim.) 2005. Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen ja kuntoutusluotsaus. Majakka-Beacon-hankkeen loppuraportti. Kuntoutussäätiön työselosteita 29/2005. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
http://www.kuntoutussaatio.fi/majakka-beacon/maahanmuuttajien_tyollistymisen_tukeminen_ja_kuntoutusluotsaus.pdf

Ikonen, K. (toim.) 2005. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa: opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Helsinki: Opetushallitus.

Ikonen, K. 2007 .Oman äidinkielen opetuksen kehityksestä Suomessa. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Iskanius, S. 2006. Venäjänkielisten maahanmuuttajaopiskelijoiden kieli-identiteetti. Jyväskylä Studies on Humanities 51. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Jaakkola, M. 2009. Maahanmuuttajat suomalaisten näkökulmasta. Asennemuutokset 1987–2007. Tutkimuksia 2009/1. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus. http://www.hel2.fi/Tietokeskus/julkaisut/pdf/09_02_19_Tutkimus_Jaakkola.pdf

Jokinen, P., Immonen-Oikkonen, P. & L. Nissilä (toim.) 2009. Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/110400_Kommentoitu_luettelo_maahanmuuttajien_materiaaleista_2009.pdf

Jääskeläinen, N. 2004. Oma äidinkieli opetuksen tukena ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa U. Aunola (toim.) Maahanmuuttajat ammattia oppimassa. Helsinki: Opetushallitus, 102–109

Kapanen, K. & Kantosalo M.  2009. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus - Tilannekatsaus lukuvuodesta 2008-2009. Opetushallitus.

http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/120976_Maahanmuuttajien_ammatilliseen_peruskoulutukseen_valmistava_koulutus.pdf

Kilpinen, J. 2009. Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys. Moniste 9/2009. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/119385_Maahanmuuttajien_ammatillisen_peruskoulutuksen_keskeyttamisselvitys.pdf

Kokkonen, M., Laakso, S. & A. Piikki 2008. Arvaanko vai arvioinko? Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46538_Arvaanko_vai_arvioinko.pdf

Koponen, H. 2000. Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 8. Helsinki: Opetushallitus.
http://snor.joensuu.fi/oph/opepro8.pdf

Koponen, H. 2004. Monikulttuurisuuskasvatus ja monikulttuurinen koulu – Mitä kaikkea se sisältää? Teoksessa J. Loima (toim.) Theoria et praxis. Viikin normaalikoulun julkaisuja 1.
http://www.vink.helsinki.fi/files/Theoria_monikult.html

Kumpulainen Timo (toim). 2009. Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2009. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/119433_Koulutuksen_maaralliset_indikaattorit_2009.pdf

Kuisma, K. 2001. Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa − selvitys koulutuksen käytännöistä. Moniste 18/2001. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maahammper.pdf

Laine, R., Nissilä, L. & K. Sergejeff 2007. Eväitä, esimerkkejä, kokemuksia: luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille. Helsinki: Opetushallitus.

Latomaa, S. 2002. Maahanmuuttajien kielelliset oikeudet. Teoksessa A. Mauranen & L. Tiittula (toim.) Kieli yhteiskunnassa − yhteiskunta kielessä. AFinLAn vuosikirja 2002. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLan julkaisuja 60, 6181.

Latomaa, S. 2003a. Mitä opittiin? Maahanmuuttajien suomenopetus ja sen tuloksellisuus. Teoksessa P. Muikku-Werner & H. Remes (toim.) Virsu: Viro ja Suomi: kohdekielet kontrastissa. Joensuu: Joensuun yliopisto, 88−93.

Latomaa, S. 2003b. Monikielinen Eurooppa. Virittäjä 4, 608–617.

Latomaa, S. 2005. Multilingualism in Finland: Past and present. Teoksessa X. P. Rodríguez-Yáñez, A. M. Lorenzo Suárez & F. Ramallo (toim.) Bilingualism and Education: From the Family to the School. München: Lincom Europe, 91–106.

Latomaa, S. 2006. Mitä kieliä Euroopan kouluissa puhutaan? Teoksessa A. Pajunen & H. Tommola (toim.) XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.–20.5.2005. Tampere University Press. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series B 2, 398–411.

Latomaa, S. 2007. Miten maahanmuuttajat kotoutuvat Suomeen  opinpolku varhaiskasvatuksesta työelämään. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 317–368.

Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Lauranto, Y. 1997. Elämän suolaa 1−2. Opettajan opas. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Lauranto Y. 2001. Elämän suolaa 1. Kolmas täydennetty painos. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus. Suositus opetussuunnitelmaksi. 2006. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/lukiverkko.pdf

Maahanmuuttajien koulutus. Opetushallitus. http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus

Maahanmuuttajalasten esiopetusta kahdella kielellä: project of bilingual assessment and curriculum development. Kaksikielisten arvioinnin ja opetussuunnitelman kehittämisprojekti 2001. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistava opetus ja perusopetus syyslukukaudella 2003. Opetushallituksen muistio 4.3.2004. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maahanmuuttajaopetusraportti.pdf

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. 1999. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/valmentava/maahanm.pdf

Marjeta, M. 1998. Kotimaassa tiedettiin kuka minä olen. Selvitys maahanmuuttajien kotoutumisesta. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/julkaisut/1998/kotimaassa_tiedettiin_kuka_mina_olen

Martin, Maisa. 2007. A Square Peg into a Round Hole? Fifteen years of research into Finnish as a second language. Nordand - Nordisk tidsskirft for andrespråksforkning1, 63-86.

Matinheikki-Kokko, K. (toim.) 1999. Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia. Helsinki: Opetushallitus.

Mikkonen, R., Paularanta-Kokkonen, R. & V. Savolainen 2006. ”Repun takanassa”. Maahanmuuttajalasten kielitason kartoitus. Tampereen kaupunki: Kasvatus ja opetuspalvelukeskus.

Mäkelä, T. 2004. Miten äidinkieli voi tukea opiskelua – kokemuksia Turun ammatti-instituutin oman äidinkielen opetuksesta. Teoksessa U. Aunola (toim.) Maahanmuuttajat ammattia oppimassa. Helsinki: Opetushallitus, 110–117.

Mäkelä, T. 2007. Äidinkielten suojelu – keinoja vauvasta vaariin. Teoksessa S. Latomaa (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. http://www.utbildningsstyrelsen.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf

Nissilä, L. 2006. Ajankohtaista maahanmuuttajaopetuksesta: lukiokoulutus. Esitelmä Opetushallituksen S2-kehittämispäivillä Helsingissä 9.10.2006.

Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & I. Kuukka 2006. Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Paananen, S. (toim.) 2005. Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Perhoniemi, R. & I. Jasinskaja-Lahti 2006. Maahanmuuttajien kotoutuminen pääkaupunkiseudulla: seurantatutkimus vuosilta 1997−2004. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen. 2005. Opetushallituksen muistio. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/maahanmuuttajat/perusopetus/OPMselvitys2.pdf

Pihlaja, L. (toim.) 2005. Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus. Helsinki: Työväen Sivistysliitto.
http://pomo.tsl.fi/projektit/maahanmuuttajien_koulutus%20_WWW.pdf

Pihlaja, L. (toim.) 2008. HRAKKautta Duuniin. Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin − miten ohjaan, opetan ja kannustan. Duuniin-projekti. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus. http://www.hrakk.fi/files/72/Duuniin-artikkelikirja.pdf

Pohjanpää, K., Paananen, S. & M. Nieminen 2003. Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002. Elinolot 2003:1. Helsinki: Tilastokeskus.

Pollari, E. & L. Nissilä (toim.) 2006. Suomi toisena kielenä. Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/Suomi_Oppimateriaalit2006.pdf

Pälli, P. & S. Latomaa 1997. Aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen taito. Maahanmuuttajakoulutuksen arviointia. Helsinki: Opetushallitus.

Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Kyllönen, T., Vehviläinen, E.-M. & T. Rynkänen 2009. Kielikoulutus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. Tavoitteet, toteutus ja hallinnollinen yhteistyö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/maahanmuuttajienkielikoulutus.pdf

Rambøll Management 2006. Evaluering av praktiseringen av norsk som andrespråk for språklige minoriteter i grunnskolen. Oslo: Utdanningsdirektoratet.
http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Rapporter/Evaluering_av_Norsk_som_2_sprak.pdf

Rouhio, M., Aalto, H., Ivakko, T., Tsempoi, T., Salah, S., Huhtiniemi-Anttonen, M. & M. Gyekye 2005. Maahanmuuttajatyön kehittäminen päivähoidossa. Selvityksiä 2005:9. Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/22db52804a176e1e9483fc3d8d1d4668/9_maahanmuutt.pdf?MOD=AJPERES

Ruppel, K. 2010. Kysely maahanmuuttajakielistä. Vastausten kooste. 1.2.2010. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. http://www.kotus.fi/files/1380/maahanmuuttajakielikysely_raportti.pdf

Rynkänen, T. 2004. Sujuuko suomi, vertyykö venäjä? Venäjänkielisten maahanmuuttajavanhempien näkemyksiä lastensa koulunkäynnistä Suomessa. Teoksessa S. Laihiala-Kankainen, O. Milovidova & T. Rynkänen (toim.) Dialogeja. Kieli, yksilö ja yhteisö. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 189–217.

Straszer, B. 2002. Oppilaitosten käytännöt opiskelijavalinnoissa.
http://www.edu.fi/pageLast.asp?path=498,526,54785,3328,4783,10889

Suni, M. 1996. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päättövaiheessa. Moniste 11/1996. Helsinki: Opetushallitus.

Suni, M. 2008. toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylän yliopisto: Humanistinen tiedekunta. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18556/9789513932091.pdf?sequence=1

Suomen venäjänkielisen väestönosan kysymyksiä 2002. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan asettaman työryhmän raportti. Helsinki: Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti.
http://www.faror.com/memo/Venajankieliset-raportti2.doc

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestäminen perusopetuksessa. 2005. Opetushallituksen selvitys. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/attachment.asp?path=498,526,7008,52893,52894

Suositus aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta. Moniste 9/2001. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/suositukset/maahanmuuttaja.pdf

Tanner, J. & M. Kokkonen 2008. Suomenopetus, kielitaito ja tutkimus. Kakkoskieli 6. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Tanttu, J. 2009. Venäjänkielisenä Suomessa 2008. Selvitys vähemmistövaltuutetulle. Helsinki: Vähemmistövaltuutettu. http://www.vahemmistovaltuutettu.fi/intermin/vvt/home.nsf/files/ven%C3%A4l%C3%A4istutkimus_nettiversio/$file/ven%C3%A4l%C3%A4istutkimus_nettiversio.pdf

Tarkoma, E. 2005. Suomi toisena kielenä -opetuksen haasteita. Virke 2/2005, 14–16.

Tarnanen, M. & M. Suni 2005. Maahanmuuttajien kieliympäristö ja kielitaito. Teoksessa S. Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 9−21.

Thomas, W. & V. Collier 1997. School Effectiveness for Language Minority Students. NCBE Resource Collection Series, No. 9. George Washington University.

Työmaa 2008–2012. Työperusteista maahanmuuttoa ja maahanmuuttajaväestön työllistymistä edistävä aikuiskoulutusohjelma. Opetusministeriön ja työministeriön yhteisen virkamiestyöryhmän ehdotus 16.3.2007. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/aikuiskoulutus_ja_vapaa_sivistystyoe/lomakkeet_ja_paeaetoekset/muistiot/Tyomaa_.pdf

Uusikylä, P., Tuominen, A., Mäkinen, A-K. & N. Reuter 2005. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen arviointi. Työpoliittinen tutkimus 267. Helsinki: Työministeriö.
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt267.pdf

Valjus, S. & M. Nirvi 2005. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista tukeva koulutus Suomessa. Tampere: Suomen kesäyliopistot ry.
http://www.kesayliopistot.fi/pdf/kesayliopisto_kotoutumiskoulutus.pdf

Where Immigrant Students Succeed. A Comparative Review of Performance and Engagement in PISA 2003. 2006. Paris: OECD.
http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

Yhteistyössä kotouttamiskoulutusta toteuttamaan. 2005. Työ- ja opetushallinnon työryhmän raportti. Työhallinnon julkaisu 351. Helsinki: Työministeriö.
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj351.pdf

Youssef, Y. 2005. Maahanmuuttajien äidinkielen opetus. Teoksessa K. Ikonen (toim.) Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa. Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Helsinki: Opetushallitus, 120–140.

Youssef, Y. 2007. Maahanmuuttajien äidinkielen opetus: nykytilanne ja tulevaisuus. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 369–378.