16.05.2007

Saamelaisten kielikoulutus

KIEPO-projektin suositukset:

Opetuksen resurssit ja saavutettavuus

• Muutetaan perusopetuslain (628/1998) sanamuotoa siten, että se turvaa yksiselitteisesti saamenkielisten oppilaiden oikeuden omakieliseen opetukseen.

Saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella annettava opetus

• Saamelaisopetuksen erityinen rahoitussäännös laajennetaan koskemaan myös kotiseutualueen ulkopuolella annettavaa opetusta.

• Saamelaisopetuksen palkkaukseen osoitettavien resurssien hallinnointi siirretään saamelaiskäräjien tehtäviin.

Lukiokoulutus

• Olemassa olevaa toisen asteen opintotarjontaa käytetään joustavasti hyväksi valtakuntien rajoista riippumatta kaikissa saamelaisten kotiseutualueen lukioissa.

Aikuiskoulutus

• Taataan saamenkielisille koulutusta oman äidinkielen käyttämisestä kirjallisesti.

• Laaditaan saamea äidinkielenään puhuville kielitutkinto, jolla he voivat osoittaa saamen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Opetussuunnitelma

• Saamelaisopetuksen yhtenäisen opetussuunnitelman laadinta asetetaan saamelaiskäräjien tehtäväksi.

• Saamelaisen opetussuunnitelma ottaa huomioon omista kansallisen kulttuurin lähtökohdista asetetut opetuksen tavoitteet ja sisällöt.

Oppimateriaalit ja opettajatilanne

• Lisätään oppimateriaalivaroja, jotta ne kattaisivat kolmelle saamen kielelle laadittavien materiaalien kulut kaikkiin koulutusasteisiin ja oppiaineisiin.

• Turvataan erityisesti inarin- ja koltansaamenkielinen kielipesä- ja kielikylpytoiminta.

• Kohdennetaan varoja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 2–3 virtuaalisaamen opettajan palkkaamiseksi.

• Käynnistetään pikaisesti saamenkielisten opettajien poikkeuskoulutus.

Opetuksen arviointi ja seuranta

• Luodaan pysyvä arviointijärjestelmä, jossa seurataan saamelaisopetuksen saavutettavuutta, yleistä asemaa ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vastuu saamelaisopetusta koskevan arvioinnin järjestämisestä annetaan saamelaiskäräjien tehtäväksi.

• Tuetaan inarin- ja koltansaamen kieliä kaikilla koulutusasteilla muun muassa laatimalla oppimateriaalia ja kouluttamalla äidinkielisiä opettajia.

Saamelaisopetuksen turvaaminen

• Saamelaisopetuksen asemaa ja saavutettavuutta parannetaan ratkaisevasti lainsäädännön ja rahoituksen keinoin.

• Sisällytetään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen suunnitelmiin ja opetusohjelmiin kielenelvytysohjelma.

  • Ks. lisää loppuraportista Ellen Näkkäläjärven ja Rauna Rahkon artikkelista Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen asema ja merkitys