12.01.2012

Delproven i Allmänna språlexamina

Delprovet i textförståelse innehåller texter av typen brev, budskap, meddelanden, reklam, notiser, saktexter och berättelser. Examinanden skall i huvudsak besvara frågor om innehållet. På grundnivån är texterna relativt korta och inte särskilt krävande med avseende på ordförrådet. På mellannivån är texterna något längre och ordförrådet mer mångsidigt. Testerna på den högsta nivån innehåller vanligen en längre text och flera kortare texter. De flesta texterna är autentiska.

Uppgifterna är formulerade så, att svaret inte enbart handlar om att förstå svåra ord. Frågorna hänför sig till sådana delar av texten som är mest utmärkande för respektive texttyp. Frågor som gäller en reklamtext kan ta fasta på det som är speciellt för den vara som texten gör reklam för eller på köpevillkoren. I en notis är ämnet och kärnpunkterna det centrala. På mellannivån hänför sig en del av frågorna till längre textavsnitt, då förståelsen av helheten betonas. Några detaljfrågor ingår också. Särskilt på den högsta nivån kan textförståelsen testas så, att examinanden får göra en skriftlig sammanfattning av texten. Frågor om innehållet ingår också i testet.

 

Uppgifterna i talförståelseprovet baserar sig på inspelade samtal, intervjuer, meddelanden, tillkännagivanden, kungörelser, notiser, kommunikéer och reklam. Examinanden skall i första hand besvara frågor om innehållet, på den högsta nivån eventuellt även skriva en sammanfattning. I vissa uppgifter som avlyssnas två gånger kan det gälla att ge svar på detaljerade frågor. Det avlyssnade materialets längd, ordförråd och motiv avpassas efter testnivån på samma sätt som i delprovet i textförståelse. Uppgifterna formuleras så, att examinandens svar inte enbart är beroende av om han förstår ovanliga ord. Också talhastigheten i inspelningarna varierar enligt testnivån.

 

Den muntliga framställningsförmågan mäts på grund- och mellannivåerna i språkstudio (med undantag för grundnivån i finska språket och grundnivån i enspråkig svenska) med uppgifter där examinanden bland annat skall besvara frågor, delta i simulerade samtal, komma med repliker i fingerade sociala situationer, beskriva något eller ge en lite utförligare redogörelse för något. Svaren spelas in på band. Uppgifterna konstrueras på basis av de förutnämnda temaområdena och språkfunktionerna. Svaren bedöms med hänsyn till hur begripliga, tydliga och naturliga de är. Förutom studioprovet ingår på den högsta nivån ett samtalsprov som vanligen utförs i form av en intervju på tumanhand med intervjuaren. Pardiskussion kan också ingå i testet. Samtalsprovet videofilmas.

 

Den skriftliga framställningsförmågan bedöms utifrån minst två skriftliga meddelanden av olika slag. Uppgifterna är styrda och innehåller i allmänhet också kompletterande material. Bedömningen tar fasta på hur klart och naturligt meddelandet är; på de högre nivåerna beaktas dessutom graden av anpassning till situationen.