02.03.2018

Keränen Marja, Professori/Professor, emerita

Keränen Marja, Professori/Professor, emerita
Subject:
Valtio-oppi/Political science
Room:
Opinkivi 329

Biography

I started my studies in political science with a focus on administration and have found myself returning to administrative matters. My current research deals with the relations between democracy and governance. As my methodological approach mainly focuses on textual and rhetorical analysis, I find it interesting to study how democracy is now talked about and how it is conceptualized in terms of ‘new democracy’ and governance. As a researcher I wish to promote discussion about democracy in a multilevel, globalized world.

I received my PhD on the topic of the rhetoric of political science and its relationship to women´s studies from the University of Jyväskylä in 1994. I have worked as a teacher of political science at the universities of Åbo, Umeå, Helsinki and Jyväskylä. At the University of Jyväskylä I was a reader and professor of political science. I have also spent periods of time working as a researcher for the Finnish Academy and have been a visiting scholar at the universities of Manchester, the London School of Economics, the Open University UK and the research institute SCAS in Uppsala, Sweden. I started my studies in political science with a focus on administration and am interested in returning to administrative matters.

Research Projects

Muddy Waters: Democracy and Governance in a Multilevel Society, Academy of Finland 2008-2012

The Politics of Participation and Legitimation of Democracy in the European Union, Kone Foundation 2013 –

Superdemocracy; A Critical Assessment of the Participatory Turn

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle?

Tutkin poliittista osallistumista, sen muutosta ja merkitystä nykyisessä globalisoituvassa maailmassa. Tässä kontekstissa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet asettuvat ongelmalliseen asemaan ja demokratian legitimaatiosta on syytä vakavasti kantaa huolta. Kun päätöksentekorakenteet ovat monimutkaistuneet ja monitasoistuneet ylikansallisten, poikkikansallisten ja globaalien – niin julkisten kuin yksityistenkin - toimijoiden piiriin, päätöksenteko etääntyy kansalaisten ulottuvilta ja kansalaisvalvonnan merkitys kyseenalaistuu.

Tutkimukseni on tärkeää kaikille demokratian tilasta kiinnostuneille, siis jokaiselle kansalaiselle, poliittisille päättäjille tai kapeammin myös julkisen hallinnon toimijoille. Sen ensisijaisena viitekehyksenä on julkinen yhteiskunnallinen keskustelu demokratiasta, jonka ylläpito itsessään on demokratian toteutumisen edellytys. Demokratiaa ei voi ymmärtää pelkästään stabiilina tilana tai institutionaalisena järjestelynä, vaan se vaatii toteutuakseen kansalaisten valvontaa ja valppautta päättäjien ja päätösrakenteiden toiminnan suhteen. Tämän kansalaisvalppauden edellytyksenä on, että tutkimus tuottaa päättäjistä ja hallinnosta riippumatonta tietoa julkisen keskustelun pohjaksi.

Tutkimuksellani on kuitenkin merkitystä myös näille päättäjille ja julkisen hallinnon toimijoille, jotka kylläkin ovat havainneet demokraattisen legitimaation vajeen olemassaolon, ja pyrkineet korjaamaan sitä osallistavin hankkein ja kokeiluin tai julkisten palvelujen palautejärjestelmiä parantamalla. Tärkeässä roolissa tutkimuksessani on näiden hankkeiden arviointi ja niiden syntysyiden ymmärtäminen. On oleellista arvioida, toimivatko hankkeet tavoitteiden mukaisesti ja onko niillä vaikutusta tai merkitystä demokratian legitimaatiovajeen korjaajina. Kun osallistava toiminta nykyisin on kovin suosittua julkisessa hallinnossa, sen kriittisellä arvioinnilla on merkitystä, kun hankkeiden perustamisesta, jatkamisesta tai rahoituksesta tehdään päätöksiä.

Tutkimuksella on merkitystä myös sen kautta, että se luo pohjaa yliopisto-opetukselle, kun koulutetaan maistereita julkisen hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja median palvelukseen. On tärkeää, että yliopistosta valmistuvat yhteiskuntatieteilijät pystyvät arvioimaan tulevien työtehtäviensä merkitystä ja omaa rooliaan demokratian toteutumisen kannalta.

Luonnollisesti tutkimukseni osallistuu myös tieteelliseen keskusteluun tällä tutkimusalalla, joka on hyvin ajankohtainen ja vilkkaasti tutkittu niin kansallisesti kuin kansainvälisen tiedeyhteisönkin piirissä.

Selected Publications

Is the political process a part of politics or government? (Onko politiikkaprosessi politiikkaa vai hallintoa?) in Häikiö, Liisa & Leino, Helena (eds.) Tulkinnan mahti. Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin (The Power of Interpretation, An Introduction to Interpretative Policy Analysis). Tampere University Press 2014.

Autonomy for all seasons (Autonomiaa joka lähtöön), (2013) in Palonen, Kari, Ahonen Pertti & Paul-Erik Korvela (Eds.)

Europeanization, Care and Gender, - Global Complexities (ed. by Marja Keränen, Hanne Marlene Dahl & Anne Kovalainen); Palgrave 2011.

Poliittisen osallistumisen epäpolitisoituminen (Depolitization of Political Participation), teoksessa Korvela, Paul-Erik & Kia Lindroos (toim.) Avauksia poliittiseen ajatteluun. Minerva 2008.

Vertaileva ja poikkikulttuurinen tutkimus, Kaksi tapaa lähestyä muita maita Comparative and cross-cultural research, Two ways of approaching other countries).  Politiikka 2/2001, 82-92.

Citizenship, Universal-Speak and Local-Speak. Protosociology, An International Journal of Interdisciplinary Research. Preyer, Gerhard & Mathias Bös (eds), On a Sociology of Borderlines; Social Processes in the Time of Globalization, Frankfurt am Main; J.W. Goethe Universität, Volume 15, 2001.

Lost in Space Between East and West, Roots Behind the Iron Curtain, in Lloyd, Fran & Catherine O´Brien (Eds.), Secret Spaces, Forbidden Places; Rethinking Culture. Berghahn Books 2000.

Talous ja politiikka talouspoliittisessa puheessa (Economy and politics in economic policy speech), teoksessa Vainio, Tiina (toim.) Naisten talouskirja.  Helsinki; Gaudeamus 2000, 15-41.

Keränen, Marja (toim), Kansallisvaltion kielioppi (The Grammar of the Nation-State), SoPhi 1998, jossa artikkeli Suomi tutkimuksen luontona, Metodologisia huomioita.

Mapping Women - Mapping the Self, Representations of Women in Participation Studies, in Carver, Terrell & Hyvärinen, Matti (Eds.) Interpreting the Political; New Methodologies. London; Routledge 1997.