18.03.2010

Opetushallituksen, valtioneuvoston ja ministeriöiden julkaisut

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kehittämisohjelmaehdotus vuosiksi 2007–2012. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:33. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr33.pdf?lang=fi

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden muutos. 2002. Määräys 19.6.2002 nro 34/011/2002. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/muutos34_011_2002.pdf

Ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkintojen perusteet 2000. Opetushallituksen määräys 33/011/2000. Helsinki: Opetushallitus.

Asiointi omalla kielellä. Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti. Työryhmämuistioita 15a/2004. Helsinki: Valtiovarainministeriö.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/91467/91465_fi.pdf

Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja -osaamisen kehittämiseksi osana kansalais- ja tietoyhteiskuntataitojen edistämistä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:29. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr29.pdf?lang=fi

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.oph.fi/ops/esiopetus/esiops.pdf

Euroopan kansalliskielten ja kulttuurien toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1991:6. Helsinki: Opetusministeriö.

Euroopan ulkopuolisten kulttuurien ja kielten toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1986:1. Helsinki: Opetusministeriö.

Färkkilä, N., Kahiluoto, T. & M. Kivistö 2006. Lasten päivähoidon tilannekatsaus. Syyskuu 2005. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:16. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/05/hl1147933743069/passthru.pdf

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2000. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/svenska/ops/forskola/esiopsve.pdf

Grunderna för grundskolans läroplan 1994. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Grunderna för gymnasiets läroplan 2003. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
http://www.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma. 2006. Työhallinnon julkaisuja 371. Helsinki: Työministeriö.
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/mamu_ohjelma19102006.pdf

Kaartovaara, E. 2009. Opetuksen järjestäjien ja rehtorien näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/111770_Kokemuksia_2004_opsuudistuksesta_2009.pdf

Kansainvälisyyskasvatus 2010. Opetusministeriön julkaisuja 2007:11. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/opm11.pdf?lang=fi

Kansalliskielten historiallinen, kulttuurinen ja sosiologinen tausta. 2000. Kielilakikomitea. Työryhmämuistio. Helsinki: Oikeusministeriö.
http://www.om.fi/uploads/zye6d9qeom5.pdf

Kielelliset oikeudet kansallisessa lainsäädännössä. Kielilakikomitea 10.11.2000. Helsinki: Oikeusministeriö.
http://www.om.fi/uploads/7u384lx45pl9v.pdf

Kieliohjelmakomitean mietintö. Komiteanmietintö 1978:60. Helsinki: Opetusministeriö.

Kieltenopetuksen kehittäminen vuosina 20062008. 2006. Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47339_kielkehi.pdf

Korkeakoulujen kansainvälisen toiminnan strategia. Opetusministeriön työryhmien muistioita 2001:23. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2001/liitteet/opm_511_23kvstrategia.pdf?lang=fi

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009–2015. Opetusministeriön julkaisuja 2009:21. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm21.pdf?lang=fi

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003–2008. Opetusministeriön julkaisuja 2004:6. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2004/liitteet/opm_190_opm06.pdf?lang=fi

Koulutus ja tutkimus 2007–2012. Kehittämissuunnitelma. Opetusministeriön julkaisuja 2008:9. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm09.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/maaraykset/ops/lops_uusi.pdf

Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan elämän eri osa-alueilla. Osaaminen, työ ja hyvinvointi. 9/2009. Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunta. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/setu/liitteet/Setu_9-2009.pdf

Maahanmuuttajien sekä saamenkielisten, romanikielisten ja vieraskielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteet. Opetusministeriön kirje 62/520/2006, 9.5.2006.

Maahanmuuttajien työllistyminen ja kannustinloukut. Sisäasiainministeriön julkaisuja 2/2009. Maahanmuutto. Helsinki: Sisäasiainministeriö. http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/D5A6B24123947ACEC225754C004B836E/$file/22009.pdf

Opettajatarve maahanmuuttajataustaisten opetuksessa ja koulutuksessa. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:32. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2007/liitteet/tr32.pdf?lang=fi

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:7. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2003/liitteet/tr07.pdf?lang=fi

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Opetusministeriön julkaisuja 2009:48. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm48.pdf?lang=fi

Pakolaisopetuksen työryhmän muistio. Työryhmämuistio 10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Perusopetuksen laatukriteerit. Opetusministeriön julkaisuja 2009:19. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm19.pdf?lang=fi

Perusopetuksen laatukriteerit. Opetusministeriön julkaisuja 2010:6. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/opm06.pdf

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.oph.fi/ops/perusopetus/pops_web.pdf

Service på eget språk: slutrapport för stödprojektet för verkställandet av den nya språklagen. Arbetsgruppspromemorior 15b/2004. Helsingfors: Finansministeriet.
http://www.vm.fi/vm/sv/04_publikationer_och_dokument/01_publikationer/04_utvecklande/20050121Servic/91466.pdf

Suomen kolmas raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Helmikuu 2010. Helsinki: Ulkoasiainministeriö. http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=54234&GUID={DE62A65A-A0E0-4E1D-B5A7-50FE4C5EBAEF}

Suomen toinen raportti kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen täytäntöönpanosta. Joulukuu 2004. Helsinki: Ulkoasiainministeriö. http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=12194&GUID={714AF2F1-5ACE-4389-90F7-86331782B8A5}

Suomen vastaus globalisaation haasteeseen. Talousneuvoston sihteeristön globalisaatioselvitys – osa II. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 17/2006. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia.
http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/j17-suomen-vastaus-globalisaation-haasteeseen/pdf/fi.pdf

Suomi kansainvälistyy – kieltenopetus vastaa haasteeseen. 1997. Kieltenopetuksen ja koulutuksen kansainvälistymisen strategiaohjelma. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 41. Helsinki: Opetusministeriö.

Tallroth, P. 2002. Tiivistelmä kielilakikomitean mietinnöstä (KM 2001:3) annetuista lausunnoista. Helsinki: Oikeusministeriö.

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006. Helsinki: Oikeusministeriö.
http://www.om.fi/uploads/vimir.pdf

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2009. Helsinki: Oikeusministeriö. http://www.om.fi/1236880953561

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle. Opetusministeriön julkaisuja 2006:24. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/opm24.pdf?lang=fi

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kotouttamislain toimeenpanosta. 2.10.2008. Helsinki: Sisäasiainministeriö. http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/75b8e2d283fdb4acc22574d600432065/$file/kotouttamislakiselonteko_021008.pdf

Valtionhallinnon kielitutkinnot- språkexemina i reviderad form. 2007. Leblay, T. & Reuter M. (toim.). Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/47005_vhkielitutkinnot.pdf

Valtionhallinnon kielitutkintojen perusteet 2003. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/115055_VALTIONHALLINNON_KIELITUTKINTOJEN_PERUSTEET_15.8.doc

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009–2012. Opetusministeriön asettaman valmisteluryhmän loppuraportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:12. Helsinki: Opetusministeriö. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr12.pdf?lang=fi

Voimassa olevat opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet sekä kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/ammatilliset_perustutkinnot

Yleisten kielitutkintojen perusteet 2002. Helsinki: Opetushallitus.