27.02.2018

Haavoittuvissa elämäntilanteissa olevat naiset hyvinvointipalvelujärjestelmän muutoksessa

Rahoittaja: Suomen Akatemia
Hankkeen johtaja: professori Marjo Kuronen
Hankkeen kesto: 1.9.2016 - 31.8.2020
 

Tutkimusprojektissa tarkastelemme muuttuvaa, suomalaista hyvinvointipalvelujärjestelmää haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien naisten lähtökohdista.

Tutkimukseen osallistuvien naisten ja palvelujärjestelmän välistä suhdetta määrittää päihderiippuvuus, köyhyys, yksinhuoltajuus ja vankilasta vapautumiseen liittyvä palvelujen tarve, ja selvitämme, mikä on yhteistä ja jaettua naisten kesken. Sen sijaan, että puhuisimme haavoittuvista yksilöistä tai ryhmistä, käytämme käsitettä haavoittuvat elämäntilanteet, minkä avulla käännämme huomion sosiaalisiin olosuhteisiin ja instituutioihin – mukaan lukien hyvinvointipalvelujärjestelmä – jotka aiheuttavat haavoittuvuutta. 

Tutkimusstrategiamme on kanadalaisen feministisen sosiologin, Dorothy E. Smithin, kehittämä institutionaalinen etnografia. Analysoimme, kuinka sosiaaliset suhteet, rakenteet ja instituutiot organisoivat naisten arkipäivän kokemuksia. Etsimme uusia tapoja nivoa empiirisesti ja teoreettisesti yhteen yhtäältä naisten kokemuksia tavoittavaa tutkimusta ja toisaalta palvelujärjestelmän muutosten rakenteellista tutkimusta.

Tutkimuskysymyksemme ovat:

  • Miten naiset kokevat haavoittavat elämäntilanteet päivittäisessä elämässään?
  • Millaisia kokemuksia haavoittuvissa elämäntilanteissa olevilla naisilla on hyvinvointipalvelujärjestelmästä ja kuinka järjestelmä heidän näkökulmastaan toimii? 
  • Miten muutoksessa oleva hyvinvointipalvelujärjestelmä kohtaa tai jättää kohtaamatta näiden naisten tarpeet ja tunnistaa heidän erityiset elämäntilanteensa?

Tutkimushankkeen toteutus

Hanke etenee kolmivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemme erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten kokemuksia: huumeita käyttävät naiset, jotka tavoitetaan A-klinikkasäätiön koordinoiman tukiryhmän kautta, toimeentulotukea saavat köyhät yksinhuoltajaäidit, jotka tavoitetaan sosiaalitoimistoista sekä vankilasta vapautuvat naiset, jotka tavoitetaan Kris ry:n kautta. Aineistoa kerätään laadullisin osallistavin menetelmin: avoimilla yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä havainnoinnin ja valokuvaetnografian avulla.

Hankkeen toisessa vaiheessa aineistoa kerätään haastattelemalla palvelujärjestelmässä toimivia ammattilaisia, järjestöjen edustajia sekä johtajia ja päättäjiä. Lisäksi analysoimme toimipaikkojen kirjallisia ohjeistuksia sekä valtakunnallisia hallinnollisia ja politiikkadokumentteja. Projektin viimeisessä vaiheessa yhdistämme kahden aiemman vaiheen tulokset ja peilaamme niitä toisiinsa vastataksemme siihen, kuinka hyvinvointipalvelujärjestelmä organisoi naisten päivittäistä elämää ja kohtaa heidän palvelutarpeitaan.