23.06.2010

Työelämän kielitaitotarpeet ja kielikoulutus

Aho, R. 2004. Kielikoulutuksen systemaattinen suunnittelu puolustusvoimissa. Tavoitteista tuloksiin. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 61−75.

Ahvenainen, T. 2005. Problem solving mechanisms in information exchange dialogues with English as a lingua franca. Soveltavan kielitieteen lisensiaatintyö, Jyväskylän yliopisto.

Ali-Yrkkö, J. 2006. Ulkoistus ja toimintojen siirrot Suomesta ulkomaille − katsaus 2000-luvun alun tilanteesta. Keskusteluaiheita − Discussion papers No. 1059. Helsinki: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos.
http://www.etla.fi/files/1664_Dp1059.pdf

Bergroth, U.-M. 2007. Finnish professionals with limited English proficiency: a study of language attitudes and language use. Pro gradu -työ, englannin kieli. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/7418

Borenius, A. & C. Renvall 2005. Ett företag – två språk. En utredning av användningen av svenska i den finländska företagsvärlden samt av användningen av finska på företag i Österbotten. Helsingfors: Svenska Handelshögskolan.
http://www.hanken.fi/public/media/285/utredningenlingua.pdf

CILT 2006. ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise. London: The National Centre for Languages.
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/elan_final_report_en.pdf

Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet. Rapport/ÅSUB 2008:1. Mariehamn: Ålands statistik- och utredningsbyrå. http://www.asub.ax/files/Rapport2008.1.pdf

Enders, J. (toim.) 2000. Employment and Working Condotions of Academic Staff in Europe. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

FinnSight 2015 − Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät. Ennakointihanke 2005−2006. Tiivistelmä, raportti ja paneelit. Helsinki: Suomen Akatemia ja Tekes.
http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Ennakointi2/Ennakointi/

Hanhijoki, I., Katajisto, J., Kimari, M. & H. Savioja 2009. Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/oph/embeds/46470_koulutus_ja_tyovoiman_kysynta_2020.pdf

Huhta, M. 1999. Language/Communication skills in industry and business – Report for Prolang/Finland. Helsinki: National Board of Education. http://www.oph.fi/download/47735_skills42.pdf

Huhta, M., Johnson, E., Lax, U. & S. Hantula (toim.) 2006. Työelämän kieli- ja viestintätaito. Kohti ammatillisen kielen täsmäopetusta. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian julkaisuja sarja A: Tutkimukset ja raportit 8. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu.

Huusko, M. 2008. English as a common corporate language in a multinational company : employees' and managers' experiences and expectations during a transfer from local to distributed services. Pro gradu -työ, englannin kieli. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18335

Kansainvälistyminen haastaa koulutusjärjestelmän. Kehittyvä elintarvike 6/2006, 20. 

Karjalainen, S. & T. Lehtonen (toim.) 2005. Että osaa ja uskaltaa kommunikoida – akateemisissa ammateissa tarvittava kielitaito työntekijöiden ja työnantajien kuvaamana. Helsinki: Helsingin yliopiston kielikeskus.
http://www.helsinki.fi/julkaisut/aineisto/hallinnon_julkaisuja_13_05.pdf

Korpela, T. 2004. Kielikoulutus yritys- ja liike-elämän näkökulmasta. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 105−113.

Kostiainen, E. 2003. Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Lax, U. 2007. "Jag vill men kan inte alltid" − Kartoitus eri toimialoilla työtehtävissä tarvittavasta ruotsin kielen taidosta ja sen kehittämistarpeista Kokkolassa. A: Tutkimusraportteja. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Lisensiaatintyö, Joensuun yliopisto.

Marsh, D., B. Marsland & K. Stenberg 2001. Integrating Competencies for Working Life. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Palvelut 2020 – Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa. 2006. Loppuraportti. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://www.ek.fi/ek_suomeksi/ajankohtaista/tutkimukset_ja_julkaisut/ek_julkaisuarkisto/2006/18_10_2006_Palvelut2020_loppuraportti.pdf

Sajavaara, A, 2000. Virkamies ja vieraat kielet. Virkamiesten kielikoulutuksen arviointihankkeen loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
http://www.solki.jyu.fi/julkaisee/virkamiesjavieraatkielet.pdf

Sajavaara, A. & M. Salo 2007. Työelämän kielitaitotarpeet ja kielikoulutus. Teoksessa S. Pöyhönen & M.-R. Luukka (toim.) Kohti tulevaisuuden kielikoulutusta. Kielikoulutuspoliittisen projektin loppuraportti. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 233–249.

Sinkkonen, M. 1997. Valtionhallinnon henkilöstön kielitaidon riittävyys ja tarpeet kansainvälisessä yhteistyössä. Kielikoulutuksen vaikuttavuus -tutkimusprojektinosahanke. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Sinkkonen, M. 1998. Kielitaidon tarvetutkimukset työelämässä. Teoksessa S. Takala & K. Sajavaara (toim.) Kielikoulutus Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 47−72.

Sjöberg, A. 2004. Toimiva kielitaito työelämässä. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 137−147.

Toimivat työmarkkinat – hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://www.ek.fi/ek_suomeksi/ajankohtaista/tutkimukset_ja_julkaisut/ek_julkaisuarkisto/2006/toimivat_tyomarkkinat_150206.pdf

Toivola, M. 2004. Työelämän viestintä vastavalmistuneen insinöörin kokemana. Teoksessa K. Sajavaara & S. Takala (toim.) Kielikoulutus tienhaarassa. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 115–136.

Tulevaisuusluotain. Verkostoitumisesta voimaa osaamiseen. 2006. Loppuraportti. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://www.ek.fi/ek_suomeksi/ajankohtaista/tutkimukset_ja_julkaisut/ek_julkaisuarkisto/2006/18_10_06_Tulevaisuusluotain_final.pdf

Tynjälä, P., J. Välimaa & A. Sarja 2003. Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education 46, 147−166.

Työelämä kohtaa äidinkielen 2005. Virke 4/2005, 38–41.

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin: Osaavaa henkilöstöä yrityksiin. 2005. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://www.ek.fi/ek_suomeksi/ajankohtaista/tutkimukset_ja_julkaisut/ek_julkaisuarkisto/191005_TyoelamanMurros.pdf

Työtä tarjolla − Mistä tekijät? Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2006. Helsinki: Elinkeinoelämän keskusliitto.
http://www.ek.fi/ek_suomeksi/ajankohtaista/tutkimukset_ja_julkaisut/ek_julkaisuarkisto/2007/15022007_tyovoimatiedustelu2006.pdf

Työvoima 2025. Täystyöllisyys, korkea tuottavuus ja hyvät työpaikat hyvinvoinnin perustana työikäisen väestön vähentyessä. Työpoliittinen tutkimus 325. 2007. Helsinki: Työministeriö.
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt325.pdf