09.03.2010

Opettajankoulutus

Aalto, E. 2006. Kun opetetaan funktionaalis-pedagogisesti – millainen haaste opettajalle? Esitelmä Opetushallituksen S2-koulutuspäivillä Helsingissä 9.10.2006.

Aaltonen, H. 2006. Intercultural Bridges in Teenagers’ Theatrical Events. Performing Self and Constructing Cultural Identity through a Creative Drama Process. Åbo: Åbo Akademi University Press. (Diss.)

Backlund-Smulter, T. 2005. Språk är en känslig sak. Klasslärarstuderandes röster om språk i skola i finlandssvensk kontext. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Opublicerad licentiatavhandling.

Furu, A.-C. 2004. En resa i röst. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Opublicerad licentiatavhandling.

Hughes, G. & Moate J. & Raatikainen T. 2004. ETC: Englisch teaching companion: classroom management in English. Helsinki: Tammi.

Hyötyniemi, Y. (toim.) 2003. Muuttuuko mikään? Näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaan. Opetusministeriön julkaisuja 2003:16. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2003/liitteet/opm_105_opm16.pdf?lang=fi

Härkki, K. 2002. Aineenopettajakoulutus Suomen yliopistojen humanistisissa tiedekunnissa. Helsingin yliopisto: Humanistinen tiedekunta.

Jaatinen R. & Kohonen, V. & Moilanen P. (toim). 2009. Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus: Pauli Kaikkosen juhlakirja. Helsinki: Okka.

Jakku-Sihvonen, R. (toim.) 2005. Uudenlaisia maistereita. Kasvatusalan koulutuksen kehittämislinjoja. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus.

Jakku-Sihvonen, R. & H. Niemi (toim.) 2006. Research-based Teacher Education in Finland − Reflections by Finnish Teacher Educators. Research in Educational Sciences 25. Helsinki: Finnish Educational Research Association.

Jokinen, M. 2000b. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 7. Helsinki: Opetushallitus.

Kaikkonen, P. 2004. Kielenopetus kielikasvatuksena: nuoren vieraan kielen opettajan kehityspolut. Jyväskylä: Jyväskylän yliopsito.

Kaikkonen, P. & V. Kohonen (toim.) 2000. Minne menet, kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylän yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.

Kantelinen, R. 2004. Opettajankoulutus ammatillisesti suuntautuneen kielenopetuksen tehtäviin – haaste kansallisen tason kehittämistyölle. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 51−60.

Kelly, M., Grenfell, M., Allan, R., Kriza, C. & W. McEvoy 2004. European profile for language teacher education: A frame of reference. Southampton: University of Southampton.
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/profile_en.pdf

Korppas, M. 2008. Aineenopettajankoulutuksen nykytila ja kehittämistarpeet: AINO-hankkeen loppurapotti. Turku: Turun yliopsto.

Kostiainen, E. & Gerlander, M. 2009. Vuorovaikutus opettajaksi opiskelevien ansiantuntijuudessa. Teoksessa Prologi: puheviestinnän vuosikirja/ Prologos ry. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22821/Prologi2009_6-25_Kostiainen_Gerlander.pdf?sequence=1 

Kumpulainen, T. (toim.) 2009. Opettajat Suomessa 2008. Lärarna i Finland 2008. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46467_Opettajat_Suomessa_2008.pdf

Kurola, J. & J. Sorvari (toim.) 2004. Virtuaaliset erilliset opettajan pedagogiset opinnot 35 ov Opetusharjoittelu verkossa. eNorssi. Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja N:o 2. Turku: Suomen harjoittelukoulujen rehtorit ry.
http://www.enorssi.fi/julkaisut/VIRPEDA.pdf

Kuure, L., Saarenkunnas, M. & P. Taalas 2000. Verkkovälitteisen tapauskeskustelun mahdollisuuksia kielenopetuksessa ja opettajankoulutuksessa. Teoksessa P. Kaikkonen & V. Kohonen (toim.) Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylän yliopisto: Opettajankoulutuslaitos, 207–221.

Larzén, E. 2005. In Pursuit of an Intercultural Dimension in EFL-Teaching. Exploring Cognitions among Finland-Swedish Comprehensive School Teachers. (Dissertation). Åbo: Åbo Akademi University Press.

Lehti-Eklund, H (red.). 2007. Att växä till lärare - svensklärarutbildining i utveckling. Helsingfors : Helsingfors universitet, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.

Lithén, M. 1998. Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995–1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996–1997. Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr 30.

Luukkainen, O. 2000. Opettaja vuonna 2010. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakkohankkeen (OPEPRO) selvitys 15. Loppuraportti. Helsinki: Opetushallitus. http://snor.joensuu.fi/oph/opepro15.2.pdf

Läraren 2010. Strategi för lärarutbildningen vid Åbo Akademi. Betänkande avgivet av Åbo Akademis arbetsgrupp 14.02.2002.
http://www.abo.fi/public/media/2522/lararen_2010.pdf

Maahanmuuttajaopetuksen opettajatarvetta sivittänyt työryhmä. 2007. Opettajatarve maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa. Helsinki: Opetusministeriö, Koulutus ja - tiedepolitiikan osasto. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr32.pdf?lang=fi

Meisalo, V. 2002. Aineenopettajakoulutuksen vaihtoehdot ja tutkimus. Ainedidaktiikan symposiumi 1.1.2002. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Moisio, O-P. 2009. Essays on radical educational philosophy.  Jyväskylä studies in education, psychology and social researsch 353. Jyväskylän yliopisto.

Niemi, H. 2003. Towards a learning society in Finland: information and communications technology in teacher education. Technology, pedagogy and education. Educational Media, Technology & Science Issue 12 (1), 85–103.

Nieminen, T. 2000. Suomi toisena kielenä -opettajien koulutuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopisto: Suomen kielen laitos.

Nyman, T. 2009. Aller Anfang ist nicht so schwer. Teoksessa kantelinen R. & Pollari, P. (toim) Language education and lifelong learning. Joensuu: University of Joensuu. S. 261-278.

Nyman, T. 2009. Nuoren vieraan kielen oepttajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen. Jyväskylä studies in education, psychology and sociel research 368. Jyväskylän yliopistot. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3664-8

Nyman, T. & Ruohotie-Lyhty, M. 2009. Tunteet pelissä: kielenopettajan tunnetiloja uran alkuvaiheessa. Teoksessa Jaatinen R. & Kohonen, V. & Moilanen P. (toim) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus: Pauli Kaikkosen juhlakirja. Helsinki: Okka.

Mäkinen, K. 2009. Portfolio vieraiden kielten opettajaopiskelijoiden  ammatillisen kasvun välineenä. Teoksessa Jaatinen R. & Kohonen, V. & Moilanen P. (toim) Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus: Pauli Kaikkosen juhlakirja. Helsinki: Okka.

Opettajankoulutukseen kuuluvan ohjatun harjoittelun selvitysraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:19. Helsinki:Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr19.pdf?lang=fi

Opettajankoulutukseen kuuluvan opetusharjoittelun selvitys. 2005. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry.
http://www.sool.fi/pdf/harjoitteluselvitys-2005.pdf

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma. 2001. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_14_opeko.pdf?lang=fi

Opettajankoulutus 2020. 2007. Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikka osasto. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Opettajankoulutus – tietoa, taitoa, tulevaisuutta. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 2001–2005 loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:32. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr32.pdf?lang=fi

Opettajatarvetyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:9. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2003/liitteet/opm_127_tr09.pdf?lang=fi

Penttinen, E. & L. Kyyrönen 2005. Vieraiden kielten opetuskulttuurin muutostarve. Teoksessa L. Kuure, E. Kärkkäinen & M. Saarenkunnas (toim.) Kieli ja sosiaalinen toiminta − Language and Social Action. AFinLAn vuosikirja 2005. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLan julkaisuja 63, 387−396.

Piesanen, E., Kiviniemi, U. & S. Valkonen 2006a. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005. Opettajien peruskoulutus 2005 ja seuranta 2002–2005. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Piesanen, E., Kiviniemi, U. & S. Valkonen 2006b. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005. Opettajien täydennyskoulutus 2005 ja seuranta 1998–2005. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Piipponen A. 2007.  Ohjauksellisuus osana koulun toimintaa: aineenopettajat ja luokanvalvojat oppilaidensa ohjaajina Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa. Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto: Opettajankoulutuslaitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2007672

Ripatti, K. 2006. Die Deutschlehrerausbildung an der Universität Jyväskylä und der Normalischule: Erfahrungen von Referendaren der Fachlehrerausbildung im Studienjahr 2001-2001. Jyväskylän yliopisto: Kielten laitos.

Ruohotie-Lyhty, M. 2009. Newly qualified foreing language teachers´agency and professional development during the first years at work. Teoksessa Kantelinen R. & Pollari P. (toim) language education and lifelong learning.  Joensuu: Joensuun yliopisto.

Ruohotie-Lyhty, M. 2008. Uudistavat vai säilyttävät opettajat: nuoren kielenoepttajan toimijuus. Teoksessa Kaikkonen P. (toim)Työ haastaa tutkimaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoultuslaitos.

Ruohotie-Lyhty, M. 2006. Opettajuuden reittejä: nuoren kielenopettajan koulukoemusten merkitys opettajan käyttötiedolle. Jyväskylän yliopsto: Opettajankoultuslaitos. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006451

Räsänen, R., Jokikokko, K., Järvelä, M.-L. & T. Lamminmäki-Kärkkäinen (toim.) 2002. Interkulttuurinen opettajankoulutus. Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla. Oulu: Oulun yliopisto.

Sarmavuori, K. 2002. Äidinkielen opettajien koulutuslabyrintti. Espoo: Äidinkielen opetustieteen seura.

Savolainen, K. 2005. Ammatillinen äidinkielen opetus ja aineenopettajakoulutus. Virke 3/2005.

Sjöholm, K. & A.-L. Östern 2007. Perspektiv på språklärarutbildning för svenskspråkiga i Finland. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 197220.

Suositukset harjoittelun ohjaukselle. 2006. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry.
http://www.sool.fi/pdf/harjoittelusuositukset-2006.pdf

Taalas, P. & E. Aalto 2007. Opettajuus.nyt toiminnallisen opettajankoulutuksen haasteita. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 153195.

Teachers and Teaching. Theory and Practice. International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT). Routledge.

http://www.tandf.co.uk/journals/ctat

Tikkanen, T. 2006. Tiellä unelma-ammattiin. Opettaja 10/2006, 24−27.

Valtakunnallinen opettajankoulutuksen ja kasvatusalan kehittämisprojekti (VOKKE). Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma 2003, 2004 ja 2005.
http://www.helsinki.fi/vokke/Toimintasuunnitelma/ts040305vt.pdf

Østern, A.-L., Sjöholm, K. & S.-B. Arnolds-Granlund (red.) 2006. Kulturella mötesplatser i tid och rum. Vol 2, Åbo Akademi Vasa, Rapport från pedagogiska fakulteten, (8:e nordiska lärarutbildningskongressen, Vasa 15.–18.9.2004), Nr 18. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.