06.03.2012

Jyväskylän yliopisto

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

PL 35 (Y33)

40014 Jyväskylän yliopisto

 


Professori Teppo Kröger

teppo.kroger@jyu.fi


Johdan WOCAWO-projektia. Vuodesta 2006 vuoteen 2011 toimin Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan virassa. Olen taustaltani sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkija ja osallistunut useisiin pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja muihin kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, jotka ovat käsitelleet hoivaa ja hoivapalveluja. Näihin kuuluu EU:n 5. puiteohjelman rahoittama SOCCARE-projekti (2000–2003), jota koordinoin Jorma Sipilän kanssa. Kansainvälisiin hankkeisiin/tutkijaverkostoihin, joihin osallistun tällä hetkellä, kuuluvat kotihoidon reformeja tutkiva eurooppalainen LIVINDHOME-projekti, EU:n 6. puiteohjelman rahoittama huippututkimusverkosto RECWOWE, EU:n 7. puiteohjelman rahoittama FAMILYPLATFORM-hanke sekä Nordforskin rahoittama pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen keskus REASSESS.

Tutkimuskiinnostukseni kohdistuvat informaaliin hoivaan ja hoivapalveluihin, etenkin niiden kansainväliseen vertailututkimukseen. Tämä pitää sisällään niin vanhojen ihmisten hoivan, vammaispalvelujen kuin lasten (päivä)hoidon tutkimisen sekä hoivan ja ansiotyön yhdistämisen kysymykset. Kansainvälisten julkaisujen lisäksi olen yhtenä kirjoittajana mm. seuraavissa kotimaisissa kirjoissa: Sosiaalipalvelujen Suomi (1996), Vastaamme vanhusten hyvinvoinnista (2002), Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? (2005), Vanhuus ja sosiaalityö (2007), Yksinhuoltajuus Suomessa (2009), Hoiva (2009) ja Hoivan tekijät (2009).

Lisää tietoa

 

 

FT Outi Jolanki

outi.jolanki@jyu.fi


Liityin Jyväskylän yliopiston WoCaWo-ryhmään tammikuussa 2009. Työskentelen ryhmässä tutkijana Suomen Akatemian projektirahoituksella. Keväällä 2009 projektiryhmämme kokosi haastatteluaineiston (N = 76), joista itse tein 36 haastattelua. Syksyllä 2009 viimeistelin vanhojen ihmisten kokemuksia vanhuudesta ja terveydestä koskevan väitöskirjani Tampereen yliopiston terveystieteen laitokselle. Laadulliset tutkimusmenetelmät ovat pitkäaikainen kiinnostuksenkohteeni ja keskeisin tehtäväni projektissa on analysoida laadullista aineistoa ja työstää analyysien pohjalta artikkelikäsikirjoituksia. Osallistun myös kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Vuoden 2010 alusta osallistun Työterveyslaitoksella kerätyn Työ ja Terveys 2009-kyselyn omaishoitajuutta koskevan aineiston analysointiin yhteistyössä professori Kaisa Kauppisen kanssa. Minua kiinnostaa erityisesti: oikeuksien ja vastuiden jakautuminen kansalaisten ja valtion välillä, sukupolvien väliset suhteet, perheenjäseniltä saatu apu ja tuki, työn merkitys ja työntekoon liittyvät toiveet ja odotukset, subjektiposition ja toimijuuden käsitteet ts. miten ihmiset positioivat itsensä omaisensa auttajana, työntekijänä, kansalaisena ja perheenjäsenenä, ja millaisena he näkevät mahdollisuutensa tehdä valintoja ja toteuttaa valintojaan suhteessa työhön, hoivaan, sosiaalisiin suhteisiin ja omaan terveyteen.

Lisää tietoa

 

 

YTT Anu Leinonen

anu.m.leinonen@jyu.fi


Olen työskennellyt WoCaWo-tutkijaryhmässä elokuusta 2008 alkaen. Tutkimusintressini ovat: työssäkäynnin ja omien vanhempien omaishoivan yhdistäminen, vanhusten ja omaishoitajien sosiaalipalvelut ja hoivavelvollisuuksien jakaminen sisarusten kesken. Tutkijatohtorin projektissani (Omaishoiva, työ ja ikääntyminen: Ikääntyvät kansalaiset ansiotyön ja omaishoivan yhdistäjinä) keskityn työssäkäyviin omaishoitajiin, jotka lähestyvät omaa eläkeikäänsä. Tarkastelen työssäkäyvien omaishoivaajien ajatuksia omasta eläkeajastaan ja tulevaisuudestaan. Kolmivuotista (2010–2012) tutkijatohtorin hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Taustani on sosiaaligerontologiassa ja laadullisessa sosiaalitutkimuksessa. Väittelin sosiologiasta 2006 ja väitöskirjassani tutkin ikääntyneiden kuntalaisosallisuutta. Tulevina vuosina tavoitteeni on yhdistää sosiaaligerontologinen tieto hoivan ja työelämän tutkimukseen ja kirjoittaa tieteellisiä artikkeleja. Aineistona käytän työssäkäyvien omaishoitajien haastatteluja (N = 76), jotka olemme keränneet Jyväskylän WoCaWo-projektissa vuonna 2009.

Olen jäsen pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksen verkostossa Nordic Centre of Excellence in Welfare Research “Reassessing the Nordic Welfare Model” (REASSESS). Osallistun myös Ranskan terveysministeriön rahoittamaan LIVINDHOME-hankkeeseen, jossa kartoitetaan kotihoidon kehitystä yhdeksässä Euroopan maassa.

Lisää tietoa