Kielikoulutuksen toteutus eri koulutusasteilla

Kielikoulutuksen toteutus eri asteilla
Kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimus on kehittynyt voimakkaasti 1970-luvulta lähtien. Kielikoulutusta ei enää tarvitse perustaa pelkästään kokemusperäisen tiedon ja arkitiedon varaan, vaan käytettävissä on mittavasti myös tutkimuspohjaista tietoa. Toistaiseksi se on kuitenkin välittynyt vain osaksi hyödyttämään käytännön kielikoulutusta. Tärkeitä tulevaisuuden haasteita onkin kielikoulutuspolitiikan ja -suunnittelun ja tutkimustoiminnan välisten kytkentöjen tiivistäminen.

Vaikka kielikoulutuksen laajentamisella koko ikäluokkaan on saavutettu hyviä tuloksia kielen perusteiden osaamisessa, on kielikoulutusjärjestelmässä todettavissa selviä puutteita. Kielikoulutuksen haasteena on varmistaa jatkumon toteutuminen varhaiskasvatuksesta työelämään sekä äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksen entistä tiiviimpi yhteys. Opetussuunnitelmat, opetuksen toteutus ja kielitaidon arviointi eivät myöskään muodosta kyllin hyvää jatkumoa koulutusasteelta toiselle eivätkä kielestä toiseen. Niin ikään kielikoulutuksen yhdenvertaisuuden ja alueellisen tasa-arvon toteuttaminen on haasteellista. Myös kielikoulutuksen resursseja ja monimediaisia ja joustavia opiskelumuotoja tulisi hyödyntää entistä tehokkaammin. Opettajien ja muiden kieliasiantuntijoiden koulutusta tulisi kehittää, jotta se vastaisi riittävästi tulevaisuuden haasteisiin. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin tutkimukseen tulisi panostaa ja uusinta tutkimustietoa tulisi hyödyntää systemaattisesti.