Vuorovaikutus ja rajankäynti: Minän ja toisen kokemuksellinen rajautuminen

Yleiskatsaus

Tutkimushankkeemme käsittelee minän ja toisen kokemuksellista rajautumista: sen tasoja, muotoja, reunaehtoja ja rakennetta. Esitämme, että ihmisten välinen kokemuksellinen rajautuminen toteutuu samanaikaisesti useammassa rekisterissä: tiedon ohella rajanmuodostusta ohjaavat ennen kaikkea affektit (mm. aistimukset, tunteet ja mielialat). Tutkimalla minän ja toisen rajautumista eri kokemusrekistereissä korostamme vuorovaikutuksen monitasoista ja dynaamista rakennetta.

Kyseenalaistamme hallitsevan tietopainotteisen tutkimusparadigman osoittamalla, että affektiivinen rajanmuodostus on ensisijainen, alituinen ja perustava ilmiö, kun taas tiedollinen rajautuminen on hetkellinen, suhteellinen ja kokemuksellisesti toissijainen ilmiö. Tutkimalla affektiivista rajautumista ja sen jännitteistä suhdetta tiedolliseen rajautumiseen selvitämme myös, miten ruumiillisuus, halut, toiveet ja kuvitelmat vaikuttavat ihmisten keskinäiseen rajanmääritykseen ja rajankäyntiin.

Monitieteinen hankkeemme tutkii rajojen kokemusta filosofis-teoreettisin, empiirisin ja taiteellisin menetelmin. Sen tuloksena syntyy uudenlainen tutkimusparadigma minän ja toisen välisen suhteen ymmärtämiseksi – paradigma, joka tekee oikeutta vuorovaikutuksen perustana olevalle affektiiviselle kytkeytymiselle. Hankkeemme tuottaa myös konkreettisia ehdotuksia sen osalta, miten ihmisten välistä kommunikaatiota, dialogia ja yhteisymmärrystä voi parantaa.

Tutkimusryhmä: Joona Taipale (johtaja), Jussi Saarinen, Sanna Tirkkonen, Heidi Fast, Petra Nyman-Salonen, Tiia-Mari Hovila

Rahoitus

Koneen Säätiö
Suomen Akatemia

Aikataulu

01/2018 - 08/2022 

Tutkimusalat

Filosofia, psykologia, taiteellinen tutkimus