05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

OECD

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) eli Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön päätehtävänä on avustaa 30 jäsenmaataan saavuttamaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä optimaalinen talouskasvu ja elintaso sekä edistää järjestöön kuulumattomien kansantalouksien kehitystä. Koulutus- ja tiedepolitiikka ovat OECD:n toiminnan kulmakiviä ja järjestö onkin yksi johtavia maailmanlaajuisesti koulutusasioihin perehtyneitä toimijoita. Viime vuosina johtoteemana on ollut elinikäinen oppiminen (Lifelong Learning for All). OECD tuottaa vuosittain koulutuksen indikaattoreita tarkastelevan julkaisun Education at a Glance. Ajankohtaisiin pääprojekteihin kuuluu kolmen vuoden välein julkaistava koulusaavutustutkimus PISA (Programme for International Student Assesment).

Opetushallitus (OPH)

Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön (mm. kansanopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot) sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä.

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelulla tarkoitetaan ohjattua harjoittelua, joka sisältyy aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi opiskelevien opettajan pedagogisiin opintoihin. Yliopistoissa opettajan pedagogisia opintoja suorittavat harjoittelevat yleensä normaalikouluissa. Harjoittelupaikkana voi olla myös kenttäkoulu, esimerkiksi peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos tai aikuiskoulutusyksikkö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Opetusohjelma

Opetusohjelmassa on tieto lukuvuosittain järjestettävästä opetuksesta. Opetusohjelmasta näkyy miten opetussuunnitelmaa käytännössä toteutetaan lukuvuoden aikana, eli mitä opintojaksoja, oppiaineita tai kursseja järjestetään ja mihin aikaan.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Suomessa opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetuksen järjestäjän, esim. kunnan, on hyväksyttävä opetusta varten opetussuunnitelma. Yleinen käytäntö on, että kunnat valmistelevat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa ja kukin koulu suunnittelee tämän kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta koulukohtaisen suunnitelman. Koulun toiminnan kannalta keskeinen opetusta ohjaava normi on Opetushallituksen päättämät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Niissä määritellään kasvatus- ja opetustyön kannalta keskeiset asiat kuten perusopetuksen arvoperusta ja tehtävä sekä opetuksen rakenne, työtä ohjaavat oppimiskäsitykseen, oppimisympäristöön, toimintakulttuuriin ja työtapoihin liittyvät periaatteet, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja oppilaan ohjaukseen, tukemiseen ja arviointiin sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät toimintalinjat. Opetussuunnitelmassa määritellään myös opintokokonaisuuksien arviointiperusteet. Kaiken perusasteen-, keskiasteen- ja korkeakouluopiskelun pitää perustua hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan.

Opintopiste

Opintopiste on korkea-asteen koulutuksessa opintosuoritusten ja opintojen laajuuden mittayksikkö, jonka käyttöön siirryttiin Bolognan prosessin yhteydessä. Opintopisteisiin siirtyminen on osa eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmää (ECTS). Opintopiste perustuu lukuvuoden työmäärään. Yhden lukuvuoden opintojen suorittaminen vaatii keskimäärin 1600 tunnin työn, joka vastaa 60 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työtä. Sen suorittamiseen tarvittava työmäärä vaihtelee opiskelijan henkilökohtaisen työtahdin mukaan.

Opintoviikko

Opintoviikko on opintosuoritusten ja opintojen laajuuden mittayksikkö. Yksi opintoviikko vastaa opiskelijan keskimäärin 40 tunnin työtä. Opintoviikko voi sisältää järjestettyä opetusta, itsenäistä opiskelua ja tenttiin tai kokeeseen valmistautumista.

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävä kouluyhteisössä on estää koulunkäynnistä putoamista, edistää
koulutyön tuloksellisuutta ja lisätä hyvinvointia koulussa. Ohjauksen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. HOPS:in laatiminen kuuluu osana oppilaanohjaukseen, kuten myös henkilökohtainen tutorointi tarpeen vaatiessa.

Oppisopimuskoulutus

Työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla yleensä jossakin oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus.

Osakoe

Osakoe on sellainen osa testistä, joka mittaa yhden kielitaidon osa-alueen taitoa tai hallintaa. Yleisissä kielitutkinnoissa on neljä osakoetta, joita ovat tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen.

Otus

Otus on opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö, joka harjoittaa, edistää ja tukee tutkimus-, selvitys- ja julkaisutoimintaa joka kohdistuu koulutusjärjestelmiin, koulutukseen, opiskelijoiden taloudelliseen, sivistykselliseen ja sosiaalisen asemaan, elämäntapaan sekä korkeakoululaitoksen rakenteeseen ja toimintaan.