17.08.2009

Beskrivning av färdighetsnivåerna

Högsta nivån

6


Förstår utan svårigheter alla typer av talat och skrivet språk. Små nyansskillnader i uttryck bereder endast sällan svårigheter. Talar och skriver mycket ledigt i en stil som är anpassad till situationen och kan uttrycka även mycket små betydelseskiftningar. Behärskar grammatiken och ordförrådet i nästan alla situationer och det är ovanligt med bristande behärskning av ord och strukturer.

ylintaso.gif

5


Förstår längre tal som i normalt tempo förs ansikte mot ansikte eller t.ex. i TV och radio, även om detta ibland kräver en del koncentration. Förstår strukturellt och språkligt komplexa texter och samtida litteratur. Talar och skriver ledigt och klart om olika ämnen, men ovanliga ord och komplicerade satskonstruktioner kan bereda svårigheter. Vanligen behärskar examinanden grammatiken och kan använda den, liksom också ordförrådet, mångsidigt och väl.Mellannivå

4


Förstår längre tal som i normalt tempo förs ansikte mot ansikte och samtal om allmänna ämnen samt tal bl.a. i TV och radio, men vissa detaljer kan bereda svårigheter. Snabbt talspråk och dialektalt språk kan vara svårt att förstå. Förstår utan svårigheter texter som handlar om allmänna företeelser, även om vissa nyansskillnader i texten kan gå förlorade. Reder sig rätt bra även i obekanta talsituationer. Kan skriva både privata och halvofficiella texter och framställa sina tankar så att de bildar ett logiskt sammanhang. Kan i tal och skrift skilja på formell och informell stil. Behärskar den elementära grammatiken och basordförrådet bra.

keskitaso.gif

3


Förstår längre talsekvenser och det centrala innehållet i många TV- och radioprogram om ämnet är någorlunda bekant. Förstår vanliga texter som inte kräver kännedom om ämnet. Tal i normalt tempo och krävande texter kan vålla svårigheter om talsekvensen är lång och ämnet främmande. Reder sig i vanliga praktiska talsituationer och kan skriva enkla sammanhängande texter om vanliga företeelser, även om grammatiska och terminologiska brister ibland stör läsrytmen. Behärskar ordförråd som är förknippat med vardagliga situationer och den elementära grammatikens centrala strukturer väl.Grundnivå

2


Förstår tydligt och enkelt tal som handlar om vardagliga och bekanta ämnen. Har lätt att förstå korta enkla texter och begriper huvudpunkterna i texter som behandlar bekanta ämnesområden. Reder sig i rutinmässiga talsituationer som kräver ett enkelt informationsutbyte. Uttalet är dock bristfälligt. Kan skriva korta enkla texter om vardagliga företeelser, men texten kan vara osammanhängande. Behärskar den mest elementära grammatiken och det centrala basordförrådet.

alintaso.gif

1


Förstår enkla och elementära uttryck vid långsamt och tydligt tal som handlar om företeelser förknippade med det egna livet eller den omedelbara konkreta omgivningen. Kan hitta information i enkla texter. Reder sig i mycket enkla talsituationer, men talet är långsamt och mycket osammanhängande och uttalet är bristfälligt. Kan skriva mycket korta texter, dock med åtskilliga språkliga brister. Känner till det mest elementära ordförrådet och en del av den elementära grammatikens strukturer.