Philosophy 2001-2005

Kotkavirta, J. (2005). "Too good to be true" - Fried, Freud ja depersonalisaatio. Psykoterapia, 24 (2005) (4), 232-242.

Lähteenmäki, V. (2005). Ajattelun ajattelemisesta ja muista refleksiivisistä suhteista Descartesin filosofiassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle . Filosofian julkaisuja , 69.

Pursiainen, M. (2005). Body and Technology Intertwined: Some Accounts to the Reconfiguration of 'Cyborg'. In Lost and Found in Virtual Reality: Women and Information Technology (pp. 163-188). Rovaniemi: University of Lapland.

Kotkavirta, J. (2005). Cogito. Johdatus filosofiaan (1. painos). Porvoo: WSOY.

Kotkavirta, J., & Sairanen, J. (2005). Cogito. Opettajan materiaali (1. painos). Porvoo: WSOY.

Laitinen, A. (2005). Cultures, groups and recognition. In G. Calder (Ed.), Inclusions and exclusions in the new Europe.

Niemi, I. P. (2005). Fysikaalinen ja rationaalinen vaikuttaminen. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 132-147). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Filosofian julkaisuja.

Yrjönsuuri, M. (2005). Gerson, Jean de. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition.

(2005). Heidegger ja totuuden korrespondenssiteorian rajat. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 25-49). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2005). How Should we Understand Creativity in History?. In H. Salmi (Ed.), History in Words and Images. Turku: University of Turku. Retrieved from http://www.hum.utu.fi/historia/2002/hwibook.pdf

Yrjönsuuri, M. (2005). Ihmisruumiin kuvaus. In Teokset IV (René Descartes). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

(2005). Instituutioiden olemassaolosta eli filosofinen saunailta Searlen ja Hegelin seurassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 163-173). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Ikäheimo, H. (2005). Instituutioiden olemassaolosta eli filosofinen saunailta Searlen ja Hegelin seurassa. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2005). Kapitalismin elämän - elämä kapitalismissa: Karl Marx. In J. Haukioja, & J. Räikkä (Eds.), Elämän merkitys (pp. 103-114). Turku: UNIpress.

Moisio, O.-P. (2005). Karl Marx ja ihmisen juuri. Kulttuurivihkot, 2005 (3), 50-53.

Huttunen, R., & Moisio, O.-P. (2005). Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan teoksen johdosta. Aikuiskasvatus, 2005 (2), 167-170.

Suoranta, J., & Moisio, O.-P. (2005). Kriittinen pedagogiikka aikalaisanalyysina. In O. Luukkainen, & R. Valli (Eds.), 12 teesiä opettajalle (pp. 189-204). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Moisio, O.-P. (2005). Kuusi fragmenttia ajastamme. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi (pp. 100-105). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kotkavirta, J. (2005). Lodz mielessäni. In M. Itkonen, H. V.A., & I. Sam (Eds.), Kadonnen tapa- ja ruokakulttuurin säkeet. Filosofis-esteettinen kattaus (pp. 322-336). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Haaga Instituutti, Euroopan kestävän tietoyhteiskunnan instituutti.

Kakkori, L. (2005). Martin Heidegger ruumissta ja elämästä. In J. Haukioja, & J. Räikkä (Eds.), Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä. (pp. 129-138). Suomi: UNIpress.

Moisio, O.-P. (2005). Max Horkheimer on the Mimetic Element in Education. In I. Gur-Ze'ev (Ed.), Critical Theory and Critical Pedagogy Today: Toward a New Language in Education (pp. 261-277). Haifa: Studies in Education.

Kotkavirta, J. (2005). Miksi kuolemanvietti kuuluu elämään?. In Elämän merkitys. Filosofisia kirjoituksia elämästä (pp. 413-425). Kuopio: Uniprint.

Yrjönsuuri, M. (2005). Mirecourt, John of. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

(2005). Muoto ja metodi. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle. Filosofian julkaisuja , 69. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Moisio, O.-P. (2005). Muunnelmia kokemuksen laulamista lauluista. Sosiologia, 2005 (4), 340-342.

Kotkavirta, J. (2005). Nopeammin, nopeammin! Tekniikan vauhdista ja sen kokemisesta. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja metodi. Juhlakirja Veli Verroselle (pp. 106-121). Filosofian julkaisuja, 69.

Yrjönsuuri, M. (2005). Olivi, Peter John. In Encyclopedia of Philosophy, 2nd edition.

Kotkavirta, J. (2005). Olympismi moraalifilosofiana. In M. Hintikka, V. Tikander, & M. Ylimaa (Eds.), Suomen Olympia-Akatemian 18. istunto (pp. 36-40). Suomen Olympiakomitea.

Ikäheimo, H. (2005). On the Role of Intersubjectivity in Hegel's Encyclopaedic Phenomenology and Psychology. The Bulletin of the Hegel Society of Great Britain, 2005 (49/50), 73-95.

Yrjönsuuri, M. (2005). Onni ja sen viholliset. Helsinki, Finland: Kirjastudio.

Ikäheimo, H. (2005). Recognition as Inclusion. In Inclusions and exclusions in the new Europe (pp. 100-109). Society for Applied European Thought, 7. Newport & Bratislava: Society for Applied European Thought.

Kaitaro, T., Yrjönsuuri, M., Roinila, M., & Aho, T. (Eds.). (2005). René Descartes Teokset IV. Helsinki, Finland: Gaudeamus. Teokset IV (René Descartes).

Lyyra, P. (2005). Representational emotions represented. In K. Camilla, G. Ylva, K. Tom, & M. Michael (Eds.), Emotions, others and the self. Turku: Åbo Akademis Trykkeri.

Lyyra, P. (2005). Review of José Luis Bermúdez: Thinking without Words. Psyche, 11 (2). Retrieved from http://psyche.cs.monash.edu.au/

Kotkavirta, J. (2005). Scheler ja Freud. Niin & näin, 2005/1 (44), 77-84.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden ongelma-alkuperäinen ja omaperäinen teos. Niin & Näin filosofinen aikakauslehti, 12 (46), 89-94.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden tehokkuus. In Muoto ja metodi (pp. 174-192). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä oy.

Leppämäki, L. (2005). Tekijänoikeuden toinen puoli: moraalinen oikeus. Tiedepolitiikka, 30 (3), 7-18.

Laitinen, A. (2005). Vahvan arvostamisen rooli inhimillisen elämän kannalta. Ajatus, 62, 111-137.

Laitinen, A. (2005). Yhteismitattomuus, vertailukelvottomuus ja paremmuuden ratkeamattomuus. In J. Kotkavirta (Ed.), Muoto ja Metodi. Juhlakirja Veli Verroselle. (pp. 81-89). Filosofian julkaisuja, 69. Jyväskylä, Finland: Filosofian julkaisuja.

Laitinen, A. (2004). A Critique of Charles Taylor’s Notions of “Moral Sources” and “Constitutive Goods”. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 73-104). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Ikäheimo, H. (2004). Analysing Social Inclusion in Terms of Recognitive Attitudes. In O. Modjeska (Ed.), Social Inclusion Today. Retrieved from http://www.crsi.mq.edu.au/ResearchSit.htm

Laitinen, A. (2004). Charles Taylor ja persoonat päämäärinä sinänsä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 201-211). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Lähteenmäki, V. (2004). Consciousness Behind Its Role as a Constituent of Identity of Persons: Descartes and Cudworth. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 135-142). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Laitinen, A. (2004). Constitution and Persons. In A. Laitinen, H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, & P. Lyyra (Eds.), Personhood. Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 127-134). Jyvaskyla: Publications in Philosophy.

Kakkori, L. (2004). Egon hylkääminen - ihmisen perustavanlaatuiset luonnehdinnat Medard Bossin Dasein-analyysissä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 223-234). SoPhi, 84. Jyväskylä : Minerva kustannus.

Kotkavirta, J. (2004, 26.9.2004). Fried ja Freud. Keskisuomalainen.

Pohjola, P. (2004). From Tacit to Explicit: Contextualistic account of knowledge and information systems. In IPSI-2004 Stockholm Proceedings. Belgrade: IPSI.

Toivanen, J., Yrjönsuuri, M., Teija, K., & Jari, K. (2004). Guillaume du Vair: Stoalaisten moraalifilosofia (käännöstyö). In K. Jari, & K. Teija (Eds.), Stoalaisuus. Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2004). Hegel on Intersubjective and Retrospective Determination of Intention . Bulletin of the Hegel Society of Great Britain, 2004 (49-50), 54-72.

Kotkavirta, J. (2004). Hegel, Individualität und Gemeinschaftlichkeit. In C. Häntsch (Ed.), Philosophieren im Ostseeraum. Beiträge des Nord- und Osteuropäieschen Forums für Philosophie (pp. 145-160). Veröffentlichungen des Osteuropa Institutes München, Band 8. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Ikäheimo, H. (2004). Hegel, subjekti ja tunnustussuhteet. Ajatus, 2005.

Kotkavirta, J. (2004). Hyvän ja pahan lähteellä. In A. Hirvonen, & T. Kotkas (Eds.), Radikaali paha ja muita kirjoituksia pahasta. (pp. 73-92). Helsinki, Finland: Loki.

Lähteenmäki, V. (2004). John Searlen nestemäisyysanalogia ja ymmärrettävyyden vaatimus. niin&näin, (3/2004), 96-103.

Yrjönsuuri, M. (2004). Jousella ampumisen taito eli stoalainen etiikka keskiajalla. In J. Kaukua, & T. Kaarakainen (Eds.), Stoalaisuus - Tiedon, tunteiden ja hyvän elämän filosofia (pp. 115-140). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2004). Juokseminen, toisto ja kehollisuus. Persoonallisia huomioita eräästä tapakulttuurista. In M. I. V. A. H. S. Inkinen (Ed.), Eletty tapakulttuuri. Arkea, juhlaa ja pyhää etsoimässä (pp. 510-527). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos ja Haaga Instituutti.

Moisio, O.-P. (2004). Karl Marx persoonasta. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 118-126). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Moisio, O.-P. (2004). Kielto, ristiriita ja kritiikki - Karl Marx yhteiskunnan luonteesta. In G. Heta, K. S. Albert, & V. Risto (Eds.), Kielto (pp. 50-62). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Pohjola, P. (2004, 5100). Kulttuurimme sisältönä koneet ja laitteet. Tieteessä tapahtuu, pp. 64-66.

Ikäheimo, H., Laitinen, A., & Quante, M. (2004). Leistungsgerechtigkeit: Ein Prinzip der Anerkennung für kulturelle Besonderheiten?. In M. Quante, & C. Halbig (Eds.), Axel Honneth: Sozialphilosophie zwischen Ethik und Anerkennung (pp. 81-86). Münsteraner Vorlesungen zur Philosophie, Bd. 5. Münster: LIT Verlag.

Kotkavirta, J., Ilmanen, K., & Itkonen, H. (2004). Liikunnan ja urheilun etiikan seurakoulutusmateriaali. SLU.

Lyyra, P. (2004). Lynne Rudder Baker's 'First-Person Perspective' and the Immunity to Error through Misidentification. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood: workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 143-151). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Kotkavirta, J. (2004). Moral Motivation, Realism, and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, vol 76.

Kotkavirta, J., & Quante, M. (Eds.). (2004). Moral Realism. Helsinki, Finland: The Philosophical Society in Finland. Acta Philosophica Fennica, vol. 76.

Laitinen, A. (2004). Narsismi, autenttisuus ja eettiset kriisit. Mielenterveys, 2004 (3), 28-30.

Kotkavirta, J. (2004). Person and the Psychoanalytic Unconscious. In Personhood. Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 113-120).

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., Laitinen, A., & Lyyra, P. (Eds.). (2004). Personhood: Workshop papers of the Conference 'Dimensions of Personhood'. Jyväskylä, Finland: Publications in Philosophy. Publications in Philosophy, 68.

Kotkavirta, J., & Niemi, I. P. (Eds.). (2004). Persoona. SoPhi.

Kotkavirta, J. (2004). Persoonan käsite Hegelillä. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 110-117). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Niemi, I. P. (2004). Persoonan käsite Kantilla. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 97-109). SoPhi, 84. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lagerspetz, E. (2004). Predictability and the growth of knowledge. Synthese-.

Ikäheimo, H. (2004). Recognitive attitudes and dimensions of personhood. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood; Workshop Papers of the Conference 'Dimensions of Personhood' (pp. 82-89). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Pohjola, P. (2004). Sharing knowledge: How intentional experiences become organizational knowledge. In POT 3 - Proceedings (pp. 4-15). Rovaniemi: University of Lappland.

Kaukua, J. (Ed.). (2004). Stoalaisuus. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Moisio, O.-P. (2004). Sääli sosiaalisena siteenä: uudesta solidaarisuudesta. In S. Hänninen, T. Helne, & J. Karjalainen (Eds.), Seis yhteiskunta - tahdon sisään! (pp. 67-95). Jyväskylä, Finland: Minerva kustannus.

Lagerspetz, E. (2004). Talouden moraali, moraaliton talous ja F. A. Hayekin uusliberalismi. In I. Kauppinen (Ed.), Moraalitalous (pp. 92-134). Tampere, Finland: Vastapaino.

Moisio, O.-P. (2004). The End of Personality. In H. Ikäheimo, J. Kotkavirta, A. Laitinen, & P. Lyyra (Eds.), Personhood (pp. 171-177). Publications in Philosophy, 68. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Ikäheimo, H. (2004). Tunnustusasenteet ja persoonuuden konstituutio. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Yrjönsuuri, M. (2004). Tuomas Akvinolainen: Sielun romahdus ja ruumiin kuolema. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 108-114). Helsinki, Finland: Summa.

Moisio, O.-P. (2004). Unia Alvar Aallon seinällä. In R. Koikkalainen (Ed.), Koettu kampus (pp. 7-26). Jyväskylän yliopiston musean julkaisu, 18. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Moisio, O.-P. (2004). Unia Alvar Aallon seinällä. In R. Koikkalainen (Ed.), Koettu kampus (pp. 7-26). Jyväskylän yliopiston museon julkaisu, 18. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kotkavirta, J. (2004). Urheilun moraali ja etiikka. In K. Ilmanen (Ed.), Pelit ja kentät. Kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta (pp. 31-56). Liikunnan sosiaalitieteiden laitos. Tutkimuksia., 3/2004. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Liikunnan sosiaalitieteiden laitos.

Yrjönsuuri, M. (2004). William Ockham: Tieteentekijät ja musta surma. In T. Kaitaro, & M. Roinila (Eds.), Filosofian kuolema (pp. 115-119). Helsinki, Finland: Summa.

Lagerspetz, E. (2003). Analytical Philosophy of Institutions. In Analytical Philosophy in Finland (pp. 465-488). Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, 80.. Amsterdam-New York: Rodopi.

Laitinen, A. (2003). Charles Taylor and Nicholas H. Smith on Human Constants and Transcendental Arguments. Sats. Nordic Journal of Philosophy, 4 (2), 191-201.

Lagerspetz, E. (2003). Editorial: Was Kant Wrong? Some Republican Reflections on War and Peace. Finnish Yearbook of Political Thought, 7 (1), 5-11.

Lagerspetz, E. (2003). Enemmistösäännön muodonmuutokset. Oikeus, (4), 340-358.

Kotkavirta, J. (2003). Filosofia, tieteellinen ihmiskuva ja hyvä elämä . In V. Palonen (Ed.), Poimintoja tieteen historiasta (pp. 43-44). Vaasa.

Yrjönsuuri, M. (2003). Filosofian periaatteet 1-2. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 21-101). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Yrjönsuuri, M. (2003). Finnish studies in the history of ancient and medieval philosophy. In Analytic Philosophy in Finland (pp. 357-369). Poznan Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, 80. Amsterdam: Rodopi.

Kotkavirta, J. (2003). Hooked on Images. In M. Itkonen, & G. Backhaus (Eds.), Lived Images. Mediations in Experience, Life-World and I-hood (pp. 122-131).

Kaukua, J. (2003). Ibn Rushd yksimielisyydestä. niin & näin, 2003 (2), 55-63.

Lagerspetz, E. (2003). Institutions and Collective Actions. Remarks on Hegel, Hobbes, and Democracy. Associations, 7 (1.), 51-62.

Lyyra, P. (2003). Itsetietoisuus Paul Ricoeurin tekstin hermeneutiikassa. Jyväskylä, Finland: Kampus Kustannus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja, 68.

Yrjönsuuri, M. (2003). Johdanto. In Teokset 3 (Descartes, René) (pp. 7-17). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kakkori, L. (Ed.). (2003). Katseen tarkentaminen - Kirjoituksia Martin Heideggerin Olemisesta ja ajasta. Jyväskylä, Finland: SopHi.

Ikäheimo, H. (2003). Kiittämisen filosofiaa. In Elinkeinoelämä kiittää (pp. xxxx). Helsinki, Finland: Keskuskauppakamarin palvelu Oy.

Lyyra, P. (2003). Käännös kirjeistä Meslandille teoksessa René Descartes: Teokset III. In René Descartes: Teokset III (pp. 371-377, 381-386, 393-394, 398-399). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2003). Liebe und Vereinigung. In B. Merker, M. Quante, & G. Mohr (Eds.), Subjektivität und Anerkennung (pp. 15-31).

Moisio, O.-P. (2003). Linnoitus todellisuutta vastaan - Max Horkheimerin elämästä. Kulttuurintutkimus, 20 (1), 3-16.

Laine, T. (2003). Maailman avautumisen syntyperät. In L. Kakkori (Ed.), Katseen tarkentaminen (pp. 167-182). Jyväskylä, Finland: Sophi.

Kotkavirta, J. (2003). Miksi moraali pettää?. Liikunta & Tiede, (3/2003), 10-14.

Kotkavirta, J. (2003). Mitä elämänkatsomustieto voisi olla?. In P. Elo (Ed.), Hyvän elämän katsomustieto (pp. 41-49). Helsinki, Finland: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry.

Lagerspetz, E. (2003). Monen vaihtoehdon kansanäänestykset ja enemmistöjen mystiikka. Politiikka, 45 (2.), 85-102.

Yrjönsuuri, M., & Kaarakainen, T. (2003). Oliko Medeia heikkoluontoinen?. In Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta (pp. 29-44). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2003). Personlig identitet och histori. Laboratorium, (2-3/2004), 3-7.

Ikäheimo, H. (2003). Persoonien välisestä rakkaudesta: lähtökohtia teoriaan. In J. Kotkavirta, & H. Ikäheimo (Eds.), Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto (pp. 157-169). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 220. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Laitinen, A. (2003). Social Equality, Recognition, and Preconditions of Good Life. In et al. (Ed.), Social Inequality Today: Refereed Conference Proceedings, 12 November 2003. Retrieved from http://www.crsi.mq.edu.au/research_sit_aitinen.pdf

Heinämaa, S., Reuter, M., & Yrjönsuuri, M. (Eds.). (2003). Spiritus animalis - Kirjoituksia filosofian historiasta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Laitinen, A. (2003). Strong Evaluation Without Sources. On Charles Taylor's Philosophical Anthropology and Cultural Moral Realism. Jyväskylä, Finland: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research.

Pohjola, P. (2003). Technological Shaping of Social Reality. In Proceedings of social and cultural aspects of technological development. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä.

Leppämäki, L. (2003). Tekijänoikeus ja unohtunut taide. Synteesi:taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 22 (4 / 2003), 40-47.

Ikäheimo, H. (Ed.). (2003). Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto: Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 220.

Ikäheimo, H. (2003). Tunnustussuhteet ja persoonuden konstituutio. In J. Kotkavirta, & I. P. Niemi (Eds.), Persoona (pp. 319-331). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2002). Aesthetic Experience and Inrinsic Values. In A. Haapala, & O. Kuisma (Eds.), Aesthetic Experience and the Ethical Dimension. Essays on Moral Problems in Aesthetics (pp. 83-100). Helsinki, Finland.

Lagerspetz, E. (2002). Arrowin teoreeman yhteiskuntafilosofisesta merkityksestä. In V. Launis, & M. Oksanen (Eds.), Viisauden ystävyys. Kirjoituksia Juhani Pietariselle. (pp. 98-104). Turku: Turun yliopisto, Filosofian laitos.

Laitinen, A. (2002). Arvojen arvoitus. Joseph Razin haastattelu. Niin et Näin, - (35), 37-42.

Laitinen, A. (2002). Charles Taylor and Paul Ricoeur on Self-interpretations and Narrative Identity. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen, & L. Syrjälä (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers (pp. 57-71). SoPhi, 67. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kotkavirta, J. (2002). Charles Taylor and the Concept of Person. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 65-82). Acta Philosophica Fennica, vol. 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Laitinen, A. (2002). Culturalist moral realism. In A. Laitinen, & N. H. Smith (Eds.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 115-131). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Lagerspetz, E. (2002). Demokratia, tieto ja arvot. In V.-P. Viljanen (Ed.), Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus (pp. 49-71). Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja, B:10. Turku: Turun yliopiston oikeustieellinen tiedekunta.

Laitinen, A. (2002). Elämismaailman ensisijaisuudesta: John McDowell ja Charles Taylor. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen Todellisuus. Juhlakirja Markku Mäelle. Osa 1. (pp. 277-298). Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 26, 26. Oulu: Sophopolis.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (Eds.). (2002). Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Dordrecht: Kluwer.

Yrjönsuuri, M. (2002). Free will and Self-Control. In M. Yrjönsuuri, & H. Lagerlund (Eds.), Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Laitinen, A. (2002). Interpersonal recognition - a response to value or a precondition of personhood?. Inquiry, 45 (4), 463-478.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). Interview: Charles Taylor (Montreal): "Tocqueville statt Marx. Über Identität, Entfremdung und die Konsequenzen des 11. September". Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 50 (1), 127-148.

Yrjönsuuri, M., & Lagerlund, H. (2002). Introduction. In Emotions and Choice: from Boethius to Descartes. Studies in the History of Philosophy of Mind, 1. Kluwer.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (2002). Introduction. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 5-9). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Lagerspetz, E. (2002). Is Democracy Compatible with Moral Knowledge?. Turku Law Journal, 3 (3), 3-25.

Laitinen, A. (2002). Joseph Raz - sen puolesta mitä jokainen tiesi eilen?. Niin et Näin, - (35), 32-36.

Ikäheimo, H. (2002). Kant, Hegel ja pragmatismi. In K. Rolin, F. Ruokonen, & S. Pihlström (Eds.), Käytäntö (pp. xxxx). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, M. (2002). Kirjeitä 1640-1641. In Teokset 2 (Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotkavirta, J. (2002). Kokemuksen ehdot ja hahmot: Kritik de reinen Vernunft ja Phänomenologie des Geistes. In L. Haaparanta, & E. Oesch (Eds.), Kokemus (pp. 15-36). Acta Philosophia Tamperensia, vol.1. Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kotkavirta, J. (2002). Käytännöllinen realismi. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 243-249). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Moisio, O.-P. (2002). Käytännön teoriasta vai teorian käytännöllisyydestä? Karl Marxin Feuerbach teeseistä. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 64-73). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Laitinen, A. (2002). Käytäntöjen sisäiset hyvät ja erinomaisuuden standardit. In K. Rolin, F. Ruokonen, & S. Pihlström (Eds.), Käytäntö (pp. 126-133). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Kotkavirta, J. (2002). Moral Realism, Internalism and Emotions. In J. Kotkavirta, & M. Quante (Eds.), Moral Realism (pp. 21-42). Acta Philosophica Fennica, 76. Helsinki, Finland: Acta Philosophica Fennica.

Lagerspetz, E. (2002). Oikeusvaltion itsepuolustus ja itsetuho. In A. Aarnio, & T. Uusitupa (Eds.), Oikeusvaltio (pp. 39-60). Helsinki, Finland: Lakimiesliiton Kustannus.

Laitinen, A., & Rosa, H. (2002). On Identity, Alienation and Consequences of September 11th. An Interview with Charles Taylor. In A. Laitinen (Ed.), Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 165-195). Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Ikäheimo, H. (2002). On the Genus and Species of Recognition. Inquiry, 45 (4), 447-462.

Lagerspetz, E. (2002). On the History and Theory of Majority Rule. In T. Korte, & J. Räikkä (Eds.), Philosophical Perspectives (pp. 21-52). Reports from the Department of Philosophy, 9.. Turku: Turun yliopiston filosofian laitos.

Laitinen, A., & Smith, N. H. (Eds.). (2002). Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Lagerspetz, E. (2002). Poliittinen teoria ja käytäntö. In S. Pihlström, F. Ruokonen, & K. Rolin (Eds.), Käytäntö (pp. 15-30). Helsinki, Finland: Yliopistopaino.

Yrjönsuuri, M. (2002). Reconsidering the Need for Selves. In Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor (pp. 83-98). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: Societas Philosophica Fennica.

Kotkavirta, J. (2002). Sokrates ja filosofian suhde arkiajatteluun. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen todellisuus (pp. 9-18). Oulu: Sophopolis.

Laitinen, A. (2002). Strong evaluations and personal identity. In C. Kanzian, E. Runggaldier, & J. Quitterer (Eds.), Persons: An Interdisciplinary Approach. Papers from 25th International Wittgenstein Symposium. (pp. 127-9). Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Volume X. Kirchberg Am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society.

Ikäheimo, H. (2002). Taylor on Something Called 'Recognition'. In A. Laitinen, & N. H. Smith (Eds.), Perspectives on the philosophy of Charles Taylor (pp. xxxx). Acta Philosophica Fennica, 71. Helsinki, Finland: The Philosophical Society of Finland.

Leppämäki, L. (2002). Tekijänoikeus ja sen kritiikki. Tiede ja Edistys: monitieteinen aikakauslehti. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 27 (4), 329-338.

Kotkavirta, J. (2002). The Concept of Infinity in Kant and Hegel. In E. Martikainen (Ed.), Infinity, Causality and Determinism (pp. 73-88). Contributions to Philosophical Theology, vol.6. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Huttunen, R., & Kakkori, L. (2002). The Hermeneutics of Truth and Selfhood - Heidegger´s, Gadamer´s and Ricouer´s Significanse in the Autobiographical Research. In R. Huttunen, H. L. T. Heikkinen, & L. Syrjälä (Eds.), Narrative Research. Voices of Theachers and Philosophers (pp. 77-99). SopHi, 67. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä kustannusyhtiö.

Lagerspetz, E. (2002). The Legitimacy of Majority Rule. Associations, 6 (2), 261-291.

Kakkori, L. (2002). The Masters of the Truth - Nietzsche´s and Foucault´s Concept of Truth in Light of Narrative. In R. Huttunen, & H. L. T. Heikkinen (Eds.), Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers (pp. 105-117). SopHi, 67. Jyväskylä, Finland: Kopijyvä Kustannusyhtiö.

Lagerspetz, E. (2002). The Problem of Legislative Intent. In G. Meggle (Ed.), Social Facts & Collective Intentionality (pp. 167-183). Deutsche Bibliothek der Wissenschaften/Philosophische Forschung, 1.. Frankfurt a.M.: Dr. Hänsel-Hohenhausen AG.

Ikäheimo, H. (2002). Tunnustus, tottumus ja intentionaalisuus Hegelin konkreettisen subjektiviteetin teoriassa. In L. Mehtonen, & K. Väyrynen (Eds.), Järjen todellisuus (pp. xxxx). Oulu: Sophopolis.

Moisio, O.-P. (2002). Utopia ja järki: porvarillisen historianfilosofian alusta Max Horkheimerilla. Niin & Näin, 02 (4), 59-65.

Kotkavirta, J. (2002). Vastaväittäjän lausunto teoksesta Jarkko Tontti, Right and Jurispudence. Lakimies, 100 (6), 1042-1047.

Yrjönsuuri, M. (2002). You are a donkey - Some medieval obligational disputations. In Philosophical Perspectives (pp. 115-127). Reports from the Department of Philosophy, 9. Finland: University of Turku.

Kotkavirta, J. (2001). Charakter und Versprechen. Über Paul Ricoeurs hermeneutische Ethik. Associations. Journal for Legal and Social Theory, 5 (1/2001), 115-134.

Lagerspetz, E. (2001). Collective Intentions, Legislative Intents, and Social Choice. In A. Soeteman (Ed.), Pluralism and Law (pp. 375-385). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Yrjönsuuri, M. (2001). Descartesin dualismin vaikutus tieteelliseen ajatteluun. In Luonnontieteen haaste teologialle ja filosofialle (pp. 44-54). Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, 17. Helsinki, Finland: Luther-Agricola-Seura.

Yrjönsuuri, M. (2001). Duties, rules and interpretations in obligational disputations. In Medieval Formal Logic: Consequences, obligations and insolubles. New Synthese Historical Library, 49. Dordrecht: Kluwer.

Ikäheimo, H., Lagerspetz, E., & Kotkavirta, J. (2001). Editor's Introduction. In On the Nature of Social and Institutional Reality (pp. 4-13). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Lagerspetz, E. (2001). Editorial: The Modes of Political Theory. The Finnish Yearbook of Political Thought, 5. (1), 5-8.

Yrjönsuuri, M. (2001). Exemplum ja filosofian opit: Aristoteleesta renesanssifilosofiaan. In Esimerkin voima (pp. 51-67). Turku: Kirja-Aurora.

Kakkori, L. (2001). Heideggerin aukeama. Tutkimuksia totuudesta ja taiteesta Martin Heidegegrin avaamassa horisontissa. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Laitinen, A. (2001). Hyvyyden muunnelmia suomeksi. Agricola-. Retrieved from http://www.utu.fi/agricola/nyt/arvos/tekstit/407.html

Kotkavirta, J. (2001). Immanuel Kant ja oikeuden moraaliset perusteet. In J. Tontti, H. Gylling, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus I (pp. 169-186). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 2. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Kotkavirta, J. (2001). Järjen kritiikki ja kritiikin genealogia - Kant ja Nietzsche tiedon perusteista. In J. Laari (Ed.), Nietzschen hämärä (pp. 45-68). SoPhi, 59. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Kakkori, L. (2001). Martin Heideggerin tulkinta Nietzschen filosofiasta, Tahto valtaan -metafysiikka nihilisminä. niin & näin.

Yrjönsuuri, M. (Ed.). (2001). Medieval Formal Logic. Dordrecht: Kluwer.

Laitinen, A. (2001). Moderni moraalinen identiteetti: tarvitaanko moraalisuuden lähteitä?. "Explanatory connections. Electronic essays dedicated to Matti Sintonen."-.

Kotkavirta, J., & Karjalainen, K. (2001). Narratiivinen lääketiede - Mitä se on ja miksi se on tärkeää?. Lääkärilehti, 2001 (49-50), 5138-5141.

Lagerspetz, E. (2001). Obligations, Sanctions, and Coercion. In P. Chiassoni (Ed.), The Legal Ought (pp. 117-139). Analisi e diritto, 50. Torino: G. Giappichelli editore.

Lagerspetz, E. (2001). On the Existence of Institutions. In H. Ikäheimo, E. Lagerspetz, & J. Kotkavirta (Eds.), On the Nature of Social and Institutional Reality (pp. 70-101). Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Ikäheimo, H., Kotkavirta, J., & Lagerspetz, E. (Eds.). (2001). On the Nature of Social and Institutional Reality. Jyväskylä, Finland: SoPhi.

Laitinen, A. (2001). Pardon? A review of Paul Ricoeur: The Just. Radical Philosophy, 30 (105).

Kotkavirta, J. (2001). Paul Ricoeur ja oikeuden kehät. In H. Gylling, J. Tontti, & K. Mäkelä (Eds.), Filosofien oikeus II (pp. 239-256). Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja E-sarja, 3. Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Laitinen, A. (2001). Review of Alasdair MacIntyre: Dependent rational animals. Associations. Journal for legal and social theory-.

Lagerspetz, E. (2001). Ronald Dworkin. In H. Gylling, & J. Tontti (Eds.), Filosofien oikeus II (pp. 293-311). Helsinki, Finland: Suomalainen Lakimiesyhdistys.

Yrjönsuuri, M., Aho, T., Jansson, S., & Kaitaro, T. (2001). Selitykset. In Teokset 1(Descartes, René). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Heikkinen, H. L. T., Kakkori, L., & Huttunen, R. (2001). This is my truth tell me yours. Some aspects of action research quality in the light of truth theories. Educational Action Research, 9 (1), 9-24. doi:10.1080/09650790100200142

Laitinen, A. (2001). Today and Tomorrow. A review of Ruth Abbey: "Charles Taylor". Radical Philosophy, 30 (108).

Lagerspetz, E. (2001). Tulevaisuuden ennustamisen etiikasta. In J. Kotkavirta, & A. Tuomi (Eds.), Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa (pp. 99-110). Jyväskylä, Finland: SoPhi.