05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Leonardo da Vinci -ohjelma

Leonardo-ohjelma on osa EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Se rahoittaa ammatillisen koulutuksen hankkeita ja panostaa ammatillisen koulutuksen laatuun. Ohjelma mahdollistaa ulkomailla tehtäviä työharjoitteluja, parantaa mahdollisuuksia yhteistyöprojekteihin ja tukee innovatiivisten projektien toteuttamista. Leonardo-ohjelma parantaa ammatillisen koulutuksen organisaatioiden mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden eurooppalaisten organisaatioiden kanssa ja nostaa ammatillisten koulutuksen imagoa ja houkuttelevuutta sekä lisää kilpailua Euroopan työmarkkinoilla.

Lingua franca

Lingua franca on kieli, jota ihmiset, joilla on eri äidinkieli, käyttävät kommunikoidessaan toistensa kanssa. Lingua franca viittaa siis yleiskieleen, monen kielen puhujille yhteiseen kieleen, jolla on äidinkielisiäkin puhujia mutta jota myös muunkieliset yleensä osaavat ja käyttävät keskinäisessä viestinnässä. Nykyisin maailman yhteisenä lingua francana toimii useimmiten englanti.

LUKI-testi

LUKI-testillä testataan lukivaikeutta. Testaustuloksista kirjoitetaan lukilausunto, joka oikeuttaa esimerkiksi erilaisiin koejärjestelyihin ylioppilaskokeissa. Noin joka viidennellä suomalaisella on lievä lukivaikeus, ja vuosittain yli tuhat ylioppilaskokelasta esittää todistuksen lukivaikeuksistaan.

Luonnollinen kaksikielisyys

Luonnollisesti kaksikielisellä henkilöllä tarkoitetaan kielenpuhujaa, joka on ympäristössä omaksunut kaksi äidinkieltä ja on toiminnallisesti kaksikielinen.

Luonnollinen kieli

Kieli, jolla ihmiset yleisesti kommunikoivat keskenään ja joka on kehittynyt ja siirtynyt sukupolvelta toiselle osana normaalia sosiaalista kanssakäymistä. Kieli on syntynyt ja kehittynyt luonnollisesti tuhansien vuosien ajan ja muovautunut aina tarkoituksenmukaiseksi. Luonnollisille kielille ominaista on epämääräinen syntaksi, monitulkintaisuus, käytännönläheisyys ja sitoutuneisuus maailmaan.