30.11.2015

Publications

Back

 

Puupponen, Antti, Kortetmäki, Teea, Paloviita, Ari and Järvelä, Marja. Social Acceptance of Climate Change Adaptation in Farms and Food Enterprises – A Case Study in Finland. International Journal of Sociology of Agriculture and Food (forthcoming).

Puupponen, Antti, Paloviita, Ari, Kortetmäki, Teea and Silvasti, Tiina. Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet: sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa (Dimensions of the Finnish food security: a content analysis of food security in public documents – in Finnish). Alue ja Ympäristö (forthcoming 2015).

 

2015

Silvasti, Tiina and Hänninen, Sakari (2015). Giving up farming as a precarious decision. In Della Porta, Donatella, Hänninen, Sakari, Siisiäinen, Martti and Silvasti, Tiina (eds.) Making and Unmaking Precariousness. Basingstoke: PalgraveMacMillan.

Paloviita, Ari, Puupponen, Antti, Kortetmäki, Teea and Silvasti, Tiina (2015). Measuring Vulnerability in the Food System. Food Studies: An Interdisciplinary Journal, 5 (3), 59-70.

Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Brunori, Gianluca and Silvasti, Tiina (2015). Food Security during Climate Change: the Challenge of European Diversity. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Järvelä, Marja and Kortetmäki, Teea (2015). Coping with Climate Change: Rural Livelihoods, Vulnerabilities and Farm Resilience. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Paloviita, Ari (2015). Food Processing Companies, Retailers and Climate-Resilient Supply Chain Management. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (2015). Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management - An Overview. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Puupponen, Antti (2015). Climate Change, Vulnerability and the Loca Adaptation Strategies of Food Enterprises in Finland. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Tapiola, Titta and Paloviita, Ari (2015). Building resilient food supply chains for the future. In Paloviita, Ari and Järvelä, Marja (eds.) Climate Change Adaptation and Food Supply Chain Management. Routledge.

Kortetmäki, Teea (2015). Food security and ethics: the first world hunger. In D. Dumitras, I. Jitea, & S. Aerts (Eds.), Know Your Food: Ethics and Innovation, EurSafe 2015. Wageningen Academic Publishers.

Silvasti, Tiina (2015). Food aid – Normalising the abnormal in Finland. Social Policy and Society 14 (3), 471-482.

 

2014

Riches, Graham & Silvasti, Tiina (eds.) (2014). First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? PalgraveMacMillan.

Silvasti, Tiina & Riches, Graham (2014). What Hope for the Right to Food? In Riches, Graham & Silvasti, Tiina (ed.) First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? Basingstoke: PalgraveMacMillan.

Riches Graham & Silvasti, Tiina (2014). Hunger in the Rich World: Food Aid and Right to Food Perspectives. In Riches, Graham & Silvasti, Tiina (ed.) First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? Basingstoke: PalgraveMacMillan.

Silvasti, Tiina & Karjalainen, Jouko (2014). Hunger in a Nordic Welfare State: Finland. In Riches, Graham & Silvasti, Tiina (ed.) First World Hunger Revisited. Food Charity or Right to Food? Basingstoke: PalgraveMacMillan.

Silvasti, Tiina (2014). Participatory Alternatives for Charity Food Delivery? Finnish Development in an International Comparison. In Aila-Leena Matthies & Lars Uggerhöj (ed.) Participation, marginalization and welfare services – concepts, politics and practices across European countries. London, Ashgate, p. 263-285.

Ollikainen, Markku, Järvelä, Marja, Peltonen-Sainio, Pirjo, Grönroos, Juha, Lötjönen, Sanna, Kortetmäki, Teea, Regina, Kristiina, Hakala, Kaija & Palosuo, Taru (2014). Ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävä ilmastopolitiikka maataloudessa. Suomen ilmastopaneelin raportti 1/2014.

Paloviita, Ari (2014). Lähiruoan yhteiskunnalliset vaikutukset (Societal impacts of locally produced food). Jyväskylän kestävä kehitys ry. JAPA ry. (http://www.japary.fi/pdf/L%C3%A4hiruuan_yhteiskunnalliset_vaikutukset_Paloviita.pdf).

Puupponen, Antti & Paloviita, Ari (2014). Ilmastonmuutokseen sopeutuminen elintarvikeketjun hallinnan näkökulmasta. Alue ja Ympäristö 43:1, 61-72.

 

2012

Mononen, T., & Silvasti, T. (2012). Yhteiskuntatieteellinen elintarviketutkimus. Tuttuja asioita uusissa kehyksissä (Social Food System Studies. Well-known Facts in New Frameworks). In Tuija Mononen & Tiina Silvasti (ed.) Hyvä ja paha ruoka (Good and Bad Food. Impacts of Food Production and Consumption). Ruoan tuottamisen ja kuluttamisen vaikutukset (pp. 7-25). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Silvasti, T. (2012). Ruokapolitiikka. Ekologisen ja sosiaalisen yhteyksiä etsimässä (Food Policy. Looking for the connections between ecological and social). In Tuija Mononen & Tiina Silvasti (ed.)Hyvä ja paha ruoka. Ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (Good and Bad Food. Impacts of Food Production and Consumption. Helsinki, Finland: Gaudeamus, pp. 26-46.

Tapio-Biström, M., & Silvasti, T. (2012). Globaalin elintarvikejärjestelmän ekologiset ja sosiaaliset haasteet (Ecological and Social Challenges of the Global Food System). In Tuija Mononen & Tiina Silvasti (ed.) Tuija Mononen & Tiina Silvasti Hyvä ja paha ruoka. Tuoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset (Good and Bad Food. Impacts of Food Production and Consumption. Helsinki, Finland: Gaudeamus, pp. 69-89.

Silvasti, Tiina (2012). Korttelikeittiö. Kohti ekologista kansanterveyttä ja ekososiaalista ruokahuoltoa (Public Kitchen. Towards Ecological Public Health and Eco-social Food Services) In Helne, Tuula & Silvasti, Tiina (ed.) Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla (The Book of Connections. Aims on the pathway towards eco-social welfare). Helsinki, Kelan tutkimusosasto.

 

2011

Silvasti, Tiina (2011). Ruoka-avun vakiinnuttaminen Suomessa. Tarpeen ja oikeutuksen jäljillä. (Institutionalizing Charity Food Aid in Finland. Tracking Need and Entitlement.) Janus 19 (3), 69-78.

Silvasti, Tiina (2011). Riittääkö ruoka? (Is there enough food?) (Alue ja Ympäristö 40(1), 63-69.

 

2010

Paloviita, A. (2010). Consumers’ sustainability perceptions of the supply chain of locally produced food. Sustainability 2, 1492-1509. Open access: http://www.mdpi.com/2071-1050/2/6/1492/

Jokinen, P., Järvelä, M., Paloviita, A., Puupponen, A. (2010). Do local food supply chains meet the targets of sustainable livelihood? A case study in Central Finland. In Fielsend, Andrew & Katona-Kovács, Judit (toim.): Linking Competitiveness with Equity and Sustainability: New Ideas for The Socio-Economic Development of Rural Areas. European Rural Development Network Studies 7, 145-158.

Puupponen, Antti (2010). Lähiruoka nousevana trendinä elintarviketuotannon muutoksessa. Maaseudun uusi aika 18:1, 56-60.

 

2009

Jokinen, P., Järvelä, M., Puupponen, A. (2009). Local food systems and rural sustainability initiatives by small scale rural entrepreneurs in Finland. Finnish Journal for Rural Research and Policy (Maaseudun Uusi Aika), 17:2, 5-20.

Järvelä, Marja & Jokinen, Pekka & Huttunen, Suvi & Puupponen, Antti (2009). Local Food and Renewable Energy as Emerging New Alternatives of Rural Sustainability in Finland. European Countryside 1:2, 113-124.

Ulvila, K.-M., Paloviita, A, Puupponen, A. (2009). Consumers’ perceptions of sustainably produced food: a focus group study. Progress in Industrial Ecology 6 (4), 355-370.

Paloviita, A. (2009). Stakeholder perceptions of alternative food entrepreneurs. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 5 (4), 395-406.

Puupponen, Antti (2009). Kulttuuri, kestävyys ja vuorovaikutus paikallisen ruoantuotannon kehittämisessä. Terra 121:2, 95-106.

Puupponen, Antti (2009). Maaseutuyrittäjyys, verkostot ja paikallisuus. Tapaustutkimus pienimuotoisen elintarviketuotannon kestävyydestä Keski-Suomessa. (Rural Entrepreneurship, Networks and Locality. A Case Study of the Sustainability of Small-Scale Food Production in Central Finland.) Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 374. Jyväskylä University Printing House, Jyväskylä. Doctoral thesis.

 

2008

Jokinen, Pekka & Järvelä, Marja & Huttunen, Suvi & Puupponen, Antti (2008). Experiments in Sustainable Rural Livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 7:3, 211-228.

Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lehtelä, Kirsi-Marja & Silvasti, Tiina (2008). Johdanto: Leipäjonoista ruokapankkeihin (Introduction: From Breadlines to Food Banks). In Hänninen, Sakari, Karjalainen, Jouko, Lehtelä, Kirsi-Marja & Silvasti, Tiina (e.) Toisten pankki. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa (Another Bank. Food Aid in the Welfare State). Helsinki, Stakes.

Paloviita A & Puupponen A (2008). Ruoantuotannon merkitys maaseudun yritystoiminnalle Keski-Suomessa. Futura 27 (3) 17-25.

Puupponen, Antti (2008). Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa. Alue ja Ympäristö 37:1, 15-28.

Puupponen, Antti & Taipale, Sakari (2008). Lähiruokatuotannon verkostot. Sosiaalisten siteiden ja etäisyyksien tarkastelua Keski-Suomessa. Maaseudun Uusi Aika, 16:1, 21-34.

Silvasti, Tiina (2008). Elintarvikejärjestelmä globalisoituu - Ruokaturvasta yksityinen liikesuhde? (Globalizing Food-System – Food Security as a Private Business Relation?) In Hänninen, Sakari, Karjalainen, Jouko, Lehtelä, Kirsi-Marja & Silvasti, Tiina (ed.) Toisten pankki. Ruoka-apu hyvinvointivaltiossa (Another Bank. Food Aid in the Welfare State). Helsinki, Stakes.

 

2006

Jokinen, Pekka & Puupponen, Antti (2006). Paikallisuus kestävän ruoantuotannon perustana? Teoksessa: Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (toim.): Ruokakysymys. Helsinki: Gaudeamus, 113-130.

Silvasti, Tiina & Mononen, Tuija (2006). Ruoan tuottaminen maaseutukeskustelussa. Tapauksina luomu ja muuntogeeninen tuotanto. (Food Production in Rural Dialogue. The cases of Organic Production and GMO) Terra 118 (3-4), 188-198.

Silvasti, Tiina & Mononen, Tuija (2006). Johdanto: Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen (Introduction: Perspectives on Food-System Studies). In Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (ed.) Ruokakysymys. Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen (The Food Question. Perspectives on Food-System Studies). Helsinki, Gaudeamus.

Silvasti, Tiina (2006). Näkökulmia globaaliin ruokaturvaan (Perspectives on Global Food Security). In Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (ed.) Ruokakysymys. Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen (The Food Question. Perspectives on Food-System Studies). Helsinki, Gaudeamus.

Kakriainen, Salla & Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (2006). Luomutuotteiden kuluttamisen motiivit Suomessa ja Saksassa (Motives to Consume Organics in Finland and Germany). In Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (ed.) Ruokakysymys. Näkökulmia yhteiskuntatieteellisen elintarviketutkimukseen (The Food Question. Perspectives on Food-System Studies). Helsinki, Gaudeamus.

Silvasti, Tiina (2006). Ruoka globalisoituu. Kasvaako valinnanvapaus? (Food is Globalizing. Is Freedom of Choice Increasing?) In Ilmo Massa & Sanna Ahonen (ed.) Arkielämän ympäristöpolitiikka (Environmental Politics of Every Day Life). Helsinki, Gaudeamus.

 

2005

Paloviita A (2005). Kestävyyden indikaattorit maatilatasolla: metodologinen tarkastelu. (Sustainability indicators at farm level: methodological perspective – In Finnish, with English abstract). In: Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (Local Sustainability Networks – In Finnish, with English abstracts). Järvelä, Marja, Jokinen, Pekka and Puupponen, Antti (Eds.). University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, Working papers 110.

Puupponen, Antti (2005). Verkostot, yhteistyö ja paikallinen ruokajärjestelmä. In: Kestävän kehityksen paikalliset verkostot (Local Sustainability Networks – In Finnish, with English abstracts). Järvelä, Marja, Jokinen, Pekka and Puupponen, Antti (Eds.). University of Jyväskylä, Department of Social Sciences and Philosophy, Working papers 110, 67-92.

 

2002

Mononen, Tuija & Silvasti, Tiina (2002). Ruoantuottamisen muuttuvat ehdot ja suomalainen maaseutu. Teoksessa Hyvinvoinnin haasteet ja työelämä. Sosiaali- ja terveysministeriö. Selvityksiä 14: 2002, 76-83.

 

2001

Silvasti, Tiina & Mononen, Tuija (2001). Ruoka liikkeessä (Food on the Move). Yhteiskuntapolitiikka 66 (1), 43-52.

Back