10.04.2015

Väkivallan kohtaamisen käytännöt sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Tutkimusprojekti:

Väkivallan kohtaamisen käytännöt sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa
Rahoittaja: Suomen Akatemia 2011-2014

Tutkijat:

Mikko Mäntysaari, professori (Tutkimusprojektin johtaja)

Marita Husso, yliopistotutkija

Tuija Virkki, yliopistotutkija

Juha Holma, lehtori

Aarno Laitila, professori

Marianne Notko, tutkijatohtori.

In English

Väkivallan kohtaamisen käytännöt sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa

Uutiset ja tapahtumat

Läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta on vakava sosiaalinen ja terveydellinen ongelma. Sosiaalialan ja terveydenhuollon työntekijät ovat avainasemassa lähisuhdeväkivallan uhrien tunnistamisessa ja heidän auttamisessaan. Väkivaltaan puuttuminen on kuitenkin käytännössä vähäistä ja satunnaista. Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ollaan taipuvaisia sivuuttamaan sekä läheisissä suhteissa tapahtuva väkivalta että työntekijöihin itseensä kohdistuvaa väkivaltaa, joka on lisääntynyt tuntuvasti viime vuosikymmeninä.

Tutkimusprojektin tavoitteena on  vastata seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten väkivalta kohdataan ja miten siihen puututaan sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa?

2) Miten väkivallan haavoittavuus vaikuttaa väkivaltaan suhtautumiseen?

3) Miten organisaatioiden hierarkkiset suhteet näkyvät väkivallan kohtaamisen ja väkivaltaan puuttumisen tavoissa ja käytännöissä?

4) Millaisia ovat väkivaltaan puuttumisen esteet ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa?

Teoreettisesti analyysissa lähdetään liikkeelle sosiaalisten käytäntöjen tarkastelusta. Näkökulma on kriittinen: tutkimuksessa tarkastellaan väkivallan kohtaamiseen liittyviä vahingoittavia käytäntöjä ja hierarkkisia valtasuhteita, väkivallan haavoittavuutta ja väkivallan aiheuttamaa sosiaalista kärsimystä. Teoreettisina lähestymistapoina projektissa hyödynnetään väkivalta- ja organisaatiotutkimusta, sosiaalisia käytäntöjä koskevia näkemyksiä sekä työssä oppimisen teorioita.

Tutkimuksen aineisto koostuu kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta materiaalista. Aineistona on sekä kyselyitä että haastatteluja. Aineisto käsittelee lähisuhdeväkivallan määrää ja laatua, lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen liittyviä ongelmia, työntekijöiden kokemuksia itseensä ja työtovereihin kohdistuvasta väkivallasta sekä väkivaltaan puuttumisen esteitä ja mahdollisuuksia. Aineiston keräämisen on mahdollistanut mukanaolo EU:n rahoittamassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koordinoimassa Violence Intervention in Specialist Healthcare – tutkimus- ja kehittämisprojektissa. Tutkimusryhmä koostuu monitieteisen väkivaltatutkimuksen ja organisaatiotutkimuksen alueilla ansioituneista tutkijoista, joilla on kokemusta myös väkivaltatyötä tekevien käytännön toimijoiden kanssa työskentelemisestä. Projektissa tuotetaan paitsi teoreettisesti ja menetelmällisesti merkittävää tutkimusta, myös käytännön toimijoiden hyödynnettävissä olevaa tietoa.