05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

EACEA

(The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) on vastuussa tietyin osin EU:n koulutuksen, kulttuurin ja audiovisuaalisten ohjelmien hallinnoinnista.

EALTA

EALTA (European Association for Language Testing and Assessment) on vuonna 2004 perustettu eurooppalainen kielitaidon arviointijärjestö. EALTA:n tavoitteena on arviointi- ja testiteoreettisten periaatteiden tuntemuksen edistäminen sekä arviointi- ja testauskäytänteiden ja niiden tuntemuksen kehittäminen Euroopassa.

ECML

ECML (European Centre for Modern Languages) on eurooppalainen neuvosto, jonka tehtävänä on edistää innovatiivista kielenopetusta ja auttaa eurooppalaisia oppimaan kieliä tehokkaasti. Yhteistyössä Euroopan neuvoston kielipoliittisen jaoston kanssa neuvoston tarkoituksena on myös toimia kielen opetuksen ja oppimisen uudistamisen edesauttajana.

ECTS

(European Credit Transfer and Accumulation System) ECTS on Euroopan laajuinen opintopistejärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on tehdä korkeakoulutuksesta ja opetuksesta läpinäkyvämpää ja helpottaa opintojen ja tutkintojen tunnustamista. 1 ECTS opintopiste vastaa noin 25–30 työtuntia.

ECVET

ECVET on Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisen ja helpottaa yksilöllisen opintosuunnitelman rakentamista. Järjestelmä yhtenäistää ammatillisten tutkintojen laatua ja tunnustettavuutta.

EFNIL

Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöelin EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) on kansallisten organisaatioiden yhteinen foorumi, joka muun muassa kokoaa ja julkaisee jäsenilleen tietoa EU:n kielistä ja kielipolitiikasta. EFNIL tukee Euroopan virallisten kielten opiskelua sekä tasavertaisia mahdollisuuksia oppia äidinkieltä ja vieraita kieliä.

Eheytetty opetus

Eheyttämisen lähtökohtana on tiedonalalähtöinen tarkastelu, joka korostaa toisiaan lähellä olevien oppiaineiden taustalla olevien taitojen ja prosessien merkitystä. Oppiaineet on tämän mukaisesti ryhmitelty oppiainekokonaisuuksiksi, joita opetetaan yksittäisten oppiaineiden sijaan. Samaan oppiainekokonaisuuteen kuuluvilla oppiaineilla on joko yhteinen tiedeperusta ja/tai toisiinsa läheisesti liittyvä opetuksellinen ja kasvatuksellinen tehtävä.

Elinikäinen oppiminen

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana ja erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa elämässä ja/tai työelämässä.

Enemmistökieli

Enemmistökieli on kieli, jota tietyn alueen enemmistö puhuu. Yleensä enemmistökieli on myös maan tai alueen virallinen kieli.

Ensikieli

Neutraalimpi ilmaus äidinkielelle. Monissa maailman kielissä ensimmäistä kieltä ei kutsuta äidinkieleksi.

Erasmus

Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman korkeakouluja koskeva alaohjelma. Erasmus-ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden 3-12 kk:n tuettuihin korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsissä, Kroatiassa ja Turkissa. Erasmus-ohjelman avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä korkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa. Ohjelma tukee myös korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto sisältää ammattitutkintoa syvempää erikoisosaamista joltakin ammatin erikoisalueelta. Erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona.

Erillillishaku

Erillishaku on oppilaitoksen järjestämä oma haku tiettyihin koulutuksiin, jotka eivät kuulu yhteishaun piiriin. Kullakin oppilaitoksella on käytössään oma hakukaavake ja hakuaika. Yliopistoissa maisteriohjelmiin on usein erillishaku.

Eritysopetus

Opetus joka on suunnattu lieviä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia omaaville oppilaille.

Esiopetus

Esiopetus sijoittuu oppivelvollisuuden alkamista edeltävään vuoteen. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan, ja näin ennalta ehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Esiopetus on maksutonta ja vapaaehtoista. Käytännössä siihen osallistuvat Suomessa jo lähes kaikki siihen oikeutetut lapset.

eTwinning

eTwinning on Eurooppalaisen kouluverkon koordinoima verkkopohjainen hanke eurooppalaisten koulujen yhteistyön tiivistämiseksi ja verkossa tapahtuvan opetuksen kehittämiseksi. Se on sisällöllisesti avoin, mikä mahdollistaa työskentelyn erilaisten teemojen parissa. Ohjelmaan osallistuvat kaikki EU-maat sekä esimerkiksi Islanti ja Norja. Suomessa sitä toteuttaa ja koordinoi Opetushallitus. eTwinningin tavoitteena on helpottaa ja lisätä eurooppalaista verkkopohjaista ystävyyskouluyhteistyötä. Se rakentuu pitkäaikaisille, virallisesti vahvistetuille kumppanuuksille. eTwinning on osa Elinikäisen oppimisen ohjelmaa.

Etäopetus

Opetusmuoto, jossa opiskelija opiskelee itsenäisesti oppilaitoksen ohjeiden mukaan tiettyä aineistoa esim. kotona, työpaikalla tai verkko-opiskeluna. Tarvittaessa opiskelija saa neuvoja oppilaitokselta esim. puhelinaikoina tai sähköpostin kautta. Etäopiskelu voi tapahtua myös ryhmässä. Etäopiskeluosuus on tavallisesti osa kokonaisuutta, joka alkaa ja päättyy lähiopetusjaksoilla.

Euroopan komissio

Euroopan komissio (European Commission) on Euroopan unionin toimielin, joka on perustettu edustamaan unionin kaikkien jäsenvaltioiden yhteisiä eurooppalaisia etuja. Se valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä sekä valvoo niiden noudattamista unionin jäsenvaltioissa.

Euroopan neuvosto (EN)

Euroopan neuvosto (Council of Europe) on vuonna 1949 perustettu hallitustenvälinen järjestö. Euroopan neuvostossa on 47 jäsenmaata, ja sen päämaja sijaitsee Ranskan Strasbourgissa. Suomi liittyi järjestön jäseneksi vuonna 1989 oltuaan sitä ennen tarkkailijana 1960-luvulta lähtien. Euroopan neuvoston pyrkimyksenä on edistää jäsenmaidensa yhtenäisyyttä, suojella ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa, parantaa elinolosuhteita sekä edistää inhimillisiä arvoja. Järjestön keskeiset toimielimet ovat ministerikomitea, parlamentaarinen yleiskokous, paikallis- ja aluehallinnon kongressi sekä ihmisoikeustuomioistuin. Euroopan neuvostossa on laadittu eri aloilta yli 170 jäsenmaita sitovaa eurooppalaista yleissopimusta sekä satoja jäsenmaiden politiikkaa ohjaavia suosituksia.

Euroopan unioni (EU)

Euroopan unioni (EU) on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto. Euroopan unionin merkittävimpään toimivaltaan kuuluvat mm. sisämarkkinat, euroalue, maatalouspolitiikka ja kauppapolitiikka. EU:n keskeisimmät toimielimet ovat Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Euroopan unionin viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Eurooppalainen kielisalkku (EKS)

Eurooppalainen kielisalkku (European Language Portfolio) perustuu Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseen eurooppalaiseen viitekehykseen (CEFR). Salkussa on kolme osaa: kielipassi, kielibiografia ja kielitaitonäytteet. Kielisalkulla on oppijan oppimista ja taitojen kirjaamista edistävä tehtävä. Salkku muuttuu ajan myötä, kun passia ja biografiaa päivitetään.

Eurooppalainen viitekehys (EVK)

Eurooppalainen viitekehys (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) on Euroopan neuvoston kehittämä Kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleinen eurooppalainen viitekehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon kuutta taitotasoa peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1–C2. Viitekehys toimii sekä opiskelijan itsearvioinnin että kielikurssien suunnittelun perustana. Lisäksi se toimii kansainvälisen kielenoppimisen arvioinnin pohjana esim. päätettäessä ulkomailla suoritettujen kieliopintojen korvaavuuksista.

Europassi

Europassi koostuu viidestä asiakirjasta, jotka auttavat opiskelijoita ja työntekijöitä osoittamaan osaamistaan muualla Euroopassa. Asiakirjat ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Europassia voi käyttää työnhaussa tai koulutukseen pyrittäessä. Europassin perusasiakirja on Europass-ansioluettelo, jonka liitteeksi opiskelija tai työntekijä voi valintansa mukaan koota muita Europass-asiakirjoja, joita ovat: ammatillisen tutkintotodistuksen kansainväliseen käyttöön tarkoitetut liitteet (Certificate Supplement), korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement), Europass-kielipassi ja Europass-liikkuvuustodistus (Europass Mobility).

EQF

(European Qualifications Framework) Eurooppalaisten tutkintojen viitekehys eli väline, jonka avulla voidaan verrata toisiinsa eri maiden tutkintojen tasoa. Tarkoituksena on edistää liikkuvuutta yhteisen eurooppalaisen tasomäärittelyn kautta.