16.02.2018

Sustainable Societies

An overall framework for the focus area is sustainable development. The objects of research include societal and eco-social transformations and crises that challenge or hinder sustainability, and the consequences and reactions they trigger in different societal levels and arenas. The focus area conducts multidisciplinary theoretical, empirical and intervention-oriented research on social, cultural, technological transformations as well as changes related to work and economy, and pays special attention to the dynamics of inequalities and participation. The research themes include environmental risks, consumption and life-styles, citizenship, the forms and conditions of participation, cultural diversity, differences and inequalities, sustainable work, new forms of economy, digitalization, organization of civil society and sustainable expertise.

Kestävät yhteiskunnat

Painoalan lähtökohta on kestävän kehityksen näkökulma. Tutkimuksen kohteena ovat kestävyyttä haastavat ja mahdollistavat yhteiskunnalliset, ekososiaaliset muutokset ja kriisit sekä näiden synnyttämät seuraukset ja reaktiot yhteiskuntien eri tasoilla ja areenoilla. Painoala tekee monitieteistä teoreettista, empiiristä ja interventiotutkimusta sosiaalisista, kulttuurisista, teknologisista sekä työhön ja talouteen liittyvistä muutoksista kiinnittäen huomiota etenkin eriarvoistumisen ja osallistumisen dynamiikkaan. Tutkimusteemoja ovat muun muassa ympäristöriskit, kulutus ja elämäntapa, kansalaisuus, osallistumisen ehdot ja muodot, kulttuurinen monimuotoisuus, erot ja eriarvoisuus, kestävä työ ja työllisyys, talouden uudet muodot, digitalisaatio, kansalaisyhteiskunnan organisoituminen ja kestävä asiantuntijatieto.