05.07.2017

UniPID – Finnish University Partnership for International Development

UniPID on suomalaisten yliopistojen yhteistyöverkosto. UniPID:n tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. UniPID-verkoston toimintaa rahoitetaan jäsenyliopistomaksuin ja ulkoisella hankerahoituksella. Verkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella.

UNIPID_LOGO.png

UniPID koordinoi englanninkielistä, kansainvälisen kestävän kehityksen virtuaaliopinto-ohjelmaa ja kannustaa alan opintoihin myös jakamalla vuosittaisen kehitystutkimuksen maisteripalkinnon. UniPID pyrkii myös tukemaan suomalaisia yliopistoja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten korkeakoulutuksen edistämisessä.

Yliopistot ja globaalien haasteiden tutkijat löytävät UniPID:n kautta sekä suomalaisia että kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. UniPID edistää suomalaisten tutkijoiden osallistumista kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja tukee tutkimusrahoituksen hakemista. DocNet-aloitteen kautta UniPID tukee myös kehitystutkimuksen tohtoriopiskelijoiden tieteidenvälistä koulutusta ja verkostoitumista.

UniPID pyrkii edistämään tutkimusperustaista politiikkaa ja korostaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen merkitystä kehityksessä. UniPID markkinoi ja soveltaa käytäntöön jäsenyliopistojensa asiantuntijuutta tarjoamalla tutkijoille vaikuttamismahdollisuuksia kehitys- ja korkeakoulupolitiikkaan sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja rahoituksen prioriteettiteemoihin.

UniPID:n ulkoisen rahoituksen hankkeet:

FinCEAL Plus -hanke jatkaa ja laajentaa Opetus- ja kulttuuriministeriön vuodesta 2013 lähtien rahoittamaa FinCEAL-aloitetta. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista EU:n ja Afrikan, EU:n ja Aasian sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan kahdenvälisiin tiede-, teknologia- ja innovaatiopoliittisiin dialogeihin sekä lisätä suomalaisten toimijoiden osallistumista EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Hanke keskittyy tukemaan suomalaista tutkimusta ja innovaatioita kahdenvälisissä tiede-, teknologia- ja innovaatiodialogeissa määritellyissä teemoissa:

  • Afrikan kohdealueella: ruokaturva ja kestävä maatalous, terveys, ilmastonmuutos, uusiutuva energia, ICT, avaruus ja liikenne;
  • Aasian kohdealueella: terveys, ruokaturva ja -turvallisuus, uusiutuva energia, vesitalous, cleantech, nanoteknologia ja ICT;
  • Latinalaisen Amerikan ja Karibianmeren kohdealueella: yhteiskunnallisten haasteiden tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut, biotalous, uusiutuva energia, terveys, luonnon monimuotoisuus/biodiversiteetti ja ilmastonmuutos.

CAAST-Net Plus (Advancing sub-Saharan Africa-EU Cooperation in Research and Innovation for Global Challenges) on EU:n seitsemännen puiteohjelman hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueidenvälistä yhteistyötä tieteen, teknologian ja innovaatioiden saralla. Yhteistyö keskittyy temaattisesti globaaleihin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten ruokaturva, ilmastonmuutos ja terveys.

RINEA on tutkimus- ja innovaatioverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa ja rikastuttaa Afrikan ja EU:n välistä kumppanuutta tieteen, teknologian ja innovaatioiden (TTI) saralla. UniPID:n vastuulle RINEA:ssa kuuluu uusien tutkimusverkostojen ja -kumppanuuksien välittäminen sekä rahoittajien mobilisointi. RINEA pyrkii tukemaan Afrikan ja EU:n välistä TTI-yhteistyötä seuraavin keinoin:

  • lisäämällä EU:n ja Afrikan alueilla toimivien tutkijoiden ja innovaatiotoimijoiden välisten kumppanuuksien määrää ja parantamalla niiden laatua;
  • kannustamalla kansainvälistä TTI-yhteistyötä edistävien ohjelmien ja –politiikan valtioidenvälistä yhteiskoordinaatiota koherenssin, yhteisomistajuuden sekä resurssitehokkuuden lisäämiseksi;
  • tukemalla ja parantamalla virallisia ja epävirallisia kahdenvälisiä TTI-poliittisia dialogeja EU:n ja Afrikan välillä.

LEAP-Agri on EU:n Horisontti 2020 –ohjelman projekti, joka pyrkii luo kehyksen EU:n ja Afrikan väliselle tutkimus- ja innovaatioyhteistyölle ruoka- ja ravitsemusturvan sekä kestävän maatalouden ja vesiviljelyn (FNSSA) teemoissa. ERA-NET –hankkeena LEAP-Agri rahoittaa alueiden välisiä tutkimushankkeita kansallisten rahoittajien sekä Euroopan komission tuella. Projekti pyrkii vahvistamaan EU:n ja Afrikan välistä korkean tason poliittista vuoropuhelua tieteen, teknologian ja innovaatioiden (TTI) saralla, sekä tukemaan alueiden välisen, yhteisrahoitteisen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuden toimeenpanoa. UniPID:n rooli hankkeessa on tukea pitkäaikaisen, FNSSA-aihepiirin tutkimusohjelman kehittämistä, joka rakentaisi perustaa uusille alueidenvälisille yhteisrahoitushauille.

Unipid_laiturilla.jpgJarkko Mutanen (ISY/UEF), Eva Kagiri, Osku Haapasaari, Melissa Plath, Kajsa Ekroos (HY/UH) ja Johanna Kivimäki