10.09.2012

Publications and presentations/ julkaisut ja esitelmät

PUBLICATIONS/JULKAISUT
last modified May 7, 2012


2008


Hintsala, Susanna & Seppälä, Heikki & Teittinen, Antti (2008) Kehitysvammaisten asumispalveluiden suuntaviivoja. [Housing services guidelines of people with learning disabilities]. In Niemelä, Markku & Brandt, Krista (eds.) Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen: pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007: 73, 135–150.

Hintsala, Susanna & Seppälä, Heikki & Teittinen, Antti. (2008) Kehitysvammaista ihmistä eristävät asumisjärjestelyt. [Isolated housing settings of a person with learning disability]. In Hirvilammi, Tuuli & Laatu, Markku (eds.) Toinen vääryyskirja: lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. Helsinki: Kela, 217–232.

Kröger, Teppo (2008) Hoivan, toimeentulon ja työn monet kytkökset [The many connections between care, income and work]. In Arajärvi, Pentti & Särkelä, Riitta (eds.) Leipää ja lämpöä. Näkökulmia sosiaaliturvan uudistamiseksi [Bread and warmth: perpectives for reforming social security]. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 75–83.

Kröger, Teppo (2008) Familles monoparentales et mode de garde: les difficultés à concilier travail et garde des enfants. In Le Bihan-Youinou, Blanche & Martin, Claude (eds.) Concilier vie familiale et vie professionnelle en Europé. Rennes: Presses de l’EHESP, 351–368.

Leinonen, Anu (2008) Kohti ikääntyvän yhteiskunnan rakennepiirteitä. Funktioanalyysin käyttö iän sosiologiassa [Toward the structural components of the ageing society: the example of the use of functional analysis in the sociological study of age]. Gerontologia 22 (1), 12–24.

Leinonen, Anu (2008) Sosiaalipalvelut muutoksessa – Paras vai palveluaukko. Tutkimussuunnitelma ParasSos-tutkijaryhmälle [Social Services in Transition. A research plan for a ParasSos research group]. Työpapereita 14. Helsinki: Stakes.

Teittinen, Antti (2008) Boundaries and structures of normality. In Giuliana Parodi (ed.) Aspetti socioeconomici della disabilità. Roma: Aracne Editrice.

Teittinen, Antti (2008) Normaliteetin rajat ja rakenteet. [Boundaries and structures of normality]. In Kivirauma, Joel (eds). Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliiton tutkimuksia 1. Helsinki: Kehitysvammaliitto, 126–148.


2009


Chou, Yueh-Ching & Lee, Yue-Chune & Lin, Li-Chan & Kröger, Teppo & Chang, Ai-Ning (2009) Older and younger family caregivers of adults with intellectual disability: factors associated with future plans. Intellectual and Developmental Disabilities 47 (4), 282–294.

Harjajärvi, Minna & Kairi, Tea, Kuusterä, Kirsti & Miettinen, Sonja (2009) Toimivatko kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut? Näkemyksiä palvelujen käyttäjiltä ja niiden järjestäjiltä [Do the Housing Services for People with Learning Disabilities and People with Mental Health Problems Work? Views from Providers and Users of Services]. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Jolanki, Outi (2009) Agency in talk about old age and health. Journal of Aging Studies, 23 (4), 215–226.

Jolanki, Outi (2009) Talk about old age, health and morality. In Ricca Edmondson & Hans-Joachim von Kondratowitz (eds.) Valuing Older People. A Humanist Approach to Ageing. Bristol, Policy Press, 261–274.

Kauppinen, Kaisa (2009) Gender, age, work and related myths. In Blättel-Mink, B. & Kramer, C. (eds.) Doing Ageing. Weibliche Perspektiven des Älterwerdens. Schriften des Heidelberger Instituts fur Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforshung Band 7. Nomos Verlagsgesellschaft, 105–115 (in English with abstract in German).

Kröger, Teppo (2009) Care Research and Disability Studies: Nothing in Common? Critical Social Policy 29 (3), 398–420.

Kröger, Teppo (2009) Hoivapolitiikan rajanvetoja [Boundaries in Care Policy]. In Anttonen, Anneli & Valokivi Heli & Zechner, Minna (eds.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki [Care: Research, Politics and Everyday Life]. Tampere: Vastapaino, 99–125.

Kröger, Teppo (2009) Yksinhuoltajuus ja isyys: outo yhdistelmä? Teoksessa Forssén, Katja & Haataja, Anita & Hakovirta, Mia (toim.) Yksinhuoltajuus Suomessa. Helsinki: Väestöliitto, 170–185.

Kröger, Teppo & Zechner, Minna (2009) Migration and Care: Giving and Needing Care Across National Borders. Finnish Journal of Ethnicity and Migration 4 (2), 17–26.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu & Vuorensyrjä, Matti (2009) Hoivan tekijät. Suomalainen hoivatyö pohjoismaisessa tarkastelussa [The makers of care: Finnish care work in Nordic perspective]. Sosiaalityön julkaisusarja 6. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Leinonen, Anu (2009) Tutkittavana työssäkäynnin ja omaishoivan yhdistäminen: keskiarvoja, kokemuksia ja käsitteellistämisen tarpeita [Research on Combining Caring and Working: Numbers, experiences and need of conceptualisations]. Gerontologia 23 (1), 14–22.

Leinonen, Anu (2009) Hoivatyöntekijöiden muutostoiveiden topografia: kannanottoja vanhuksen kohteluun, henkilöstöresursseihin ja ikääntymispolitiikkaan [Topography of care workers’ hopes for change: views and opinions on the treatment of older people, staff resources and ageing policy]. Yhteiskuntapolitiikka 74 (2), 132–147.

Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Lasten päivähoito: oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Teoksessa Anttonen, Anneli, Valokivi, Heli & Zechner, Minna (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 200–218.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009) A Nordic Welfare State in Post-Industrial Society. In Jason Powell & Jon Hendricks (eds.) The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective. New York: Springer, 181–199.

Teittinen, Antti (2009) Asiakaslähtöisyys ei riitä. [Customer oriented approach is not enough]. Ketju (1), 48–49.

Teittinen, Antti (2009) Inkluusion kääntöpuoli? [Reverse side of inclusion?]. Ketju (2), 48–49.

Teittinen, Antti (2009): Kehitysvammaisten henkilöiden ja kehitysvammaisuuden yhteiskuntasuhteen määrittymisestä tutkimuksessa [Definitions of societal relationship of people with learning disabilities and learning disability in social sciences]. Ketju (5), 48.


2010


Chou, Yueh-Ching & Pu, Cheng-Yun & Fu, Li-yeh & Kröger, Teppo (2010) Depressive Symptoms in Older Female Carers of Adults with Intellectual Disabilities. Journal of Intellectual Disability Research 54 (12), 1031–1044.

Chou, Yueh-Ching & Pu, Cheng-Yun & Kröger, Teppo & Fu, Li-yeh (2010) Caring, Employment and Quality of Life: Comparison of Employed and Nonemployed Mothers of Adults with Intellectual Disability. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities 115 (5), 406–420.

Chou, Yueh-Ching & Kröger, Teppo & Lee, Yue-Chune (2010) Predictors of Job Satisfaction among Staff in Residential Settings for Persons with Intellectual Disabilities: A Comparison between Three Residential Models. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities 23 (3), 279–289.

Jolanki, Outi & Karhunen, Sanna (2010) Tietokoneohjelmat laadullisen aineiston analyysin tukena [Computer software programmes as tools in qualitative data analysis]. In Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (eds.) Haastattelu (Interview). Tampere: Vastapaino, 395–410.

Jolanki, Outi (2010) Vanhuspolitiikkaa. Gerontologia 24 (2), 217–219.

Jolanki, Outi (2010) Työssäkäyvät omaishoitajat. Gerontologia 24 (4), 349–350.

Kairi, Tea, Nummelin, Tua & Teittinen, Antti (2010) Työtoiminnan käytäntö ja kokemus. Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta. Reports of Finnish Associations on Intellectual and Developmental Disabilities 6. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Kauppinen, Kaisa & Miettinen, Sonja (2010) Tasa-arvo ja monimuotoisuus työelämässä [Equality and Diversity in Working Life]. In Kauppinen, Timo et al. (eds.) Työ ja terveys Suomessa 2009 [Work and Health in Finland 2009]. Helsinki: Työterveyslaitos.

Kauppinen, Kaisa (2010) Who Cares when Grandmother gets Sick? Ageing, Employment and Intergenerational Family Support in Contemporary Europe. In Addabbo, Tindira et al. (eds.) Households and Well-Being in Modern Europe: Gender, Inequalities, Work and Consumption.  Farnham, UK & Burlington, VT, USA: Ashgate, 163–175.

Kröger, Teppo (2010) Lone Mothers and the Puzzles of Daily Life: Do Care Regimes Really Matter? International Journal of Social Welfare 19 (4), 390–401.

Kröger, Teppo (2010) Hoivatyön olot Suomessa – kaukana muista Pohjoismaista [Conditions of care work in Finland: far from other Nordic countries]. Sosiaalitieto 8/2010, 17.

Kröger, Teppo (2010) Hoivatyö pohjoismaisessa vertailussa [Care work in Nordic comparison]. Pro terveys (3), 10–11.

Leinonen, Anu (2010) Tärkeä kotimainen lukupaketti hoivasta. Book Review of Anttonen, Anneli, Valokivi, Heli, Zechner, Minna (eds.) Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Gerontologia 24 (1), 41–43.

Leinonen, Anu (2010) Mielekkäät palvelut - mielekäs elämä. Gerontologia, 24 (2), 214–215.

Leinonen, Anu (2010) Lisää auttavia käsiä – ja hoivatyöntekijöiden muita muutostoiveita. Pro Terveys (3), 12–13.

Miettinen, Sonja (2010) Vammaisuutta kuvaamassa – Maailman terveysjärjestön toimintakykyluokitukset vammaisuutta koskevan tiedon tuottamisen käytäntönä [Portraying Disability. World Health Organisation’s Classifications of Functioning as a Practice of Knowledge Production]. In Teittinen, Antti (ed.) Pois laitoksista? Vammaiset ja hoivan politiikka [Beyond Institutions? Disabled People and the Politics of Care]. Helsinki: Gaudeamus, 44–64.

Teittinen, Antti (2010) (ed.) Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka [Beyond Institutions? Disabled People and the Politics of Care]. Helsinki: Gaudeamus.

Teittinen, Antti (2010) Sosiaalisten mahdollisuuksien politiikka ja kehitysvamma.. Teoksessa Hiilamo, Heikki & Saari, Juho (toim.) Hyvinvoinnin uusi politiikka – johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A. Tutkimuksia 27.

Teittinen, Antti & Kuusterä, Kirsti (2010) Angloamerikkalaisen deinstitutionalisaatiotutkimuksen aiheista. Teoksessa Teittinen, Antti (toim.) Pois laitoksista! Vammaiset ja hoivan politiikka. Helsinki: Gaudeamus.


2011


Chou, Yueh-Ching, Fu, Li-yeh, Kröger, Teppo & Chiu, Ru-yan (2011) Job Satisfaction and Quality of Life among Home Care Workers: A Comparison of Home Care Workers Who Are and Who Are Not Informal Carers. International Psychogeriatrics 23 (5), 814–825.

Chou, Yueh-Ching, Pu, Cheng-yun, Kröger, Teppo, Lee, Wan-ping & Chang, Shu-chuan (2011) Outcomes of a New Residential Scheme for Adults with Intellectual Disabilities in Taiwan: A Two-Year Follow-up. Journal of Intellectual Disability Research 55 (9), 823-831. doi: 10.1111/j.1365-2788.2011.01394.x

Kröger, Teppo (2011) Retuning the Nordic Welfare Municipality: Central Regulation of Social Care under Change in Finland. International Journal of Sociology and Social Policy 31 (3/4), 148–159.

Kröger, Teppo (2011) Under Tension: Formal Care Work with Older People. In Pfau-Effinger, Birgit & Rostgaard, Tine (eds.) Care between Work and Welfare in European Societies. Palgrave Macmillan, 115–128.

Kröger, Teppo (2011) Defamilisation, Dedomestication and Care Policy: Comparing Childcare Service Provisions of Welfare States. International Journal of Sociology and Social Policy 31 (7/8), 424–440.

Kröger, Teppo (2011) The Adoption of Market-Based Practices within Care for Older People: Is the Work Satisfaction of Nordic Care Workers at Risk? Nordic Journal of Social Research 2 (1), 91–103 (available at https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/viewFile/114/95).

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu (2011) Home Care in Finland. In Rostgaard, Tine et al.: LIVINDHOME: Living Independently at Home: Reforms in Home Care in 9 European Countries. Copenhagen: SFI – The Danish National Centre for Social Research, 117–138.

Leinonen, Anu (2011) Adult children and parental caregiving: making sense of participation patterns among siblings. Ageing & Society 31 (2), 308–327. doi:10.1017/S0144686X10001042

Leinonen, Anu (2011) Masters of their own time? Working carers’ visions about combining retirement and caring. In Nygård, Clas-Håkan, Savinanen, Minna, Kirsi, Tapio & Lumme-Sandt, Kirsi (eds.) Age Management during the Life Course - Proceedings of the 4th Symposium on Work Ability.  Tampere: Tampere University Press, 246–254.

Leinonen Anu (2011) Toimivat palvelut – edellytys ansiotyön ja omaishoivan yhdistämiselle? [Functioning services – a precondition for reconciliation of gainful employment and informal family care?]. Yhteiskuntapolitiikka 76 (5), 553–563.

Leinonen, Anu (2011) Informal family carers and lack of personal time: Descriptions of being outside the sphere of formal help. Nordic Social Work Research 1 (2), 91-108. doi: 10.1080/2156857X.2011.601142

Leinonen, Anu (2011) Itsemääräämisoikeus ja vanhuspalvelut. Gerontologia 25 (2), 156–157.

Leinonen, Anu (2011) Masters of their own time? Working carers’ visions of retirement. European Journal of Ageing 8 (4), 243–253. doi:10.1007/s10433-011-0200-x

Teittinen, Antti (2011) Onko diagnoosi tarpeellinen? Pohdintoja lääketieteellisten diagnoosien yhteiskunnallisista merkityksistä. Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Teittinen, Antti (2011) Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työtoiminnan rakenteelliset ongelmat. Työelämän tutkimus 9 (1), 69–74.


2012 (and forthcoming)


Chou, Yueh-Ching, Kröger, Teppo & Fu, Li-yeh (forthcoming, 2012) Well-being among employed and non-employed caregiving women in Taiwan. International Journal of Social Welfare 21. doi: 10.1111/j.1468-2397.2011.00861.x

Jolanki, Outi (forthcoming, 2012) Whose business it is anyway? Distributing responsibilities between family members and formal carers. In Östman J-O. and Solin A. (eds.) Discourse and Responsibility in Professional Settings. Series Communication in Organisations and Professions. London: Equinox Publishing.

Kauppinen, Kaisa & Jolanki, Outi (2012) Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen – työssäjatkamisajatukset. [Reconciling work and care giving – to continue working or retire?]. With English summary. In Perkiö-Mäkelä, Merja & Kauppinen, Timo (eds.) Työ, terveys ja työssäjatkamisajatukset [Work, health and thoughts on continuing work and retirement]. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti [Research Report] 41. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 133–156.

Kröger, Teppo (2012) Paikallisesta globaaliin sosiaalipolitiikkaan ja takaisin [From local to global social policy – and back]. Janus 20 (1), 47–50.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu (2012) Transformation by Stealth. The Retargeting of Home Care Services in Finland. Health and Social Care in the Community 20 (3), 319–327. doi:10.1111/j.1365-2524.2011.01047.x

Miettinen, Sonja (forthcoming, 2012) Family care of adults with intellectual disabilities. Analysis of Finnish policies and practices. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities.

Miettinen, Sonja & Teittinen, Antti (forthcoming, 2012) Deinstitutionalisation of People with Learning Disabilities in Finland: A Political Perspective. Scandinavian Journal of Disability Research.

Perkiö-Mäkelä Merja, Mutanen Pentti, Leino-Arjas Päivi, Hakanen Jari, Hirvonen Maria, Jolanki Outi, Kandolin Irja, Kauppinen Kaisa, Kauppinen Timo, Salminen Simo, Tuomivaara Seppo & Vartia Maarit (2012) Työssäjatkamisajatuksiin yhteydessä olevat tekijät – yhteenvetoanalyysi ja suositukset [Thoughts on continuing work – summary and recommendations]. With English summary. In Perkiö-Mäkelä, Merja & Kauppinen, Timo (eds.) Työ, terveys ja työssäjatkamisajatukset [Work, health and thoughts on continuing work and retirement]. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti [Research Report] 41. Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health, 157–199.

Yeandle, Sue, Kröger, Teppo & Cass, Bettina (forthcoming, 2012) Voice and Choice for Users and Carers? Developments in Patterns of Care for Older People in Australia, England and Finland. Journal of European Social Policy 22 (4).


Valmistuneet opinnäytteet


Väitöskirja


Jolanki, Outi (2009) Fate of choice? – Talking about old age and health. PhD Thesis, Acta Universitatis Tamperensis 1434, Tampere University Press.


Pro gradu –tutkielmat


Majanen, Salla (2011) Hoivasta hoivaan. Hoiva-alalla työskentelevien naisten haastattelupuhe palkkatyön ja omaishoivan yhteensovittamisesta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Vasara, Paula (2011) Hoivan tarinoita. Tutkimus äitiään hoivaavien tytärten narratiiveista. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
PRESENTATIONS/ESITELMÄT
last modified Sept 10, 2012


2008


Kröger, Teppo (2008) Long-Term Care for Older People in the Nordic Countries: Recent Trends. International Symposium on Long-Term Care, Buddhist Tzu Chi University. Taiwan, Hualien 13.12.2008.

Kröger, Teppo (2008) Supporting Working Carers: Lessons from Britain and Finland. Annual Conference of the Taiwan Family Caregiver Association. Taiwan, Taipei 14.–15.11.2008.

Kröger, Teppo (2008) Immigrant Families and the Organisation of Care. Austro-Finnish Seminar “Reshaping Europe: Migration and Its Contexts”. Academy of Finland. Finland, Helsinki 4.–5.9.2008.

Kröger, Teppo (2008) Disability Studies and Care Research: Do They Have Anything to Give to Each Other? 13th IASSID World Conference “People with Intellectual Disabilities: Citizens in the World”. South-Africa, Cape Town 25.–30.8.2008.

Kröger, Teppo (2008) Tensions in Care for Older People. Annual Conference of RECWOWE (Network of Excellence 'Reconciling Work and Welfare in Europe'). Norway, Oslo 10.–14.6.2008.

Kröger, Teppo (2008) Care Research and Disability Studies: Nothing in Common? International Workshop “Social Care for People with a Disability and Frail Aged People: Perspectives from Australia, Scandinavia, Canada and the UK”, University of New South Wales, Social Policy Research Centre. Australia, Sydney 18.–19.2.2008.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu (2008) Combining Working and Caring: Employed Family Carers in Taiwan, Finland and Britain. 5th East Asia Social Policy Research Conference. Taiwan, Taipei 3.–4.11.2008.

Leinonen, Anu, and Kröger, Teppo (2008) Reconciliation of Paid Work and Informal Care for Older People: Bringing new perspectives into research on family care. The 6th International Symposium on Cultural Gerontology. Session ‘Care-giving and care-receiving networks'. Spain, Lleida 16.–18.10.2008.

Leinonen, Anu & Kröger, Teppo & Jolanki, Outi (2008) Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit -hankkeen esittely [Working Carers - Caring Workers project's presentation]. Jyväskylä-Tampere vanhenemistutkimuksen allianssin tapaaminen. Jyväskylä 9.12.2008.

Miettinen, Sonja (2008) Construction of Disability in World Health Organisation’s Classifications: Changes and Continuities. 13th IASSID International Association of Scientific Study of Intellectual Disabilities World Congress, theme ‘Empowerment, Rights & Ethics’. Cape Town, South-Africa 25.–30.8.2008.


2009


Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009) Restructuring Public and Private Responsibilities: Social Care Regime in Finland under Change. REASSESS Nordic Centre of Excellence in Welfare Research One-Day Conference ‘Providing Care in a Globalising World: The Role of Markets and Migration’. Sweden, Stockholm 26.10.2009.

Jolanki, Outi (2009) Vanheneminen omana kokemuksena (Experience of Growing Old). Vanhenemistutkimuksen uudet tuulet – symposium. Terveystieteen laitos, Tampereen yliopisto 13.05.2009.

Jolanki, Outi & Leinonen, Anu (2009) Omaishoito, työssäkäynti ja eläkkeellejäämisodotukset – sovittamaton yhtälö? (Care Giving, Work and Retirement Expectations – Irreconcilable Equation?) Vanhenemisallianssi-seminaari, Jämsä 21.08.2009.

Kauppinen, Kaisa (2009) Combining employment and family at midlife – who cares when grandmother gets sick? 3rd International WoCaWo meeting. Sweden, Stockholm 23.–24.10.2009.

Kröger, Teppo (2009) Care Workers under Pressure: Finnish Care Work in the Nordic Context. Work Research Conference, Symposium ‘Care, Work and Well-being’. Finland, Tampere 4.–6.11.2009.

Kröger, Teppo (2009) Varieties of Reconciliation: European Welfare States Supporting Working Mothers and Mothering Workers. 9th ESA Conference. Portugal, Lisbon 2.–5.9.2009.

Kröger, Teppo (2009) Dedomestication and Childcare Policy: A Comparison of Care Service Provisions of Fifteen Welfare States. International Sociological Association, RC 19 on Poverty, Social Welfare and Social Policy Conference. Canada, Montréal 20.–22.8.2009.

Kröger, Teppo (2009) Comparing Care Policies of Taiwan, Britain and the Nordic Countries: Dedomestication as a New Comparative Perspective. 6th International East Asia Social Policy Research Conference. The UK, Sheffield 3.–4.7.2009.

Kröger, Teppo (2009) Supporting Working Parents and Parenting Workers: European Welfare States Promoting the Reconciliation of Work and Care. UK Social Policy Association Annual Conference. The UK, Edinburgh 29.6.–1.7.2009.

Kröger, Teppo (2009) Tensions in Formal Care Work with Older People in Norden and Europe. Mid-term Conference for the Nordic Centre of Excellence in Welfare Research REASSESS. Norway, Oslo 18.–20.4.2009.

Kröger, Teppo (2009) The Nordic Welfare Municipality: Old and New Variations in Care Policies in Finland. International Conference ‘Local Social Policy – Concepts, Types and Governance’. Germany, Hamburg 24.–25.4.2009.

Kröger, Teppo (2009) Dedomestication: Something for Disabled People and Their Carers Alike? 10th NNDR (Nordic Network of Disability Research) Conference. Denmark, Nyborg 2.–4.4.2009.

Kröger, Teppo (2009) Yksinhuoltajuus ja isyys: outo yhdistelmä? [Lone parenthood and fatherhood: a strange combination?]. XI Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät. Turku 12.–13.2.2009.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu, and Vuorensyrjä, Matti (2009) Suomalaisen hoivatyön vahvuudet ja heikkoudet [The Strenghts and Weaknesses of Care Work in Finland]. Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaaminen, NORDCARE-hankkeen loppurraportin julkaisutilaisuus. Helsinki 9.10.2009.

Kröger, Teppo & Jolanki, Outi & Leinonen, Anu (2009) Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit [Family Care, Paid Employment and Identity]. WORK-tutkimusohjelman (SA) vuosiseminaari. Turku 25.–26.5.2009.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu & Jolanki Outi  (2009) Ansiotyön ja läheisen auttamisen yhdistäminen - omaisten näkemyksiä [Combining Care and Paid Employment - Family carers' views]. Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n tilaisuus. Jyväskylä 20.10.2009.

Laine, Kaarlo & Teittinen, Antti (2009): De-institutionalisation in Europe. NNDR Conference. Denmark, Nyborg 2–4.4.2009.

Leinonen, Anu (2009) Tuottava ikääntyminen - käsitteestä käyttömahdollisuuksiin. [Productive Ageing - From concept toward applying the concept]. Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n vuosiseminaari. Helsinki 6.3.2009.

Leinonen, Anu, and Jolanki, Outi & Kroger Teppo (2009) Formal help and working carers: what do the statements related to social care services reveal? Reassess Mid-term Conference. Session ‘Social Policy and Care’. Oslo, Norway 18.–20.5.2009.

Leinonen, Anu, and Jolanki, Outi & Kröger Teppo (2009) Combining Parent Care and Paid Work with or without Siblings: How do working carers argue the role of sisters and brothers? The 9th Conference of the European Sociological Association. RN01 – Ageing in Europe. Session 'The influence of Family Structures on Providing Informal Care’. Portugal, Lisbon 2.–5.9.2009.

Leinonen, Anu (2009) Adult Children and Parental Caregiving: Making sense of participation patterns among siblings. 3rd International WoCaWo meeting. Sweden, Stockholm 23.–24.10.2009.

Leinonen, Anu (2009) Withdrawing from Social Care Services: Coercion or choice? Reassess Strand 1 Meeting. Finland, Tampere 2.–3.11.2009.

Leinonen, Anu (2009) Hoivan tutkimus sosiaalityön yksikössä [Care research in the Unit of Social Work]. Vanhenemisen tutkimuksen strategiaryhmän kokous. Jyväskylä 28.10.2009.

Miettinen, Sonja (2009) Hoiva, palkkatyö ja sukupuoli kehitysvammaisten omaishoitajien elämäntarinoissa [Care, Paid Employment and Gender in the Life Stories of Family Carers of People with Learning Disabilities]. WORK-tutkimusohjelman (SA) vuosiseminaari. Turku 25.–26.5.2009.

Miettinen, Sonja (2009) Caringscapes of Families with Intellectually Disabled Children in Finland. 10th NNDR Nordic Network of Disability Research conference, session ‘Social Services/Welfare’. Denmark, Nyborg 2–4.4.2009.

Miettinen, Sonja (2009) A qualitative study of Finnish family carers of adults with intellectual disabilities. 3rd International WoCaWo meeting. Sweden, Stockholm 23.–24.10.2009.

Teittinen, Antti (2009) ADHD biopoliittisena hallinnointina. Sosiologipäivät 2009. Helsinki 20–21.3.2009.

Teittinen, Antti & Vesala, Hannu (2009) Deinstitutionalisation in Finland. NNDR Conference. Denmark, Nyborg 2–4.4.2009.

Teittinen, Antti (2009) Family carers’ job description dimensions: as a part of disability services and views of body and intimacy. 3rd International WoCaWo meeting. Sweden, Stockholm 23.–24.10.2009.


2010


Jolanki, Outi (2010) Omaishoidon ja työssäkäynnin yhdistäminen – karuselli, rumba vai palapeli. VII Gerontologian päivät. Kuopion yliopisto. Finland, Kuopio 15.–17.4.2010.

Jolanki, Outi (2010) Combining work and care giving, lecture at the Course of Socio-Cultural Nature of Ageing-course. University of Lapland, Rovaniemi, Finland 22.4.2010.

Jolanki, Outi (2010) Työn ja hoivan yhdistäminen – vastuita ja oikeuksia. Työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelman vuosiseminaari (Annual Seminar of the WORK Research Programme, Academy of Finland), UKK–institute. Finland, Tampere 17.–18.5.2010.

Jolanki, Outi (2010) Discourse Analysis and the Concept of Successful Ageing, Symposium of ‘Successful Ageing’, 31.5.2010. The Nordic Congress of Gerontology. Island, Reykjavik 30.05.–2.6.2010.

Jolanki, Outi (2010) Defining and dividing responsibilities in older people’s care. Symposium 'Combining care giving and work'. The Nordic Congress of Gerontology. Island, Reykjavik 30.05.–2.6.2010.

Jolanki, Outi (2010) Combining full–time work and care giving– an equation that does not work? 4th Symposium on Workability. Age Management during the Life Course. University of Tampere. Finland, Tampere 6.–8.6.2010.

Jolanki, Outi (2010) Working Caregivers in Finland – Resources and Constraints. Zwishen Beruf und Pflege – Konflikt oder Chance -Conference. University of Duisburg–Essen. Germany, Duisburg, 11.10.2010.

Jolanki, Outi (2010) Combining work and care giving– difficulties and solutions. International Symposium on Reconciliation of Family Care Giving and Paid Work. National Yang–Ming University. Taiwan, Taipei, 3.–4.12.2010.

Kauppinen, Kaisa (2010) At midlife women are 'sandwiched' between multiple care-giving roles. 5th Int Carers Conference. The UK, Leeds 8.–11.7.2010.

Kröger, Teppo (2010) Hoivatyön kahdet kasvot: hoivarationaalisuudesta kustannustehokkuuteen. Lapin yliopisto. Finland, Rovaniemi 15.2.2010.

Kröger, Teppo (2010) Working Carers, Care Workers and Older People: Recent and Ongoing Research. Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology. Japan, Tokyo 10.3.2010.

Kröger, Teppo (2010) Social Care at the Service of Disabled People and Care-givers? 26th Annual Pacific Rim International Conference on Disabilities. Honolulu 12.-13.4.2010.

Kröger, Teppo (2010) Care Research in Finland and Nordic Countries. National Taiwan Normal University. Taiwan, Taipei 20.4.2010.

Kröger, Teppo (2010) Hoivan tekijät pohjoismaisessa tarkastelussa. Vanhustyön ammatilliset opintopäivät. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Finland, Oulu 28.4.2010.

Kröger, Teppo (2010) Millainen hoivapolitiikka auttaa hoivatyöntekijöitä ja omaishoitajia jaksamaan - ja millainen ei auta? Jäidenlähtöseminaari "Hoivapolitiikka - kuka jaksaa, kuka maksaa?". Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Joensuun osasto. Finland, Joensuu 4.5.2010.

Kröger, Teppo (2010) Transformation by Stealth: The Birth of the ‘Regular Home Care’ and the ‘Supported Informal Carer’ in Finland. Transforming Care 2010 Conference. Copenhagen, Denmark, 21.–23.6.2010.

Kröger, Teppo (2010) Care Work and the Strengthening of Economic Principles: Tensions Caused by the Introduction of Market-Based Practices within the Nordic Social Care Systems. XVII ISA World Congress of Sociology, Research Committee on Poverty. Social Welfare and Social Policy RC19. Göteborg, Sweden, 11.-17.7.2010.

Kröger, Teppo (2010) Kilpailutuksen esiinmarssi ja hoivatyön olosuhteet Pohjoismaissa [The march of competitive practices and conditions of care work in the Nordic countries]. Sosiaalipolitiikan päivät (Annual Finnish Social Policy Conference). Helsinki, Finland, 21.–22.10.2010.

Kröger, Teppo (2010) Trends in Home Care for Older People in Europe. Seitsemäs kansallinen ikääntymisen foorumi [Seventh Finnish Ageing Forum]. Academy of Finland. Helsinki, Finland, 15.11.2010.

Kröger, Teppo (2010) Reconciliation between Paid Work and Family Care: International Policy Perspectives. International Symposium on Reconciliation of Paid Work and Family Care. National Yang-Ming University, Taipei, Taiwan, 3.–4.12.2010.

Leinonen, Anu (2010) Tutkittavana työssäkäyvät omaishoitajat [Studying working carers]. Syventäviä näkökulmia ikään, ikääntymiseen ja yhteiskuntaan -luentosarja. Finland, Jyväskylän yliopisto 9.2.2010.

Leinonen, Anu (2010) Omaishoivaajien kuvauksia formaalin avun saavuttamattomuudesta ja käyttämättömyydestä [Family carers' descriptions of factors related to non-accessibility and non-use of formal help and support]. XII Valtakunnalliset Sosiaalityön tutkimuksen päivät. Jyväskylän yliopisto. Finland, Jyväskylä 18.–19.2.2010.

Leinonen, Anu (2010) Työssäkäynnin ja omaishoivan yhdistäminen. Kokemuksia ja käytäntöjä Suomesta. 7th European Conference Volkshilfe Österreich. Finland, Helsinki 8.4.2010.

Leinonen, Anu (2010) Palveluvajeita, vanhempien vastahakoisuutta ja niukkenevaa 'omaa aikaa': Omaishoivaajien kuvauksia formaalin avun saavuttamisen ja käytön estävistä tekijöistä. VII Gerontologian päivät. Kuopion yliopisto. Finland, Kuopio 15.-17.4.2010.

Leinonen, Anu (2010) Kuinka hoiva-aika sovitetaan eläkeaikaan? Työssäkäyvien omaishoivaajien eläkeajan visioita. Työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelman vuosiseminaari (Annual Seminar of the WORK Research Programme, Academy of Finland). UKK-institute. Finland, Tampere 17.–18.5.2010.

Leinonen, Anu (2010) Masters of their own time? Working carers’ visions about combining retirement and caring. 4th Symposium on Workability. Age Management during the Life Course. University of Tampere. Finland, Tampere 6.–8.6.2010.

Leinonen, Anu (2010) Driven into involuntary familial commitments? Working family carers' descriptions of factors related to non-accessibility and non-use of formal help. Transforming Care 2010 Conference. Denmark, Copenhagen 21.–23.6.2010.

Leinonen, Anu & Jolanki, Outi & Kröger, Teppo (2010) Finnish Working Carers: Resources and constraints. 5th Int Carers Conference. The UK, Leeds 8.–11.7.2010.

Leinonen, Anu (2010) Masters of their own time? Working carers’ visions about combining retirement and caring. International Symposium on Reconciliation of Family Care and Paid Work. National Yang–Ming University. Taiwan, Taipei 3.–4.12.2010.

Leinonen, Anu (2010) Toimivat palvelut - edellytys työssäkäynnin ja omaishoivan kestävälle yhteensovittamiselle? [Functioning services – a precondition for reconciliation of gainful employment and informal family care?]. Kestävä ikääntyminen -seminaari. Jyväskylän yliopiston ikääntymisen tutkimuksen foorumi ja Gerontologian tutkimuskeskus. University of Jyväskylä. Finland, Jyväskylä 9.12.2010.

Miettinen, Sonja (2010) Omaishoidon rakentumista kartoittamassa: tutkimus aikuisista kehitysvammaisista lapsistaan huolehtivien vanhempien hoivastrategioista. XII Valtakunnalliset Sosiaalityön tutkimuksen päivät. Jyväskylän yliopisto. Finland, Jyväskylä 18.–19.2.2010.

Miettinen, Sonja (2010) Kehitysvammaisten omaishoitajien kokemuksia hoivavelvollisuuksien ja ansiotyön yhteensovittamisesta. Työn ja hyvinvoinnin tutkimusohjelman vuosiseminaari (Annual Seminar of the WORK Research Programme, Academy of Finland). UKK-institute, Finland, Tampere 17.–18.5.2010.

Miettinen, Sonja & Teittinen, Antti (2010) Deinstitutionalisaation ideologiset kehykset. Vammaistutkimuksen päivät. Finland, Turku 10.–11.6.2010.


2011


Chou, Yueh-Ching & Kröger, Teppo (2011) Lone Mothers of Adults with Intellectual Disabilities and Social Care Capital: Combining Work and Care. Vammaistutkimuksen päivät. Finland, Turku 9.–10.6.2011.

Jolanki, Outi (2011) Combining caring and employment: To work or to care? VII European Congress ‘Healthy and Active Ageing for All Europeans’, International Association of Gerontology and Geriatrics. Italy, Bologna 14–17.4.2011.

Jolanki, Outi (2011) To work or to care? Working women’s decision-making. Work and Family. The 4th International Conference. The University of Tampere. Finland, Tampere 19.–21.5.2011.

Jolanki, Outi (2011) To work or to care? Working Women's decision-making. Final Conference of the WoCaWo meeting. The University of Jyväskylä. Finland, Jyväskylä 7.6.2011.

Jolanki, Outi (2011) A right to work or a right to care? Working women’s decision-making. Annual Scientific Meeting of Gerontological Society of America. USA, Boston 18-22.11.2011.

Kauppinen, Kaisa & Jolanki, Outi (2011) Reconciling work and care giving – To continue at work or retire? Community, Work and Family. The 4th International Conference. The University of Tampere. Finland, Tampere 19.–21.5.2011.

Kröger, Teppo (2011) Childcare Regimes in Europe: Reconciliation and Dedomestication. Kyoto University Global Centre of Excellence Symposium “Care Regimes in Asia”. Japan, Kyoto 16.–17.1.2011.

Kröger, Teppo (2011) Transformation by Stealth: Intensification of Home Care in Finland. International Workshop “Comparing Research and Policy on Care in Liberal and Social Democracies: Australia, the UK and Finland”. University of New South Wales, Social Policy Research Centre. Sydney, Australia, 14.3.2011.

Kröger, Teppo (2011) Doing both paid and unpaid care work: Care workers as family carers. Community, Work and Family. The 4th International Conference. The University of Tampere. Finland, Tampere 19.–21.5.2011.

Kroger, Teppo (2011) Reconciliation between Working and Caring: New Policies Required. Final Conference of the WoCaWo meeting. The University of Jyväskylä. Finland, Jyväskylä 7.6.2011.

Kröger, Teppo (2011) The Adoption of Market-Based Practices within Care for Older People: Is Work Satisfaction of Nordic Care Workers at Risk? RECWOWE Final Conference (Network of Excellence “Reconciling Work and Welfare in Europe”). Belgium, Brussels 15.–17.6.2011.

Kröger, Teppo (2011) Under Tension: Formal Care Work with Older People. RECWOWE Final Conference (Network of Excellence “Reconciling Work and Welfare in Europe”). Belgium, Brussels 15.–17.6.2011.

Kröger, Teppo (2011) Working Carers and Caring Workers (WOCAWO): Making Paid Employment and Care Responsibilities Compatible? Academy of Finland, Final Conference of the Research Programme on the Future of Work and Well-being. Finland, Helsinki 24.–25.11.2011.

Kröger, Teppo (2011) Hoivapalvelujärjestelmän muutos ja vanhuuden huonontuminen. Jyväskylän yliopisto, Ikääntymisen tutkimuksen foorumi 2011 “Hyvä vai huono vanhuus?” Finland, Jyväskylä 1.12.2011.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu (2011) Transformation by Stealth: Intensification of Home Care in Finland. 9th Annual ESPAnet Conference. Italy, Valencia 8.–10.9.2011.

Kröger, Teppo & Leinonen, Anu (2011) Home Care under Change: Transformation of the Finnish Home-based Care Services for Older People. CARDI 2011 Conference “Ageing Globally, Ageing Locally”. Ireland, Dublin 1.–3.11.2011.

Kuronen, Marjo & Kroger, Teppo (2011) Paikallisten hyvinvointipalveluiden merkitys naisten työssäkäynnille. Sosiaalipolitiikan päivät. Finland, Turku 27.–28.10.2011.

Leinonen, Anu (2011) Hoiva ja hoivan tutkimus ikääntyvässä yhteiskunnassa [Care and research on care in an ageing society]. Syventäviä näkökulmia ikään, ikääntymiseen ja yhteiskuntaan -luentosarja. Finland, University of Jyväskylä 8.2.2010.

Leinonen, Anu (2011) Shared care: A precondition for combining gainful employment and family care? VII European Congress ‘Healthy and Active Ageing for All Europeans’, International Association of Gerontology and Geriatrics. Italy, Bologna 14–17.4.2011.

Leinonen, Anu (2011) Reconciliation of work and care: Experiences of partner carers. Community, Work and Family. The 4th International Conference. The University of Tampere. Finland, Tampere 19.–21.5.2011.

Leinonen, Anu (2011) Masters of their own time? Working carers' visions of retirement. Final Conference of the WoCaWo meeting. The University of Jyväskylä. Finland, Jyväskylä 7.6.2011.

Leinonen, Anu (2011) Working Carers – Information and a study example from Finland. Life after PhD for researchers on ageing and later life. Keele University, Centre for Social Gerontology. The UK, Keele 9.12.2011.

Majanen, Salla (2011) Hoivasta hoivaan. Hoivatyöntekijä oman iäkkään äitinsä auttajana. Sosiaalipolitiikan päivät (Annual Finnish Social Policy Conference). Finland, Turku 27.–28.10.2011.

Teittinen, Antti (2011) Employment and Family Care in Contemporary Welfare System: A Case of People with Learning Disabilities in Finland. Final Conference of the WoCaWo meeting. The University of Jyväskylä. Finland, Jyväskylä 7.6.2011.

 

2012

 

Kauppinen, Kaisa (2012) Reconciling employment and care-giving at midlife. FIOH ICOH2012,Special Session on Work-life balance for working women.Cancun, Mexico 18.–23.3.2012.

Leinonen Anu (2012) Co-residential parental care-giving. 21st Nordic Congress of Gerontology 'Dilemmas in Ageing Societies'. Denmark, Copenhagen 10.-13.6.2012.

Leinonen Anu (2012) Parental care-giving, co-residence and daughters in late midlife. Reassessing the Nordic Welfare Model - Final International Conference. A Nordic Centre of Excellence in Welfare Research - "REASSESS". Norway, Oslo 21.-22.8.2012.