05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

A1- kieli

Viimeistään perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkava yhteinen, ensimmäinen vieras kieli. (Ruotsinkielisissä kouluissa usein toinen kotimainen kieli.)

A2- kieli

Viimeistään 4. tai 5. vuosiluokalla alkava vapaaehtoinen kieli, joka jatkuu valinnaisena 7. vuosiluokalla. (Ruotsinkielisissä kouluissa tavallisesti ensimmäinen vieras kieli.)

AIESEC

AISEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) on maailman suurin opiskelijajärjestö, joka toimii yli 107 maassa ja jolla on yli 50,000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on tarjota korkeakouluopiskelijoille mahdollisuus kehittyä johtajina ja tutustua kansainväliseen toimintaan. AIESEC auttaa korkeakouluopiskelijoita tarjoamalla kansainvälisiä työharjoittelupaikkoja.

AIKIS

AIKIS-hankkeessa tuotetaan aikuisille maahanmuuttajille suomen ja ruotsin kielen verkko-opetusmateriaalia. Tavoitteena on tehdä verkko-opetusmateriaalia kaikille kielen oppimisen taitotasoille. Kielen verkko-opetusmateriaalin avulla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista luomalla mahdollisuus opiskella suomen ja ruotsin kieltä ajasta ja paikasta riippumatta. AIKIS-hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja se kuuluu sisäasiainministeriön johtamaan Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisohjelmakokonaisuuteen. AIKIS-hankkeen toimikausi on 2008–2013.

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutukseen kuuluu koulujärjestelmän aikuissovellusten (esim. aikuislukiot ja ammatillisten oppilaitosten ym. aikuiskoulutuslinjat) ohella myös mm. työnantajien järjestämää henkilöstökoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai pääsääntöisesti työttömille tarkoitettua työvoimakoulutusta. Aikuiskoulutus voi olla yleissivistävää tai ammatillista koulutusta.

Aikuisten kotoutumiskoulutus

Aikuisille kototutumislain piiriin kuuluville maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta. Koulutus kestää tavallisesti vuoden ja koostuu yleensä useasta kurssista. Suurin osa kotoutumiskoulutuksesta on työvoimapoliittista koulutusta. Koulutus sisältää suomen tai ruotsin kielen opetusta, yhteiskuntatietoja, arkielämän taitoja, kulttuurintuntemusta sekä ammatinvalintaan ja työelämään liittyvää ohjausta. Koulutukseen kuuluu usein myös työharjoittelua työpaikalla. Lisäksi opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia kehitetään ja koulutuksen aikana tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma ja työllistymissuunnitelma. Opiskelijoiden on myös mahdollista saada kielen tukiopetusta ja tulkkipalveluja

Aineenopettaja

Aineenopettaja antaa opetusta tyypillisesti yhdessä tai parissa aineessa yhdellä koulutustasolla. Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan kussakin opetettavassa aineessa väh. 60 op laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa väh. 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa väh. 60 op:n perus- ja aineopinnot. Lisäksi aineenopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja väh. 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Akkreditointi

Akkreditoinnilla tarkoitetaan yleensä joko virallista, muodolliseen vallankäyttöön liittyvää korkeakoulujen tai niiden tarjoamien ohjelmien hyväksymistä tai erilaisten laatuleimojen myöntämistä korkeakouluille tai niiden ohjelmille. Akkreditointi tehdään yleensä määräajoin ja siinä tarkistetaan esim. koulutusohjelman osalta, täyttääkö se sille asetetut laadun minimikriteerit.

Akseleraatio

Laajasti määriteltynä akseleraatiolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia koulutuksellisia toimia, jotka mahdollistavat oppilaan etenemisen nopeammin kuin normaalin etenemisvauhdin katsotaan olevan. Akseleraatio pohjautuu ajatukseen siitä, että oppilaiden erilaiset tarpeet tulee opetuksessa ottaa huomioon, ja tämän toteutuminen vaatii joskus akseleraation kaltaista koulutuksellista joustavuutta

Aktiivinen siirtymä

Aktiivisilla siirtymillä tarkoitetaan missä tahansa elämänvaiheessa
tapahtuvaa siirtymistä kouluasteen sisällä, kouluasteelta toiselle, koulutuksesta tai
työstä työhön tai työttömäksi joutumista ja sen jälkeen työhön hakeutumista.

Alkuopetus

Alkuopetus tarkoittaa peruskoulun kahden ensimmäisen vuoden opetusta. Alkuopetuksen aikana oppilaan tavoitteena on saavuttaa sellaiset tiedot ja taidot, että hänen on helppo siirtyä ylemmille luokille. Alkuopetuksessa luodaan pohja yhdessä oppimiselle, toisten huomioimiselle ja motivaation laajentamiselle.

ALTE

ALTE (Association of Language Testers in Europe) on vuonna 1990 perustettu kielitutkintojen yhteisjärjestö, johon kuuluu monia maailman tärkeimpiä kielitaidon arviointielimiä. Vuonna 2011 ALTE:ssa oli 34 jäsentä ja 27 testikieltä. Kukin jäsenmaa järjestää tutkintoja siinä kielessä, jota puhutaan äidinkielenä kyseisessä maassa.

AMKOTA

AMKOTA on ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaava päätös- ja tilastotietokanta, joka sisältää tietoja ammattikorkeakouluittain ja koulutusaloittain. Tietokantaa ylläpitää opetusministeriö.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet. Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa sisältäen työssä oppimista vähintään 20 opintoviikkoa. Perustutkinnon suorittaminen kestää n. 3 vuotta ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Aikuisilla koulutuksen kestoon vaikuttavat aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää perustutkintoa syvällisempää ammatinhallintaa jollakin ammatin erikoisalueella. Ammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona.

ARENE ry

ARENE ry on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, jonka toiminnan tarkoituksena on kehittää ammattikorkeakoulujärjestelmää ja muodostaa yhteinen foorumi ammattikorkeakouluille. Sen tavoitteena on duaalimalliin pohjautuvan ammatillisen korkeakoulutuksen vahvistaminen.

Avaintaito

Avaintaidon käsite tulee hyvin lähelle kompetenssin käsitettä. Avaintaidoilla tarkoitetaan valmiuksia, joita tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Avaintaidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa, ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia. Avaintaidoilla on myös suuri merkitys yksilön elämän laadun ja persoonallisuuden kehittymisen kannalta.

Avoin yliopisto

Opiskelujärjestelmä, joka antaa mahdollisuuden osallistua yliopistojen perusopetusta vastaavaan opetukseen ilman erityisiä pohjakoulutus- tai ikävaatimuksia. Opetuksen järjestää useimmiten jokin yliopisto, mutta myös yhteistyöoppilaitos, kuten kansalais- tai työväenopisto, kansanopisto tai kesäyliopisto.