På svenska

På svenska

Vid Jyväskylä universitet genomfördes ett riksomfattande språkutbildningspolitiskt projekt under åren 2005–2007. Syftet med projektet var att utreda grunderna och målen för Finlands språkutbildningspolitik ur flerspråkighetens synvinkel samt enligt principen om livslångt lärande. Speciell hänsyn togs till förändringar som skett i samhället samt utvecklingen av målen för språkutbildningspolitiken så väl internationellt som inom Europeiska unionen. Likaså beaktades arbetslivets språkkrav.

 

KIEPO-projektet finansierades av undervisningsministeriet och koordinerades av Centralen för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet. För projektet tillsattes en arbetsgrupp med språkutbildningsexperter och representanter för olika intressentgrupper.

 

Slutligen lade projektet fram för undervisningsministeriet och andra språkutbildningsexperter rekommendationer och åtgärdsförslag om hur språkutbildningen i vårt land borde revideras för att den skulle motsvara dagens och framtidens behov och mål. Projektet producerade också annat material som stödjer planeringen av språkutbildningen.

 

 

Kontaktinformation

 

Sari Pöyhönen
Specialforskare, Fil. dr
Centralen för tillämpad språkforskning
P.O. Box 35
40014 Jyväskylä universitet
Tel. +358 14 260 3535
Fax +358 14 260 3521
sari.h.poyhonen(at).jyu.fi