05.01.2012

Koulutukseen liittyvää terminologiaa M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Kaikki asiasanat

Maahanmuuttajakielet

Maahanmuuttajakielillä tarkoitetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden puhumia kieliä.

Maahanmuuttajien (oma) äidinkieli

Maahanmuuttajien äidinkielen eli oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Se ei ole perusopetuslain 12 §:n mukaista opetusta, vaan sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin.

Maailmankieli

Kieli, jonka asema on erittäin tärkeä ja määräävässä asemassa kansainvälisessä toiminnassa. Muun muassa englanti ja ranska mielletään maailmankieliksi.

Monikielisyys

Monikielisyys (plurilingvaalisuus) on yksilön monikielitaitoisuutta, jossa ihmisellä on sosiaalisena toimijana vaihtelevantasoinen kielitaito useissa kielissä ja kokemusta useista kulttuureista. Kielitaito voi olla hyvin erilainen eri kielissä ja kielenkäytön eri alueilla, esimerkiksi suullisesti ja kirjallisesti.

Monimediainen pedagogiikka

Monimediaisen pedagogiikan lähtökohtana on medioiden ja erilaisten työmuotojen potentiaalinen hyödyntäminen ja linkittäminen opetuksen tavoitteisiin, työmuotoihin ja arviointiin. Erilaisten medioiden käyttöä – verkko-opetusta ja kasvokkaisopetusta – ei siis aseteta vastakkain, vaan niitä hyödynnetään kokonaisvaltaisesti oppimisen ja opetuksen yleisten tavoitteiden suuntaisesti. Monimediaisuudella tarkoitetaan uudenlaisia rakenteita, joiden avulla opetuksen lineaarisuutta voidaan laajentaa monikerroksiseksi kokonaisuudeksi. Tämä opetuksen laajentaminen tekee opettajan ja oppijoiden toiminnan näkyvämmäksi ja mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioonottamisen.

Multilingvaalisuus

Multilingvaalisuus on yhteisön monikielisyyttä, jolla tarkoitetaan useiden kielten taitoa sekä kielten ja eri yhteiskuntaryhmien puhetapojen rinnakkaiseloa tietyssä yhteisössä tai tietyllä maantieteellisellä alueella.