01.08.2011

Tekstitaidot

Airola, A. (toim.) 2003. Kokemuksia suullisen kielitaidon arviointihankkeesta. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

Bonnet, G. (toim.) 2004. The assessment of pupils’ skills in eight European countries 2002.

Borko, H. 1997. New forms of classroom assessment: implications for staff development. Theory into Practice 36 (4), 231−238.

http://www.institutodeevaluacion.educacion.es/contenidos/internacional/Assessment_of_English_BED.pdf

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. 2001. Council of Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Elsinen, R. & T. Juurakko-Paavola 2006. Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMKin julkaisuja 4/2006. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys. 2003. Helsinki: WSOY.

Gomez, P., Noah, A., Schedl, M., Wright, C. & A. Yolkut (tulossa). Proficiency Descriptors Based on a Scale-anchoring Study of the new TOEFL iBT Reading Test.

Hannén, K. 2000. Nationell utvärdering av inlärningsresultat i modersmålet i åk 9, 1999. Utvärdering av inlärningsresultat 2/2000. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Hannén, K. 2001. Utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål i åk 6 i den grundläggande utbildningen våren 2000. Utvärdering av inlärningsresultat 4/2001. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Hasselgreen, A., Carlsen, C. & H. Helness 2004. European Survey of Language Testing and Assessment Needs.
http://www.ealta.eu.org/resources.htm

Havola, L. & H. Saari 1993. Kaksikymmentä vuotta englannin kuullun ymmärtämistä – Onko taidoissa edistytty? Teoksessa P. Linnakylä & H. Saari (toim.) Oppiiko oppilas peruskoulussa? Peruskoulun arviointi 90 –tutkimuksen tuloksia. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 157–173.

Hildén, R. & S. Takala 2003. Kielten uusien opetussuunnitelmien taitotasokuvausasteikon validoinnista. Teoksessa A. Virta & O. Marttila (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta. Ainedidaktinen symposium 7.2.2003. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B72. Turun opettajankoulutuslaitos, 420–429.

Hildén, R. & S. Takala 2005. Kielisalkulla kohti selkeää ja monipuolista arviointia. Teoksessa V. Kohonen (toim.) Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia. Helsinki: WSOY, 315–326.

Hildén, R. & S. Takala 2007. Relating Descriptors of the Finnish School Scale to the CEF Overall Scales for Communicative Activities. In A. Koskensalo, J. Smeds, P. Kaikkonen & V. Kohonen (eds.) Foreign Languages and Multicultural Perspectives in the European Context; Fremdsprachen und multikulturelle Perspektiven im europäischen Kontext. DICHTUNG, WAHRHEIT UND SPRACHE. LIT-Verlag.

Huhta, A., Määttä, A., Takala, S. & M. Tarnanen (toim.) 1997. Yleiset kielitutkinnot ja kieltenopetus. Helsinki: Opetushallitus.

Huisman, T. 2006. Luen, kirjoitan ja ratkaisen. Peruskoulun kolmasluokkalaisten oppimistulokset äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa. Oppimistulosten arviointi 7/2006. Helsinki: Opetushallitus.
http://www.edu.fi/julkaisut/aikima3.pdf

Härkönen, R., Immonen, H., Kärkkäinen, A., Kärkkäinen, K. & S. Takala 2000. Yleisten kielitutkintojen satoa – Tietoa ja tilastoja suorituksista ja suorittajista 1994−2000. Moniste 20/2000. Helsinki: Opetushallitus.

Härmälä, M. 2004. Kielten näytöt ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 181−189.

Härmälä, M. 2006. Selvitys näyttötutkintojen kielitaitovaatimuksista. Helsinki: Opetushallitus.

Jaatinen, P. 2005. Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaito – harhaa vai hallintaa? Kielten opetuksen kehittämisprojektiseurantatutkimuksen 3. osaraportti, syksyn 2005 lähtötasotestit. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Jukkala, T. 2005. Valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän uudistaminen. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 297–310.

Juurakko, T. 2001. Kielitaidon arvioinnin yhdenmukaistaminen ammattikorkeakouluissa (AMKKIA). Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Juurakko-Paavola, T. (toim.) 2005. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kielitaito ja sen arviointikäytänteet. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.

Kaftandijieva, F. & S. Takala 2002. Relating the Finnish Matriculation Examination English Test Results to the CEF Scales. Helsinki Seminar, June 30 − July 2 2002.

Karvonen, P. 2009. Tarinan kertojat - iloa ja leikkiä kieleen, liikkumiseen ja laskemiseen. Erilaisten oppijoiden liitto ry. jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Kauppinen, M. 2008. Kielten oppikirjat tekstimaailmaan ja -toimintaan sosiaalistajina. Teoksessa Garant, M. & Helin, I. & Yli-Jokipii, H.  (toim.) Kieli ja globalisaatio= Language and globalization.  Jyväskylä : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. S. 201-233.

Kohonen, V. 2003a. Eurooppalainen kielisalkku 2 – EKS-projektin päätösvaiheen tuloksia. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A28/2003. Tampere: Tampereen yliopisto.

Kohonen, V. 2003b. Eurooppalaisen kielisalkun periaatteita ja pyrkimyksiä. Kehittyvä kieltenopetus konferenssi Turussa 14.−15.11.2003.
http://www.turunkesayliopisto.fi/kymwebbi/sivut/ohjelma/ref_paneeli.htm

Kohonen, V. (toim.) 2005. Eurooppalainen kielisalkku Suomessa: Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia. Helsinki: WSOY.

Koulutuksen arviointineuvoston ja sen sihteeristön vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut. Selvitysmiehen raportti. 2002. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2002/liitteet/opm_4_arvneuv_sijoitus.pdf?lang=fi

Kvale, S. 1995. Evaluation as construction of knowledge. Teoksessa J. Jussila & R. Rajala (toim.) Rajanylityksiä: monipuolistuva kasvatustutkimus tieteiden kentässä, XIV Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 24.−26.11.1994. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 15−39.

Kärkkäinen, K. 1993. Ruotsiko ongelma? Kuinka hyvin peruskoululaiset hallitsevat ruotsin kielentuntemusta ja miten he asennoituvat ruotsin kielen opiskeluun? Teoksessa P. Linnakylä & H. Saari (toim.) Oppiiko oppilas peruskoulussa? Peruskoulun arviointi 90 –tutkimuksen tuloksia. Jyväskylän yliopisto: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 121–139.

Lappalainen, H.-P. 2001. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2001. Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2003. Osaat lukea − miten osaat kirjoittaa? Perusopetuksen 6. vuosiluokan suorittaneiden äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 2002. Oppimistulosten arviointi 4/2003. Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2004. Kerroin kaiken tietämäni. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 2003. Oppimistulosten arviointi 2/2004. Helsinki: Opetushallitus.

Lappalainen, H.-P. 2006. Ei taito taakkana ole. Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 2005. Oppimistulosten arviointi 1/2006. Helsinki: Opetushallitus.

Leino, P. 2006. Äidinkielen koe ja tekstitaidot. Virittäjä 110, 590−598.

Linnakylä, P., Sulkunen, S. & I. Arffman 2004. Tulevaisuuden lukijat: suomalaisnuorten lukijaprofiileja: PISA 2000. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos.

Lukiokoulutuksen suullisen kielitaidon arviointityöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:26. Helsinki: Opetusministeriö.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr26.pdf?lang=fi

Lundh, S. 2005. National assessment and grading in the Swedish school system. Stockholm: Skolverket. http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f0042006c006f0062002f0070006400660031003500320034002e007000640066003f006b003d0031003500320034/target/pdf1524.pdf%3Fk%3D1524

Luukka, M-R. & Pöyhönen, S. & Huhta, A. & Taalas, P. & Tarnanen, M. & Keränen, A. 2008. Maailma muuttuu-mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Soveltavan kielen tutkimuksen keskus.

Malin, A. 2005. School Differences and Inequities in Educational Outcomes. PISA 2000 Results of Reading Literacy in Finland. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Sartoneva, P. (toim.) 1998. Vieraiden kielten osaaminen Suomessa – aikuisten kielitaidon arviointi. Arviointi 6/98. Helsinki: Opetushallitus.

Selvitys valtionhallinnon kielitutkintojärjestelmän toimivuudesta. 2006. Helsinki: Opetushallitus.

Silverström, C. 2002. Utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur i åk 9 våren 2001. Utvärdering av inlärningsresultat 4/2002. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.

Takala, S. 2004. Englannin kielitaidon tasosta Suomessa. Teoksessa K. Leimu (toim.) Kansainväliset IEA-tutkimukset Suomi-kuvaa luomassa. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 255–275.

Tarnanen, M., Huhta, A. & K. Pohjala 2007. Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 381–412.

Tuokko, E. 2000. Peruskoulun 9. vuosiluokan englannin (A1-kieli) oppimistulosten kansallinen arviointi 1999. Oppimistulosten arviointi 3/2000. Helsinki: Opetushallitus.

Tuokko, E. 2002. Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten kansallinen arviointi 2001. Oppimistulosten arviointi 3/2002. Helsinki: Opetushallitus.

Tuokko, E. 2003. Perusopetuksen päättövaiheen englannin kielen oppimistulosten kansainvälinen arviointi 2002 (Espanja – Hollanti – Norja – Ranska – Ruotsi – Saksa – Suomi – Tanska): Suomen tulokset. Helsinki: Opetushallitus.

Tuokko, E. 2007. Mille tasolle perusopetuksen englannin opiskelussa päästään? Perusopetuksen päättövaiheen kansallisen arvioinnin 1999 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin linkitetyt tulokset. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 69.

Uusitalo, E. 2004. Viestintävalmiudet perusopetuksen päättövaiheessa. Oppimistulosten arviointi 7/2003. Helsinki: Opetushallitus.

Valkonen, T. 2003. Puheviestintätaitojen arviointi: näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studhum/9513915468.pdf

Väisänen, T. 2003. Perusopetuksen 9. luokan A-kielenä opettavan ranskan, saksan ja venäjänoppimistulosten kansallinen arviointi. Oppimistulosten arviointi 1/2003. Helsinki: Opetushallitus.

Välijärvi, J., Linnakylä, P., Kupari, P., Reinikainen, P. & I. Arffman, 2002. The Finnish success in PISA - and some reasons behind it. PISA 2000. University of Jyväskylä: Institute for Educational Research.

Yleiset kielitutkinnot. Kehittämissuunnitelma. 2006. Helsinki: Opetushallitus.

Østern, A.-L. & R. Heilä-Ylikallio 1998. Diagnostisering av elevers färdigheter i svenska språket. Pedagogiska, lingvistiska och kliniska perspektiv. Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi Nr 27.