31.01.2011

Maahanmuuttajien kotoutumiselle uusi suunnitelma

Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi on valmistunut. Suunnitelma käsittelee maahanmuuttajien kotoutumisen nykytilaa ja tuo esiin konkreettisia ratkaisuja kotoutumisen ja kotoutumiskoulutuksen kehittämiseksi. Ratkaisuehdotukset ovat pitkäjänteisiä, ja niiden toteuttaminen aloitetaan Osallisena Suomessa -kokeilulakihankkeessa vuonna 2011.

- Kokonaisvaltainen kotouttamistyö edistää kaksisuuntaista kotoutumista,  maahanmuuttajien ja valtaväestön suhteiden syventymistä, sanoo kehittämissuunnitelman tekoa puheenjohtajana ohjannut professori Riitta Pyykkö Suomen Kulttuurirahastosta. Kulttuurirahasto tilasi suunnitelman yhteistyössä sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Svenska kulturfondenin ja Suomen Kuntaliiton kanssa, ja sen on laatinut Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus.


Ohjaus, yhteistyö, joustavuus ja ammattitaito kotouttamistyön neljä kulmakiveä


Kehittämissuunnitelman perusteella kotoutumisen neljä kulmakiveä ovat jatkuva ja tavoitteellinen ohjaus, poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö, koulutuksen jatkuvuus ja joustavuus sekä kotouttamistyötä tekevien asiantuntijoiden ammattitaito.

- Suunnitelmassa esitetään, että tulevissa kokeilulakihankkeissa kunnat, työhallinto ja kolmas sektori luovat yhteistyössä asiakaslähtöisiä ja kustannuksiltaan kokonaisedullisia kotoutumiskoulutuksen malleja, luonnehtii erikoistutkija Sari Pöyhönen Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta.

- Koulutuksen järjestämisessä ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon sekä erityistukea tarvitsevat aikuiset, esimerkiksi kotiäidit, luku- ja kirjoitustaidottomat, että nopeasti koulutuspolulla etenevät, esimerkiksi akateemiset. Koulutuksen sisältöjä voidaan kehittää myös esimerkiksi alueen elinkeinoelämän painotusten mukaan, Pöyhönen sanoo.

Lasten ja nuorten kotoutumisen kannalta olennaista on koulutuksen jatkumon takaaminen esiopetuksesta perusopetukseen, toiselle asteelle ja tästä eteenpäin. Erityistä huomiota tulee kohdentaa myöhään tulleisiin, 13–25-vuotiaisiin maahanmuuttajanuoriin, joilta puuttuu perusasteen koulutus ja joiden sijoittuminen koulutukseen tai työelämään on haasteellista. Toinen hyvin tärkeä ryhmä ovat varhaiskasvatusikäiset lapset.

Kehittämissuunnitelmassa esitetään kotoutumiskoulutukselle rakenne, jossa lähtökohtana ovat oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus elimellisenä osana koulutusta. Niin ikään siinä esitetään suosituksia eri toimijoiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Suunnitelmaa aletaan toteuttaa Osallisena Suomessa  kokeilulakihankkeessa vuonna 2011. Mukaan valittavat hankkeet päätetään myöhemmin.


Lisätietoja kehittämissuunnitelmasta:

Erikoistutkija Sari Pöyhönen, JY, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, sari.h.poyhonen@jyu.fi, 0400-248 057

Professori Riitta Pyykkö, Suomen Kulttuurirahasto, rpyykko@utu.fi, 040-834 4086

Kehittämissuunnitelma on ladattavissa pdf-dokumenttina:


Julkaisun voi myös tilata osoitteesta solki-info@jyu.fi tai Sinikka Lampinen 014-260 3520. Julkaisun hinta on 23 €.

Lisätietoja Osallisena Suomessa -hankkeesta:

Projektipäällikkö Peter Kariuki, sisäasiainministeriö, peter.kariuki@intermin.fi, 071- 187 88 86 77