Social Work 2011-2015

Kutsar, D., & Kuronen, M. (Eds.). (2015). Local Welfare Policy Making in European Cities. Springer International Publishing. Social Indicators Research Series, 59. doi:10.1007/978-3-319-16163-1

Era, T., Haaki, R., Holma, J., Holopainen, L., Hämäläinen, H., Hänninen, J., . . . Ylä-Montonen, T. (2015). Työelämän moniammatillinen oppimis- ja kehittämisareena : sosiaalialan pilotoinnista visioita hyvinvointialalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-392-6

Eräsaari, L. (2015). Yhteisön paikka maailmassa. In S. Väyrynen, K. Kostamo-Pääkkö, & P. Ojaniemi (Eds.), Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä (pp. 35-52). Tallinna: United Press Global.

Haapakoski, K. (2015). Hyvä kuntoutustutkimustyössä : abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 534. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6314-9 Open access

Hietamäki, J. (2015). Lastensuojelun alkuarvioinnin vaikutukset vanhempien näkökulmasta. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 529. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6257-9 Open access

Hiitola, J. (2015). Lastensuojelun asiantuntijuus, riskilaskelmat ja eroavaisuuksien politiikka. Sukupuolentutkimus, 28 (2), 63-66.

Husso, M., Mänttäri-van der Kuip, M., Mäntysaari, M., & Kotiranta, T. (2015). Väkivaltatyö Itä-Suomessa : Väistö-hankkeen arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 30/2015. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-554-7 Open access

Huttunen, M., Husso, M., & Hietamäki, J. (2015). Sukupuoliero parisuhdeväkivallan yleisyydessä ja sen havaitsemisessa lasten ja nuorten näkökulmasta. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (4), 369-386. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/janus/article/view/53491 Open access

Häkli, H. (2015). АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ: ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? - [Active Ageing in a Nursing Home. Is it possible?]. In Г. А. Миннигалеева (Ed.), Активное долголетие: актуальные тенденции в социальной политике и практике [Текст] : международная конференция "50 плюс: все плюсы зрелого возраста", 17-19 сентября 2012 г. Уфа, Республика Башкортостан : материалы научно-практической конференции. - [Active Aging: current trends in social policy and practice : International Conference "50 plus: all the advantages of mature age", 17-19 September 2012 Ufa, Republic of Bashkortostan: Materials of scientifically-practical conference] (pp. 223-225). Туймазинский вестник.

Ilmonen, K. (2015). The Role of Culture in Regional Development Work - Changes and Tensions. In F. M. Go, A. Lemmetyinen, & U. Hakala (Eds.), Harnessing Place Branding Through Cultural Entrepreneurship (pp. 79-95). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137465160.0013 Open access

Ilmonen, K. (2015). Muuan diskurssianalyysi : esimerkkinä Chydenius-instituutin vaikuttavuustutkimus. In R. Valli, & J. Aaltola (Eds.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (pp. 134-148). PS-kustannus.

Ilmonen, K. (2015). Pohdintoja historian ja kulttuuriperinnön käytöstä. In A. Saari (Ed.), Luovuuden lähteillä : välähdyksiä keskipohjalaisesta kulttuurista (pp. 38-42). Suomen kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto. Open access

Ilmonen, K., & Luoto, I. (2015). Maaseudun paikkaperustainen kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Helsinki, Finland: Työ- ja elinkeinoministeriö. Retrieved from http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/kansallinen_alueiden_kehittami...

Kannasoja, S. (2015, 11.5.2015). Katse viestintään – osallisuutta, keskustelua ja tiedottamista. Sosiaalityön tutkimuksen seura. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/Ajankohtaista?id=51 Open access

Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2015). Citizen Participation in the Context of Rural Local Welfare Systems. In Places of Possibility? : Rural Societies in a Neoliberal World. XXVI European Society of Rural Sociology Congress : On-line Proceedings (pp. 75-76). European Society for Rural Sociology. Retrieved from http://esrs2015.hutton.ac.uk/sites/www.esrs2015.eu/files/Final%20ESRS%... Open access

Kuronen, M. (2015). Vertailevan lähestymistavan merkitys sosiaalityön tutkimukselle. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (3), 317-321.

Kuronen, M. (2015). Isä ja tytär : Richard Titmus ja Ann Oakley. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (4), 435-437.

Kuronen, M., & Caillaud, P. (2015). Vertical Governance, National Regulation and Autonomy of Local Policy Making. In D. Kutsar, & M. Kuronen (Eds.), Local Welfare Policy Making in European Cities (pp. 71-85). Social Indicators Research Series, 59. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-16163-1_5

Kuronen, M., Kröger, T., Antón-Alonso, F., Cucca, R., Escobedo, A., Jensen, P. H., & Sabatinelli, S. (2015). The Relationships Between Local and National Childcare Policies – A Comparison of Nordic and Southern European Cities. In D. Kutsar, & M. Kuronen (Eds.), Local Welfare Policy Making in European Cities (pp. 119-134). Social Indicators Research Series, 59. Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-16163-1_8

Kääriäinen, A., Julkunen, I., & Virokannas, E. (2015). Tiedonmuodostus, käytännöt ja heikkojen signaalien kuuleminen : johdanto teemaan 'Sosiaalialan käytäntöjen tutkiminen'. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (2), 145-149.

Moilanen, J. (2015). Tutkimus lastensuojelun tukihenkilötoiminnan muutoksista : relationaalinen näkökulma. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 533. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6279-1 Open access

Moilanen, J., Kiili, J., & Alanen, L. (2015). Struggling to Support: Genesis of the Practice of Using Support Persons in the Finnish Child Welfare Field. In L. Alanen, L. Brooker, & B. Mayall (Eds.), Childhood with Bourdieu (pp. 165-187). Palgrave Macmillan.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työyhteisölliset voimavarat subjektiivisen työhyvinvoinnin selittäjänä kunnallisessa sosiaalihuollossa. Työelämän tutkimus, 13 (1), 3-19.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Work-related well-being among Finnish frontline social workers in an age of austerity. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 524. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6191-6 Open access

Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja toimintamahdollisuudet niukkuuden aikakaudella. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (3), 329-335.

Närhi, K. (2015). Yhteinen tiedonmuodostus ja erilaisen tiedon kunnioittaminen sosiaalityön käytäntötutkimuksen keskiössä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (2), 238-240.

Närhi, K. (2015). Ekososiaalinen viitekehys sosiaalityössä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 23 (3), 322-328.

Perttula, R. (2015). Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon sosiaalityössä. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 517. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6076-6 Open access

Pirskanen, H., Jokinen, K., Kallinen, K., Minna, H.-V., & Rautakorpi, S. (2015). Researching Children’s Multiple Family Relations: Social Network Maps and Life-Lines as Methods. Qualitative Sociology Research, XI (1), 50-69. Retrieved from http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/Volume32/QSR_11_1_Pirska... Open access

Rademaker, A. L., Gordon, H. L., Wéber, J., Christmann, B., Panic, G., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2015). Transforming Societies? : A Challenge for Social Work in Europe. Reflections of the PhD-Pre Conference debate. SocMag : The Social Work & Society Newsmagazine, 2015 (14). Retrieved from http://www.socmag.net/?p=1435 Open access

Spratt, T., Nett, J., Bromfield, L., Hietamäki, J., Kindler, H., & Ponnert, L. (2015). Child protection in Europe: Development of an international cross-comparison model to inform national policies and practices. British Journal of Social Work, 45 (5), 1508-1525. doi:10.1093/bjsw/bcu109

Tainio, E. (2015). "Tulin kuntoutumaan, en olemaan" : nuori mielenterveyskuntoutuja tehostetussa palveluasumisessa - kokemuksia marginaalisuudesta ja köyhyydestä. Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602111552

Turtiainen, K., & Hiitola, J. (2015). Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille : ammattilaisten ja perheiden kokemuksia. Helsinki, Finland: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 68/2015. Retrieved from https://www.tem.fi/files/44226/TEMjul_68_2015_web_17112015.pdf Open access

Virkki, T. (2015). Social and health care professionals' views on responsible agency in the process of ending intimate partner violence. Violence Against Women, 21 (6), 712-733. doi:10.1177/1077801215577213 Open access

Virkki, T., Husso, M., Notko, M., Holma, J., Laitila, A., & Mäntysaari, M. (2015). Possibilities for Intervention in Domestic Violence: Frame Analysis of Health Care Professionals' Attitudes. Journal of Social Service Research, 41 (1), 6-24. doi:10.1080/01488376.2014.917449

Virokannas, E. (2015). Kertomusten rakentuminen haastatteluvuorovaikutuksessa. In O.-P. Moisio, T. Silvasti, & I. Kauppinen (Eds.), Polkuja yhteiskuntatieteisiin (pp. 84-98). SoPhi, 128. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6096-4 Open access

Ylistö, S. (2015). Miksi työnhaku ei kiinnosta? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä. Työelämän tutkimus, 13 (2), 112-126.

Matthies, A.-L., & Uggerhoj, L. (Eds.). (2014). Participation, marginalization and welfare services. Concepts, Politics and Practices Across European Countries. Farnham: Ashgate Publishers.

Eräsaari, L. (2014). Kirja-arvio: Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalitutkimuksen vuosikirja 2014. Tutkiva sosiaalityö : Eettisyys ihmistyössä, 2014, 39-42. Retrieved from http://talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2014/ Open access

Eräsaari, L. (2014). Sosiaalityö markkinoilla. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 125-140). Tampere, Finland: Vastapaino.

Eräsaari, L. (2014). Maailma on säilytettävä lapsenlapsenlapsille. Aikuiskasvatus, 34 (1), 68-69.

Eräsaari, L. (2014). Julkisten palveluiden muutokset ja naisten asema. Sukupuolentutkimus - Genusforskning, 27 (3), 32-36.

Haapakoski, K., Kannasoja, S., & Mänttäri-van der Kuip, M. (2014). Konteksti sosiaalihuollon tutkimuksessa. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 337-353). Tampere, Finland: Vastapaino.

Harrikari, T., Rauhala, P.-L., & Virokannas, E. (2014). Modernization and Social Work: Toward Governing Risks, Advanced Liberalism and Crumbling Solidarity?. In T. Harrikari, P.-L. Rauhala, & E. Virokannas (Eds.), Social Change and Social Work. The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place (pp. 1-14). Ashgate.

Haverinen, R., Kuronen, M., & Pösö, T. (2014). Sosiaalihuoltoa haastetaan. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 9-21). Tampere, Finland: Vastapaino.

Husso, M., & Mäntysaari, M. (2014). Obstacles and possibilities for domestic violence interventions in health care: Frame analysis of professional’s conception. In I. Needham, M. Kingma, K. McKenna, O. Frank, C. Tuttas, S. Kingma, & N. Oud (Eds.), Violence in the Health Sector : Proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector : Towards safety, security and wellbeing for all (pp. 335-338). Amsterdam: KAVANAH. Retrieved from http://www.oudconsultancy.nl/Resources/Proceedings%204th%20Workplace%2... Open access

Husso, M., Virkki, T., Holma, J., Notko, M., & Laitila, A. (2014). Väkivallan kohtaamisen käytännöt ja kehittämisprojektien sudenkuopat. In Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 261-282). Tampere, Finland: Vastapaino.

Häkli, H. (2014). Kuinka tavoittaa hoivakodin henki? Valokuvaelisitaatio tutkimusmetodina. In P. Hämeenaho, & E. Koskinen-Koivisto (Eds.), Moniulotteinen etnografia (pp. 212-234). Ethnos toimite, 17. Helsinki, Finland: Ethnos ry. Open access

Hänninen, J. (2014). Mies kun tulee tiettyyn ikään. Sukupuolentutkimus - Genusforskning, 27 (2), 87-89.

Ilmonen, K. (2014). Genius Loci : paikan henki historiallisella Keski-Pohjanmaalla. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://issuu.com/unichydenius/docs/gl Open access

Ilmonen, K. (2014). Paikan henkeä etsimässä ja kokemassa. Lande, p. 12. Open access

Kannasoja, S. (2014). Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Nuorisotutkimus, 32 (4), 36-40.

Karttunen, T., & Hietamäki, J. (2014). Tiedon käytön kysymyksiä ja haasteita sosiaalityön asiakastyössä. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 320-336). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kivipelto, M., & Kotiranta, T. (2014). Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin kriitinen eetos saatava takaisin. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (2), 172-182.

Kotiranta, T., & Taina, J. (2014). Sosiaalityötä ja toimeentulotukea - aikuissosiaalityö paikkaansa hakemassa. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 179-195). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kuronen, M. (2014). Perheen ideologinen tuottaminen. In R. Jallinoja, H. Hurme, & K. Jokinen (Eds.), Perhetutkimuksen suuntauksia (pp. 81-98). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kuronen, M., & Virokannas, E. (2014). Sukupolvet pöydän ääressä. Nuorisotutkimus, 32 (1), 66-67.

Matthies, A.-L. (2014). Sosiaalihuollon ja kansalaisyhteiskunnan suhde sivistyneen demokratian peilinä. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 42-61). Tampere, Finland: Vastapaino.

Matthies, A.-L. (2014). How participation, marginalization and welfare services are connected. In A.-L. Matthies, & L. Uggehoej (Eds.), Participation, marginalization and welfare services (pp. 3-19). Farnham: Ashgate.

Matthies, A.-L. (2014). Cross-European research on various aspects of participation and marginalization in the field of welfare services. In A.-L. Matthies, & L. Uggehoej (Eds.), Participation, marginalization and welfare services (pp. 19-28). Farnham: Ashgate.

Matthies, A.-L. (2014). Monimetodinen voimavaranäkökulma nuoriin. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (3), 311-314.

Matthies, A.-L., & Närhi, K. (2014). Ekososiaalinen lähestymistapa rakenteellisen sosiaalityön viitekehyksenä. In A. Pohjola, M. Laitinen, & M. Seppänen (Eds.), Rakenteellinen sosiaalityö (pp. 87-116). Kuopio: UNIpress.

Moilanen, J., Kiili, J., & Alanen, L. (2014). The practice of using support persons in the Finnish child welfare field. Towards a relational analysis. In T. Harrikari, P.-L. Rauhala, & E. Virokannas (Eds.), Social Change and Social Work. The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place (pp. 175-192). Ashgate.

Mänttäri-van der Kuip, M. (2014). The deteriorating work-related well-being among statutory social workers in a rigorous economic context [Sosiaalityöntekijöiden heikentyvä työhyvinvointi tiukan talouden oloissa]. European Journal of Social Work, 17 (5), 672-688. doi:10.1080/13691457.2014.913006

Möttönen, S., & Kettunen, P. (2014). Sosiaalipalvelut kuntien hallinto- ja palvelurakenteiden murroksessa. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 109-124). Tampere, Finland: Vastapaino.

Niemi, I. P. (2014). Näyttöön perustuvan käytännön sosiaalialalle soveltamisen tieteenfilosofiset haasteet. In R. Haverinen, M. Kuronen, & T. Pösö (Eds.), Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus (pp. 301-319). Tampere, Finland: Vastapaino.

Närhi, K., Juvonen, T., & Matilainen, S. (2014). Nuorten ääni kuuluviin. In A. Jämsén, & A. Pyykkönen (Eds.), oSallisuuden jäljillä (pp. 130-150). Joensuu: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys. Open access

Närhi, K., & Kokkonen, T. (2014). Transformation of participation politics and social citizenship in Finnish welfare governance. In A.-L. Matthies, & L. Uggerhøj (Eds.), Participation, Marginalization and Welfare Services: Concepts, Politics and Practices Across European Countries (pp. 95-111). Farnhamn: Ashgate.

Närhi, K., Kokkonen, T., & Matthies, A.-L. (2014). Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (3), 227-244.

Närhi, K., Kokkonen, T., & Matthies, A.-L. (2014). Promoting participatory citizenship: The role of welfare services. ICSW Global Newsletter, pp. 1-7. Retrieved from http://www.icsw.org/doc/2014-09-Global_Cooperation-Eng.pdf Open access

Närhi, K., Kokkonen, T., & Matthies, A.-L. (2014). Asiakkaiden osallisuus ja katutason työntekijöiden harkintavalta osallisuuspolitiikan toteuttamisessa. Tutkiva sosiaalityö : Eettisyys ihmistyössä, 2014, 28-30. Retrieved from http://talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2014/

Strassheim, H., & Kettunen, P. (2014). When does evidence-based policy turn into policy-based evidence? Configurations, contexts and mechanisms. Evidence & Policy, 10 (2), 259-277. doi:10.1332/174426514X13990433991320

Virkki, T., & Lehtikangas, M. (2014). Monikulttuurisuus ja sukupuoli parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten toimijuutta tukevassa auttamistyössä. Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 22 (2), 119-137.

Virkola, E. (2014). Yksinasuvan muistisairaan naisen toimijuus ja eettisiä kipupisteitä arjessa. Tutkiva sosiaalityö : Eettisyys ihmistyössä, 2014, 35-38. Retrieved from http://talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2014/ Open access

Virkola, E. (2014). Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja - muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 491. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5568-7 Open access

Virokannas, E. (2014). Mother-Daughter Relationships in Families with Substance Abuse Treatment and Child Welfare Service Background. In T. Harrikari, P.-L. Rauhala, & E. Virokannas (Eds.), Social Change and Social Work. The Changing Societal Conditions of Social Work in Time and Place (pp. 139-155). Ashgate.

Virokannas, E. (2014). Vertaisten ja ammattilaisten jäsenyyskategoriat huumeidenkäyttäjille suunnatussa katuklinikkatyössä. Yhteiskuntapolitiikka, 79 (6), 657-668. Retrieved from http://www.julkari.fi/handle/10024/125876

Alapuro, R., & Siisiäinen, M. (2013). Yhdistysten maa. In I. Taipale (Ed.), 100 sosiaalista inovaatiota Suomesta (pp. 232-235). Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Alasuutari, M. (2013). Parent constructions of problem location and clienthood in child welfare services. In J. F. Gubrium, & M. Järvinen (Eds.), Turning Troubles into Problems. Clientization in Human Services (pp. 34-49). Routledge.

Chambon, A., & Matthies, A.-L. (2013). Editorial: debating social work and otherness: introduction to the special isuus. Nordic Social Work Research, 3 (2), 101-104. doi:10.1080/2156857X.2013.835135 Open access

Haapakoski, K. (2013). Sosiaalityöntekijä on tutkimusperustaisen sosiaalihuollon ydin. Talentia, 3/2013 (3), 30.

Haapakoski, K. (2013). Eliot Freidsonin professioteoreettinen lähestymistapa - professiokritiikin ja professionalismin puolustuksen välissä. Sosiologia, 50 (1), 1-14.

Heiskala, R., & Husso, M. (2013). Modernin maailman patologiat. In Suomen sillat tulevaisuuteen (pp. 297-323). Helsinki, Finland: Kuluttajatutkimuskeskus. Retrieved from http://www.ncrc.fi/files/5762/suomen_sillat_tulevaisuuteen_saari.pdf Open access

Husso, M. (2013). National Report Finland. In Mapping the Current Status an Potential of Administrative Sources of Data on Gender-based Violence in the EU . Bryssel, Belgia ja Vilna, Liettua: European Institute for gender equality.

Kannasoja, S. (2013). Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 484. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5459-8 Open access

Kattilakoski, M., & Heinämäki, L. (2013). Lähidemokratian turvaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. In M. Kattilakoski, & P. Backa (Eds.), Uuden lähidemokratian aika - Närdemokrati för en ny tid (pp. 77-85). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, 2/2013. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Retrieved from http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2800/YTR2_Lahidemokratia_web.pd... Open access

Kettunen, P. (2013). Book Review: Utvärdering i socialt Arbete. Nordic Social Work Research, 3 (1), 98-99. doi:10.1080/2156857X.2013.784080 Open access

Kettunen, P., & Kull, M. (2013). Local Governance, Decentralization and Participation : Meta-Governance Perspectives - Introduction to the Special Issue. Administrative Culture - Halduskultuur, 14 (1), 4-10. Retrieved from http://halduskultuur.eu/journal/index.php/HKAC/article/view/92 Open access

Kiili, J. (2013). “It’s almost like official” – children’s participation as a relational and spatial question. Qualitative Studies, 4 (1), 56-71. Retrieved from http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/qual/article/view/8130 Open access

Matthies, A.-L. (2013). Green social work - From environmental crises to environmental justice. International social work, 56 (2), 247-248. doi:10.1177/0020872812469922

Matthies, A.-L. (2013). Osallistuminen ja palvelut. In A.-L. Matthies, & N. Rantamäki (Eds.), Hyvinvointitalkoot: miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5077-4 Open access

Matthies, A.-L. (2013). Hyvät käytänteet: työkaluja osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemiseen. In A.-L. Matthies, & N. Rantamäki (Eds.), Hyvinvointitalkoot: miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5077-4 Open access

Matthies, A.-L. (2013). The otherness of social work under neoliberal governance. Nordic Social Work Research, 3 (2), 149-158. doi:10.1080/2156857X.2013.803495 Open access

Matthies, A.-L., Närhi, K., & Kokkonen, T. (2013). Osallisuuden reunaehdot palvelujärjestelmässä. In T. Era (Ed.), Osallisuus - oikeutta vai pakkoa (pp. 35-51). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja, 156. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-280-6

Mänttäri-van der Kuip, M. (2013). Julkinen sosiaalityö markkinoistumisen armoilla?. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (1), 5-19. Retrieved from http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104348/manttari.pdf?seque...

Mäntysaari, M. (2013). Yksipuolista tutkimusta. Noste, 1 (3), 80-81.

Mäntysaari, M. (2013). Juutalainen Jeesus. Janus: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 21 (3), 283-285.

Mäntysaari, M. (2013). Hyvinvointivaltion ideologi - Richard M. Titmussin näkemys sosiaalihuollosta. In J. Saari, S. Taipale, & S. Kainulainen (Eds.), Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita (pp. 327-343). Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, 64. Helsinki, Finland: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Retrieved from http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Documents/Diak%20A%2038.pdf

Mäntysaari, M. (2013). Pula-aikana elettyä. Yhteiskuntapolitiikka, 78 (3), 351. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201310216788 Open access

Mäntysaari, M., & Pösö, T. (2013). Sosiaalityön aika ja asiakastutkimus. In M. Laitinen, & A. Niskala (Eds.), Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (pp. 19-30). Tampere, Finland: Vastapaino.

Niemi, I. P. (2013). Hyvä, paha valta. In M. Laitinen, & A. Niskala (Eds.), Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (pp. 31-54). Tampere, Finland: Vastapaino.

Notko, M., Jokinen, K., Kuronen, M., Pirskanen, H., Malinen, K., & Harju-Veijola, M. (2013). Encountering ethics in studying challenging family relations. Families, Relationships and Societies, 2 (3), 395-408. doi:10.1332/204674313X665085 Open access

Närhi, K., Kokkonen, T., & Matthies, A.-L. (2013). Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. In M. Laitinen, & A. Niskala (Eds.), Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (pp. 113-145). Tampere, Finland: Vastapaino.

Rantamäki, N. (2013). KAMPA-hanke esittäytyy. In A.-L. Matthies, & N. Rantamäki (Eds.), Hyvinvointitalkoot: miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5077-4 Open access

Rantamäki, N. (2013). Mikä mahdollistaa, mikä estää osallistumasta? Yhteenvetoa KAMPA-hankkeen kokemuksista. In A.-L. Matthies, & N. Rantamäki (Eds.), Hyvinvointitalkoot: miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5077-4 Open access

Ronkainen, S., & Husso, M. (2013). Sukupuolen ja väkivallan tutkimuksen yhteiskunnallinen relevanssi. Tieteessä tapahtuu, 31 (2), 51-53. Open access

Ruuttula-Vasari, A. (2013). Kylät ja hyvinvointi: kohti kansalaislähtöisiä yhteisöllisiä kylien hyvinvointipalveluja. In A.-L. Matthies, & N. Rantamäki (Eds.), Hyvinvointitalkoot: miten kuntalaisten osallistuminen tukee palveluita. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5077-4 Open access

Skehill, C., Satka, M., & Hoikkala, S. (2013). Exploring Innovative Methodologies in time and place to analyze child protection documents as elements of practice. Qualitative Social Work: research and practice, 12 (1), 57-72. doi:10.1177/1473325011416878

Viitasalo, K. (2013). Äitien taloudellinen toimijuus ja selviytyminen muistelutyöaineiston valossa. In M. Laitinen, & A. Niskala (Eds.), Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä (pp. 357-374). Vastapaino.

Virokannas, E. (2013). Vailla suojelua - huumehoidossa olleiden äitien kertomuksia lapsuudenkokemuksistaan. In Varjoja naiseudessa (pp. 52-82). Kuopio: UNIpress.

Virokannas, E., & Väyrynen, S. (Eds.). (2013). Varjoja naiseudessa. Kuopio: UNIpress.

Kiili, J., & Pollari, K. (Eds.). (2012). Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Jyväskylä, Finland: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Retrieved from http://www.lapsiasia.fi/julkaisut/julkaisu/-/view/1805859 Open access

Heinonen, J., Forssen, K., Roivainen, I., & Ylinen, S. (Eds.). (2012). Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön 10. vuosikirja. Kuopio: Unipress.

Eräsaari, L. (Ed.). (2012). Journal of Arts & Communities. Bristol, UK: Intellect journals. doi:10.1386/jaac.3.2.109

Eräsaari, L. (2012). Guest Editor. Journal of Arts & Communities, 3 (2), 111-113. doi:10.1386/jaac.3.2.111_2

Eräsaari, L., & Juntunen, A. (2012). Lähipalvelut yhteisöllisyyttä tuottamassa. In Lähipalveluita kaikille - totta vai tarua? (pp. 48-54). Helsinki, Finland: Sininauhaliitto.

Eräsaari, L., & Mäntysaari, M. (2012). Jane Addams sosiaalisen demokratian teoreetikkona ja poliittisena edistäjänä. In O.-P. Moisio, P. Korhonen, M. Järvelä, & E. Lehtonen (Eds.), Ovia yhteiskuntatieteisiin (pp. 169-198.). SoPhi, 117. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4471-1 Open access

Eskelinen, T., Gretschel, A., Kiilakoski, T., Kiili, J., Korpinen, S., Lundbom, P., . . . Tasanko, P. (2012). Lapset ja nuoret subjekteina kunnallisessa päätöksenteossa. In A. Gretschel, & T. Kiilakoski (Eds.), Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. (pp. 35-94). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura.

Gellin, M., Gretschel, A., Matthies, A.-L., Nivala, E., Oranen, M., Sutinen, R., & Tasanko, P. (2012). Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. In Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa (pp. 149-189). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura.

Haapakoski, K. (2012). Työhönkuntoutuksen vaikeus ja mahdollisuudet. In Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisten arkeen. (pp. 212-231). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Heinonen, J. (2012). Kunta- ja palvelurakenneuudistus haasteiden edessä. In Y. Hakanen (Ed.), Toisenlainen kuntakartta – demokraattiset hyvinvointikunnat (pp. 11-26). Helsinki, Finland: Kustannusyhtiö TA-tieto oy.

Heinonen, J. (2012). Miesten kokemuksia köyhyydestä ja asiakkuudesta. In J. Heinonen, K. Forssen, I. Roivainen, & S. Ylinen (Eds.), Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? (pp. 197-222). Kuopio: Unipress.

Heinonen, J. (2012, 14). Miesten köyhyyskokemuksia. Urho, pp. 4-5. Retrieved from http://www.miessakit.fi/easydata/customers/miessakit/files/URHO-arkist... Open access

Husso, M., & Hirvonen, H. (2012). Gendered Agency and Emotions in the Field of Care Work. Gender, Work and Organization, 19 (1), 29-51. doi:10.1111/j.1468-0432.2011.00565,x

Husso, M., Keskinen, S., & Ronkainen, S. (2012). Sukupuolistuneen väkivallan tutkimus. Tieteessä tapahtuu, 30 (6), 59-64. Open access

Husso, M., Virkki, T., Notko, M., Holma, J., Laitila, A., & Mäntysaari, M. (2012). Making sence of domestic violence intervention in professional health care. Health and Social Care in the Community, 20 (4), 347-355. doi:10.1111/j.1365-2524.2011.01034.x

Kattilakoski, M. (2012). Kyläyhteisöt palvelujen tuottajina - vastavoimaa keskittymiselle. In M. Kattilakoski, A. Kilpeläinen, & P. Peltomäki (Eds.), Yhteisöllisyydellä hyvinvointia ja palveluja maaseudulle (pp. 40-50). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, 1/2012. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Retrieved from http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2196/MMM_YTR_2012-WEB.pdf Open access

Korteniemi, P., Kotiranta, T., & Kivipelto, M. (2012). Kokemuksia sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin toteuttamisesta. Kriittisiä kohtia ja kehittämistarpeita. In A. Pohjola, T. Kemppainen, & S. Väyrynen (Eds.), Sosiaalityön vaikuttavuus (pp. 89-115). Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Matthies, A.-L. (2012). Kustannuksia alas kansalaislähtöisin palvelurakentein?. Kuntalehti, pp. 42-45. Retrieved from http://www.kuntalehti.fi/Sivut/default.aspx Open access

Matthies, A.-L. (2012). Demokratiaa ja laatua palveluihin - mallia ikäihmisten osaamisesta. In J. Alanen, M. Koponen, & M.-L. Nevala (Eds.), Yhdessä enemmän hyvinvointia (pp. 23-33). Seinäjoki: Aijjoos-kumppanuushanke.

Matthies, A.-L., Kiilakoski, T., Nivala, E., Ryynänen, A., Gretschel, A., Mäntylä, N., . . . Lundholm, P. (2012). Demokratiaremontin työkaluja. In A. Gretschel, & T. Kiilakoski (Eds.), Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa (pp. 249-271). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusseura.

Matthies, A.-L., & Kuronen, M. (2012). Herausforderungen der finnischen familienpolitischen Infrastruktur in neuen Lebensverläufen. In H. Bertram, & M. Bujard (Eds.), Zeit, Geld, Infrastruktur – zur Zukunft der Familienpolitik (pp. 83-98). Sonderhefte Soziale Welt, 19. Berlin: Nomos verlagsgesellschaft.

Mäkeläinen, T., Husso, M., Mäntysaari, M., Notko, M., & Virkki, T. (2012). Tukitoimenpiteet lähisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille. Helsinki, Finland: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiota, 2012:12. Retrieved from http://www.stm.fi Open access

Nett, J., Spratt, T., Bromfield, L., Hietamäki, J., Ponnert, L., & Kindler, H. (2012). Child Protection Systems: An international comparison of “good practice examples” of five countries (Australia, Germany, Finland, Sweden, United Kingdom) with recommendations for Switzerland. Sveitsi: The Swiss Project Fund for Child Protection . Retrieved from http://kinderschutzfonds.ch/publikationen/ http://kinderschutzfonds.c... Open access

Satka, M., & Skehill, C. (2012). Michel Foucault and Dorothy Smith in Case File Research: Strange Bed-Fellows or Complementary Thinkers?. Qualitative Social Work: Research and Practice, 11 (2), 191-205. doi:10.1177/1473325011400483

Turtiainen, K. (2012). Possibilities of trust and recognition between refugees and authorities: resettlement as a part of durable solutions of forced migration. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 451. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4912-9 Open access

Vanhala, A., & Krok, S. (2012). Työelämälähtöisyyden jännitteistä työelämäsidoksen kehittämiseen. In N. Tuohino, A. Pohjola, & M. Suonio (Eds.), Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä (pp. 213-226). Rovaniemi: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet. Retrieved from http://www.sosnet.fi/Julkaisut.iw3 Open access

Vario, P., Barkman, J., Kiili, J., Nikkanen, M., Oranen, M., & Tervo, J. (2012). Suojele unelmia, vaali toivoa - Nuorten suositukset lastensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi. Jyväskylä, Finland: Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Retrieved from http://www.lapsiasia.fi/julkaisut Open access

Viitasalo, K. (2012). Muistelutyön lupaukset sosiaalityön tutkimukselle. Tutkiva sosiaalityö 2012: Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa – käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus, 2012 (2012), 29-32. Retrieved from http://www.sosiaalityontutkimuksenseura.fi/julk.htm#Tutkiva_sosiaality... Open access

Virkki, T., Anssi, V., & Hänninen, R. (2012). Talouden ja hoivan ristipaineissa. Vanhustyöntekijöiden näkemyksiä työnsä muutoksista. Yhteiskuntapolitiikka, 77 (3), 240-264. Retrieved from http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/ajankohtaista/lehdet/yhteiskuntapolitii...

Virokannas, E. (2012, 48.). Vuosaaren vanhemmille. Vuosaari, p. 8. Retrieved from http://www.vuosaarilehti.fi/www/index.php?option=com_content&view=cate... Open access

Virokannas, E. (2012, 20.10.2012). Sosiaalityön laatua ei pidä ajaa alas paniikkiratkaisuilla. Helsingin sanomat. Open access

Satka, M., Alanen, L., Harrikari, T., & Pekkarinen, E. (Eds.). (2011). Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. Tampere, Finland: Vastapaino.

Kotiranta, T., Niemi, I. P., & Haaki, R. (Eds.). (2011). Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Eräsaari, L. (2011). Sosiaalityö ja New Public Management. Tutkiva sosiaalityö 2011, 1 (1), 11-17. Retrieved from http://www.talentia.isinteksas.com/edocs/julkaisut/tutkivasosiaalityo2... Open access

Eräsaari, L. (2011). Julkisten palveluiden muutokset yksinäisyyden aiheuttajina. In Kaiken keskellä yksin. Yksinäisyyden syyt seuraukset ja hallintakeinot (pp. 31-58). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Eräsaari, L. (2011). Sosiaalipalvelut käännöksen jälkeen. In E. Palola, & V. Karjalainen (Eds.), Sosialipolitiikka - Hukassa vai uuden jäljillä? (pp. 181-203). Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Heinonen, J. (2011). Miehet kertovat köyhyydestä. Suurella sydämellä .

Heinonen, J., Roivainen, I., & Ylinen, S. (2011). Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki, Finland: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, 64. Open access

Kannasoja, S., & Svenlin, A.-R. (2011). Osallistumisen ja suojelun etiikka nuoria tutkittaessa. In A. Pehkonen, & M. Väänänen-Fomin (Eds.), Sosiaalityön arvot ja etiikka (pp. 275-292). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Kattilakoski, M. (2011). Maaseudun uudet toimijat. Tutkimus paluu- ja tulomuuttajien toimijuudesta maaseutuyhteisöissä ja kehittämisverkostoissa Keski-Pohjanmaalla. Siirtolaisuusinstituutti. Siirtolaisuustutkimuksia A, 37.

Kattilakoski, M. (2011). Paluu- ja tulomuuttajat paikallisina toimijoina ja kehittäjinä. In E. Heikkilä, & I. Söderling (Eds.), Maassamuuton monet kasvot. 8. Muuttoliikesymposium 2010 (pp. 124-140). Siirtolaisuustutkimuksia A, 38. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Retrieved from http://www.migrationinstitute.fi/pdf/A38_ML-symposium_2010.pdf Open access

Kettunen, P. (2011). Evaluation research. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), International Enclyclopedia of Political Science (pp. 850-853). London: Sage.

Kettunen, P. (2011). Monitoring. In B. Badie, D. Berg-Schlosser, & L. Morlino (Eds.), International Encyclopedia of Political Science (pp. 1624-1626). London: Sage.

Kettunen, P., Karttunen, P., Jokisalo, S., Oresto, J., Ruohonen, M., Talvinen, K., & Mustonen, K. (2011). Humanistisen ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi. Helsinki, Finland: Korkeakoulujen arviointineuvosto.

Kiili, J. (2011). Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja sukupolvisuhteiden hallinta. Kunnallisen lapsiparlamenttitoiminnan tarve, toteutus ja tavoitteet. In Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta. (pp. 167-204). Tampere, Finland: Vastapaino.

Kiili, J., & Aula, M. K. (2011). Johdanto ja historia. In YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (pp. 3-9). Helsinki, Finland: Suomen YK-liitto.

Kivipelto, M., & Kotiranta, T. (2011). Valtaistumisen vaikuttavuuden arviointi. Miten voisimme edistää sitä sosiaalityössä?. Janus, 19 (2), 122-142.

Kotiranta, T., Haaki, R., & Niemi, I. P. (2011). Sosiaalisuus ja sosiaalinen hyvinvointi. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 241-250). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kotiranta, T., & Virkki, T. (2011). Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria. In I. P. Niemi, T. Kotiranta, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 113-134). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Kuronen, M., & Gomez, M. V. (2011). Comparing local strategies and practices: recollections from two qualitative cross-national research projects. Qualitative Research, 11 (6), 683- 697. doi:10.1177/1468794111413366

Leinonen, A. (2011). Itsemääräämisoikeus ja vanhuspalvelut. Gerontologia, 25 (2), 156-157.

Leinonen, A. (2011). Adult children and parental care-giving: making sense of participation patterns among siblings. Ageing & Society, 31 (2), 308-327. doi:10.1017/S0144686X10001042

Leinonen, A. (2011). Masters of their own time? Working carers’s visions about combining retirement and caring. In C.-H. Nygård, M. Savinainen, T. Kirsi, & K. Lumme-Sandt (Eds.), Age Management during the Life Course - Proceedings of the 4th Symposium on Work Ability (pp. 246-254). Tampere, Finland: Tampere University Press. Open access

Matthies, A.-L. (2011). Social Service Professions Towards Cross-European Standardisation of Qualifications. Social Work and Society, 9 (1). Retrieved from https://www.socwork.net/2011/1/matthies Open access

Matthies, A.-L., Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2011). Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta, Kampa-hankkeen tutkimus- ja kehittämisraportti I. Kokkola: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, 9. Retrieved from http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1938/YTR_9_Maaseudun_hyvinvoint... Open access

Matthies, A.-L., Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2011). Kansalaisosallistuminen maaseudun hyvinvointipalveluissa. Maaseudun uusi aika; Maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti, 19 (2), 5-19.

Matthies, A.-L., Kattilakoski, M., & Rantamäki, N. (2011). Citizens’ participation and community orientation – indicators of social sustainability of rural welfare services. Nordic Social Work Research, 1 (2), 125-139. doi:10.1080/2156857X.2011.613575 Open access

Mäntysaari, M., & Hietamäki, J. (2011). Epäoikeudenmukaisuus ja epäonni, ei laiskuus. Sosiaalitieto, 2011 (1), 6-7. Retrieved from http://www.sosiaalitieto.fi/lehti/?ARTIKKELI_NUM=53174 Open access

Mäntysaari, M., & Kotiranta, T. (2011). Sosiaalinen sosiaalipolitiikan historiassa. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 23-50). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Möttönen, S., & Kettunen, P. (2011). Yksilöosallistuminen ja yhteisöosallistuminen kuntien hyvinvointipalveluissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja , 39 (3), 281-293.

Niemi, I. P. (2011). Kosketus olisi säilytettävä (Filosofin ikkuna). Sosiaalitieto, 2011 (9), 20-21. Retrieved from http://www.sosiaalitieto.fi/

Niemi, I. P. (2011). Toiminta, vapaus ja sosiaalipalvelumarkkinat (Filosofin ikkuna). Sosiaalitieto, 2011 (12), 22-23. Retrieved from http://www.sosiaalitieto.fi/

Niemi, I. P., Kotiranta, T., & Haaki, R. (2011). Sosiaalisen muutos, monimuotoisuus ja tutkimus. In T. Kotiranta, I. P. Niemi, & R. Haaki (Eds.), Sosiaalisen toiminnan perusta (pp. 7-20). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Rostila, I., Mäntysaari, M., Suominen, T., & Asikainen, P. (2011). Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa -- Organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo. Janus, 19 (2), 153-157.

Satka, M. (2011). Kvalitatiivinen arviointi ja sosiaalipalvelutyön vaikuttavuuden osoittaminen. In C. Granholm, T. Juvonen, & M. Jäppinen (Eds.), Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön paikka tieteessä ja yhteisakunnassa (pp. 4-10). Talentia, 2011. Helsinki, Finland: Talentia.

Satka, M. (Ed.). (2011). Social Work and Society (9. ed.). Essen: University of Duisburg-Essen, Center for Social Work and Social Policy . Retrieved from http://www.socwork.net/sws/issue/view/17 Open access

Satka, M. (2011). Varhainen puuttuminen lapsuuuden ja nuoruuden riskien hallinnoimisena. In M. Satka, L. Alanen, T. Harrikari, & E. Pekkarinen (Eds.), Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta (pp. 61-94). Tampere, Finland: Vastapaino.

Satka, M. (2011). Hyvinvointivaltion tulevaisuus?. Sosiaali- ja terveysviesti , 2011 (3), 7.

Satka, M. (2011). Yksinäisyys. Multia: Multiaista Satoa ry.

Satka, M., Peltola, M.-L., & Kirjonen, J. (2011). Tampereelta Lappiin ja takaisin. In Matkoja Pirkko-Liisan kanssa (pp. 17-29). Helsinki, Finland: omakustanne. Retrieved from http://content.yudu.com/Library/A1sdzi/MatkojaPirkkoLiisank/resources/... Open access

Satka, M., & Skehill, C. (2011). Editorial in Special Issue on European History of Social Work. Social Work & Society, 9 (2/011), 1-5. Retrieved from http://www.socwork.net/sws/article/view/283/602 Open access

Siika-aho, M. (2011). MIELUISAMPIIN TEHTÄVIIN - yhteiskunnallinen luottamustoiminta viljelijäväestön edusmiehenä. In Kusti Eskola 1911-2003; Kaikkea en tahdo muistoihini tallettaa (pp. 125-162). Sievi: Sievin Kunta.

Virkki, T., Husso, M., Notko, M., Laitila, A., Holma, J., & Mäntysaari, M. (2011). Lähisuhdeväkivallan kehystäminen erikoissairaanhoidossa: puuttumisen ja muutoksen mahdollisuudet. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 48 (4), 280-293.