22.11.2016

Suosituksista käytäntöihin

SUOSITUKSISTA KÄYTÄNTÖIHIN 
Kulttuuriosallistuminen politiikkaprosessien ja asiantuntijuuksien tulkintoina (CUIRE)

In English

puupolku2.jpgKulttuuritoimintoihin ja -palveluihin osallistumisen merkityksellisyys on korostunut viime aikoina. Useissa kansallisissa ja alueellisissa strategioissa ja toimintaohjelmissa sekä kuntastrategioissa kulttuurinen aktiivisuus ja osallistuminen esitetään mahdollisuuksiksi lisätä niin kilpailukykyä kuin hyvinvointiakin.

Suosituksista käytäntöihin -tutkimuksessa pureudutaan ongelmiin, jotka alkavat siitä, mihin tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset usein päättyvät: politiikkasuosituksissa kytkennät toimijoihin ja rakenteisiin jäävät hyvin ohuiksi. Näin tuotetusta kuvasta puuttuvat poliittiset ja käytännölliset toimijat, niiden välittämät intressit, toimijoiden voimasuhteet, toimijaliittoumat sekä näihin liittyvät ristiriidat ja kompromissit.

Tutkimuksessa analysoidaan ensiksi, miten kulttuuriosallistumista ja kulttuuritoimintojen saatavuutta edistävät suositukset voisivat kääntyä käytännöiksi. Aineistona ovat eri ministeriöiden dokumentit, joissa esitetään tavoitteita ja suosituksia liittyen kulttuuriosallistumiseen. Dokumenttien pohjalta rakennetaan strategiakartta, joka havainnollistaa tavoitetta kulttuuritoimintojen saavutettavuuden lisäämisestä. Strategiakartta viedään keskusteltavaksi asiantuntijahaastatteluihin hallinnon ja päätöksenteon pariin.

Toiseksi tarkastelussa on yliopistojen ja alan sektoritutkimuslaitosten kautta (teksteinä ja haastatteluina) koottava asiantuntijatieto, jota, ainakin periaatteessa, käytetään hyväksi edellä mainituissa dokumenttiaineistoissa tai johon niissä vedotaan. Asiantuntijatieto on institutionalisoitunutta tietoa siitä, mitä kulttuuritoimintaan osallistuminen on, mikä sitä edistää ja mitä esteitä siihen liittyy.  Tämän eri tieteenalojen kautta erikoistuneen tieteellisen tiedon hyödyntäminen ja yhteen saattaminen erilaisten hallinnollisten dokumenttien kanssa tuo kiinnostavan uuden näkökulman tarkastella kriittisesti kulttuuriin osallistumisen tulkintoja ja käytännön politiikkaohjelmia. Asiantuntijatietoon kuuluu myös vertaileva tieto, jota tässä tutkimuksessa haetaan Ruotsin ja Saksan kokemuksista.

Tutkimus muodostaa jatkoa Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toteutetulle KUULTO-tutkimusprojektille. Projekti pohjautui moniin tutkimustuloksiin ja tilastoihin, jotka osoittivat, että kulttuuripalvelujen tarjonta kunnissa ja alueilla on erilaistunut ja eriarvoistunut. KUULTO toimintatutkimuksena kehitti ja testasi paikallisia ratkaisuja kulttuuriin osallistumisen vahvistamiseksi erityyppisissä kunnissa.

 

Tutkimusryhmä:
tutkijatohtori, YTT, TaM Eliza Kraatari, eliza.kraatari(a)jyu.fi, 040 805 4495
kulttuuripolitiikan emeritaprofessori, YTT Anita Kangas, anita.kangas(a)jyu.fi, 050 345 4045
tohtorikoulutettava, YTM, FM Vappu Renko

OKM_Fi_RGB_LM_15_logot.jpg