05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

S2-opetus ja R2-opetus

Lyhenteillä tarkoitetaan suomi toisena kielenä -opetusta ja ruotsi toisena kielenä -opetusta. Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea (ruotsia) suomi (ruotsi) toisena kielenä -oppimäärän mukaan, joka eroaa tavoitteiltaan ja sisällöltään suomea (ruotsia) äidinkielenään opiskelevien oppilaiden opetuksesta.

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät (Sámediggi) on vuonna 1996 lailla saamelaiskäräjistä (974/1995) perustettu saamelaisten kulttuuri-itsehallintoelin ja Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin, jonka toiminta rahoitetaan valtion varoin. Sen tärkein tehtävä on suunnitella ja toteuttaa kulttuuri-itsehallintoa, joka on turvattu saamelaisille alkuperäiskansana Suomen perustuslaissa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä sekä hoitaa heidän kieltään, kulttuuriaan ja asemaansa koskevia asioita. Saamelaiskäräjien jäsenet valitaan saamelaisten keskuudessa vaaleilla joka neljäs vuosi. Saamelaiskäräjien tärkeimmät toimielimet ovat saamelaiskäräjien kokous, päätoiminen puheenjohtaja ja hallitus. Saamelaiskäräjät on asettanut asioita valmistelemaan saamen kielineuvoston ja viisi lautakuntaa, joita ovat elinkeino- ja oikeuslautakunta, koulutus- ja oppimateriaalilautakunta, kulttuurilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä vaalilautakunta.

SAKKI ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry) on ammattiin opiskelevien oma etujärjestö. SAKKI:lle tärkeitä edunvalvonta-alueita ovat muun muassa koulutuspolitiikka sekä opiskelijoiden oikeusturva. SAKKI on myös kehittämässä opintososiaalisia etuja. Lisäksi SAKKI tiedottaa, kouluttaa ja palvelee jäseniään sekä järjestää muun muassa vuosittaiset Next Step koulutus- ja työpaikkamessut.

SAMOK

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto (SAMOK) on ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. SAMOK kouluttaa vuosittain myös opiskelijakuntien edustajia tekemään edunvalvontatyötä omissa ammattikorkeakouluissaan sekä ammattikorkeakoulujen sijaintipaikkakunnilla.

Segregaatio

Segregaatio tarkoittaa jonkun tietyn ihmisryhmän (kuten erityisoppilaiden) erottamista muista. Peruskoulun erityisluokat harjaantumiskoulussa eli omassa koulurakennuksessaan ovat esimerkki segregaatiosta. Segregaatio merkitsee myös eriytymistä tai jakautumista, esimerkiksi sukupuolten ammatillinen segregaatio näkyy eri alojen mies-tai naisvaltaisuudessa. Sama koskee eri koulutusaloja.

SETKA

Valtakunnallinen virtuaalikoulu, jonka tavoitteena on tehdä venäjän opiskelu kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi hyödyntämällä kulttuuriin painottuvaa ajankohtaista verkkomateriaalia. Yhteistyötahot edustavat eri oppilaitosmuotoja, ja yhteistyökumppanit Pietarissa ovat Herzenin pedagoginen yliopisto, Pietarin valtion yliopisto sekä suomea opettavat koulut.

Simultaanitulkkaus

Simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa tulkki tulkkaa samaan aikaan kun vastaanottaa viestiä. Kun kuuleva henkilö puhuu, tulkki viittoo yhtä aikaa. Kun viittomakielinen viittoo, tulkki puhuu eli spiikkaa samanaikaisesti. Simultaanitulkkaus on erittäin haastavaa ja se vaatii taitoa ja keskittymistä. On tutkittu, että noin 15-20 minuutin tulkkauksen jälkeen virheiden määrä kasvaa ja tulkkauksen laatu kärsii. Siksi pidemmissä tilaisuuksissa, esimerkiksi opiskelutulkkauksessa käytetään usein kahta tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen. Näin tulkkauksen laatu säilyy hyvänä läpi koulupäivän.

SLL

SLL eli Suomen Lukiolaisten Liitto on lukiolaisten oma etujärjestö. Liiton tärkein tehtävä on edistää, puolustaa ja valvoa lukiolaisten etuja niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. SLL:llä on kymmenen piirijärjestöä, ja lisäksi työssä mukana ovat lukioiden oppilaskunnat. SLL tekee lukiopolitiikkaa, järjestää tapahtumia, juhlia ja koulutuksia ympäri Suomea sekä tarjoavat jäsenille erilaisia etuja.

SUKOL ry

SUKOL ry eli Suomen kieltenopettajien liitto on vuonna 1957 perustettu pedagoginen järjestö, joka pyrkii edistämään ja kehittämään vieraiden kielten opetusta. SUKOL ry on vieraiden kielten opettajien kattojärjestö, jolla on 38 jäsenyhdistystä ja 6000 jäsentä. Sen etujärjestö on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Standardikieli

Standardikieli eli yleiskieli on normitettu, sanastoltaan yleispätevä ja perussävyltään neutraali kielimuoto, jota käytetään kirjallisesti ja suullisesti julkisissa yhteyksissä. Varsinkin silloin kun kyse on kirjoitetusta standardikielestä, käytetään usein nimitystä kirjakieli. Standardikieli on kehitetty tietoisesti ja julkisesti, ja sen oikeasta käytöstä on tehty ohjeet, joita opetetaan ja tehdään tutuiksi sanakirjojen, kieliopin ja kouluopetuksen kautta.

Suoravalinta

Suoravalinnalla tarkoitetaan sitä, että yliopisto-opiskelijat voivat hakea opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeutta jo oman pääaineensa valintakokeen yhteydessä (opettajankoulutuksen suoravalinta).

Suullisen kielitaidon koe

Suullisen kielitaidon koe on osa lukioissa valtakunnallisena syventävänä kurssina tarjottavaa suullisen kielitaidon kurssia. Kurssi kuuluu joko A- tai B1-kielen syventäviin kursseihin ja on siten oppilaille valinnainen. Koe on Opetushallituksen tuottama ja arvioi oppilaan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa.

Svenska Finlands Folktinget

Folktinget (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) edustaa suomenruotsalaisia ja valvoo heidän oikeuksiaan ja etujaan. Folktinget on suomenruotsalaisten yhteistyöelin Suomessa. Se toimii yli poliittisten rajojen: kaikki eduskuntapuolueet, joilla on ruotsinkielistä toimintaa, ovat edustettuina Folktingetissä. Folktinget työskentelee tukeakseen ja vahvistaakseen ruotsin kielen asemaa sekä ruotsinkielistä kulttuuria Suomessa. Folktinget perustettiin vuonna 1919 turvaamaan ruotsalaisuuden tulevaisuus Suomessa. Folktinget tiedottaa myös suomenruotsalaisiin ja suomenruotsalaisuuteen liittyvistä asioista niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yksi sen tärkeistä tehtävistä on julkaista säännöllisesti tiedotteita ja tilastotietoja ruotsinkielisestä Suomesta.

Svenska nu

Svenska nu -verkosto välittää suomenkielisille oppilaille kohtaamisia ruotsinkielisen kulttuurin kanssa ja kannustaa nuoria käyttämään ruotsia. Verkosto pyrkii osoittamaan, että ruotsin kielen taidosta on iloa ja hyötyä.Verkosto tukee kielten opetusta, järjestää opettajille täydennyskoulutusta, jakaa tietoa kielitaidon merkityksestä ja välittää ruotsinkielistä nuorisokulttuuria Suomen kouluihin. Svenska nu -verkostoa koordinoi ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanasaari.

SYL

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto valvoo yliopisto-opiskelijoiden etua. Sen jäseniä ovat Suomen kaikki ylioppilaskunnat.