05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Taitotasoasteikko

Taitotasoasteikolla tarkoitetaan tasavälistä välimatka-asteikkoa, jolle kokeeseen osallistuvien taito- ja tehtävien vaikeusparametrit sijoittuvat.

Taitotasotesti

Kielitaitotesti, joka perustuu ennalta määriteltyihin taitotasoihin. Taitotasotesti pyrkii mittaamaan absoluuttista, sen hetkistä kielitaidon tasoa, eikä siten perustu mihinkään oppimäärään tai kurssiin.

Tempus

Tempus on Euroopan Union ohjelma, joka tukee korkeakoulutuksen modernisoimista yhteistyöprojektien kautta Itä-Euroopassa, Keski-Aasiassa, Länsi-Balkaninmaissa ja Välimeren alueella. EACEA  on vastuussa Tempuksesta 2007-2013.

Tempus on myös Suomen kieltenopettajien liiton (SUKOL) julkaisema lehti, joka ilmestyy 6–7 kertaa vuodessa.

Testi

Testillä tarkoitetaan menettelyä, jolla pyritään testaamaan tietoa tai taitoa. Se voi olla joukko testin osatekijöitä, jotka yhdessä muodostavat arviointimenettelyn, mikä usein tarkoittaa samaa kuin tutkinto. Testillä tarkoitetaan myös yksittäistä tehtävää tai osatekijää, jota käytetään erityisen taitoalueen testaamiseen. Testillä voidaan tarkoittaa lisäksi arviointimenettelyä, joka on suhteellisen lyhyt kestoltaan ja helposti järjestettävissä.

Tiedekunta

Yliopisto jakautuu useampaa tiedekuntaan. Tiedekunta koostuu yhdestä tai useammasta opetus- ja tutkimusalan laitoksesta, hallinnollisesta yksiköstä sekä laitoksille yhteisistä palveluyksiköistä. Tiedekunnat on nimetty yliopistokohtaisesti, joten eri yliopistojen tiedekuntien nimet eivät täysin vastaa toisiaan. Tiedekunnan nimi viittaa siihen tieteenalaan, minkä tutkimusta ja opetusta tiedekunnan laitoksissa toteutetaan.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) on standardoitu kielitesti, jota amerikkalaiset oppilaitokset yleisimmin käyttävät. TOEFL-testiä käytetään yleisesti englannin kielen testinä myös muualla maailmassa. Testi koostuu neljästä osiosta, joita ovat luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen.

Tohtori

Korkein yliopistossa suoritettava tutkinto. Tohtorin tutkintokoulutukseen pääsemiseen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot, laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus.

TOKI-hanke

TOKI-hanke perustettiin vuosiksi 2007-2010 toisen kotimaisen kielen opetuksen kiinnostuksen lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli toisen kotimaisen kielen opiskelun kiinnostuksen ja laadun parantaminen muun muassa opiskeluympäristöä rikastamalla ja hankkimalla kouluille, opettajille ja opiskelijoille ruotsinkieliset yhteistyökumppanit Suomesta tai Ruotsista niin, että opiskelijoiden aito kosketus kieleen ja mahdollisuudet käyttää sitä jo kouluaikana lisääntyvät. Hanke toimi yhteistyössä Hanasaaren kulttuurikeskuksen Svenska nu -hankkeen, CIMO:n ja Pohjola-Nordenin sekä OPH:n arviointiyksikön ja Kansalliskielet-hankkeen kanssa.

Toiminnallinen kielitaito

Toiminnallisen kielitaidon opetuksessa korostuu viestinnällisyys ja ymmärrettävyys kieliopin sijaan. Selviytyminen käytännöntilanteista vieraalla kielellä osoittaa toiminnallista kielitaitoa.

Toinen kotimainen kieli

Toinen kotimainen kieli on suomen tai ruotsin kielen opetuksessa Suomessa käytettävä termi silloin, kun suomalainen ei puhu kyseistä kieltä äidinkielenään. Jos henkilön koulusivistyskieli on suomi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava ruotsin kielessä. Jos koulusivistyskieli on ruotsi, toisen kotimaisen kielen taito on osoitettava suomen kielessä. Toisen kotimaisen kielen opiskelu on pakollista peruskouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja yliopistoissa.

Tuntijako

Tuntijaolla tarkoitetaan perusopetukseen tai lukiokoulutukseen käytettävän ajan jakamista eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen. Tuntijako antaa kansallisen raamin opetuksen järjestämiselle ja on osaltaan turvaamassa kansallista yhdenvertaisuutta perusopetuksen toteutumisessa. Tuntijako koskee myös eri opettajaryhmien työaikaa ja sen myötä työllisyyttä. Se määrittelee myös, millaiseksi oppilaan opinnot muodostuvat sisällöltään ja painopisteiltään.

Tuntikehys

Tuntikehys tarkoittaa oppituntien määrää, jonka koulu tai oppilaitos saa pitää ja jonka perusteella se saa rahat opettajien palkkaamiseen.

Tuntikehysjärjestelmä

Järjestelmä, jossa koulu tai kunta oppilasmäärään perustuvan tuntikiintiön puitteissa päättää itse oppilaitten ja oppituntien ryhmittelystä.

Täydennyskoulutus

Koulutus joka tähtää ammattitaidon päivittämiseen ja uusien kykyjen oppimiseen ilman erillisen tutkinnon suorittamista, työelämässä ollessa.