16.05.2007

Romanien kielikoulutus

KIEPO-projektin suositukset:

Romanikielen ja romanien koulutuksen yleiset suositukset

• Luodaan järjestelmällinen yliopistotasoinen romanikielen opettaja- ja tutkijakoulutus.

• Tehostetaan romanikielen normitus- ja standardointityötä ohjaamalla resursseja romanikielen tutkimukseen ja romanikielen lautakunnan työhön. Mahdollistetaan romanikielen tutkijoiden osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

• Julkaistaan romanikielen tutkimuksen tuottamaa perustietoa myös kansantajuisesti sekä perusopetuksen tarpeisiin että aikuiskoulutuskäyttöön. Nämä kirjat voitaisiin kirjoittaa suomeksi, mutta niiden tulisi sisältää runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä romanikielellä. Täten saataisiin romanit myös ymmärtämään kielen muuttumista ja moninaisuutta, esimerkiksi kirjakielen ja puhekielen eroja sekä murre-eroja.

• Kehitetään kansainvälisen romanikielen opettamista, jotta kansainvälinen yhteistyö eri romanihankkeiden kesken olisi sujuvaa. Opetusta voidaan kehittää esimerkiksi luomalla stipendijärjestelmä niihin Keski- ja Itä-Euroopan yliopistoihin, joissa romology (romanien kieli ja kulttuuri) sekä romanitutkimus on omana oppiaineenaan.

• Yhdistetään kansainvälinen vaihtotoiminta romaniopiskelijoiden ja romanityötä tekevien koulutukseen tai työharjoitteluun.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

• Romanitaustaisia henkilöitä palkataan päiväkoteihin ja esiopetusryhmiin, joissa on romanilapsia.

• Romanikielen opetusta ja suomen kielen opetusta vahvistetaan jo varhaiskasvatuksessa esimerkiksi kielikerhojen, musiikkikerhojen sekä leikkien ja laulujen avulla.

• Valtionavustusta kohdennetaan myös päivähoidon kielikerhotoimintaan.

Perusopetus

• Toimeenpannaan Opetushallituksen laatimat ohjeet romanioppilaan kielellisten ja kulttuuristen tarpeiden sisällyttämisestä opetukseen.

• Panostetaan olemassa olevien opetussuunnitelmien mukaisen oppimateriaalin tuotantoon. Tätä pitäisi tehostaa käyttämällä hyväksi jo olemassa olevia materiaalin tekijöitä ja kouluttamalla uusia tekijöitä.

• Tarjotaan kielenopetukseen joustavampia mahdollisuuksia koulutuntien puitteissa.

• Kehitetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa sekä hyödynnetään verkkoympäristöjen mahdollisuuksia.

• Tuotetaan lisää oheismateriaalia, kuten äänitteitä ja tietokonepelejä.

Jatko-opiskelu ja aikuiskoulutus

• Romanikielen opetussuunnitelmat laaditaan myös ammatilliseen koulutukseen.

• Oppimateriaalia tuotetaan lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen.

• Luodaan edellytykset kirjoittaa romanikieli ylioppilaskirjoituksissa.

• Aktivoidaan koulut ottamaan vähemmistökielet nykyistä paremmin huomioon.

• Luodaan kielitutkinto aikuisopiskeluun.

Romanikielen opiskelu ja opettajankoulutus

• Koulutetaan uusia romanikielen opettajia perustamalla romanikielenopettajien erityisohjelma, joka toteutetaan liittämällä se ammatilliseen toisen asteen tutkintoon. Opintoihin sisällytetään osasuorituksia suunnitelmallisesta kokonaisuudesta (esimerkiksi romanikielen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot). Suunnitelmassa tulee eritellä selkeästi opintojen suoritustavat, mahdolliset opintojen ohjaajat ja luennoitsijat sekä käytettävä oppimateriaali ja osoittaa romanikielen perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen vastaavan tasoltaan mahdollisimman pitkälti muiden kielten vastaavia opintoja.

• Työkokemusta jo hankkineille epäpäteville opettajille räätälöidään oma pedagogisten opintojen suoritusmuoto (ns. työssäoppimisen malli), jossa on mukana osasuorituksia romanikielen opinnoista. Työssäoppimisen mallin voisi esimerkiksi liittää olemassa olevaan näyttötutkintoon romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnosta ja erikoisammattitutkinnosta.

• Edistetään romanikielen kielenhuoltoa ja tutkimusta opetuksen ja oppimateriaalituotannon tukemiseksi.

  • Ks. lisää loppuraportista Anne-Mari Mäen artikkelista Romanit ja romanikieli heikko asema perustuslaista huolimatta