Mankki Laura, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Mankki Laura, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student
Studysubject:
Sukupuolentutkimus / Gender studies
Room:
Opinkivi 217.3.

Miksi tutkimukseni on tärkeää ja kenelle

Väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan maahanmuuttajien asemaa työmarkkinoilla, keskittyen yksityisellä palvelusektorilla työskentelevien naisten ja miesten kokemuksiin erityisesti siivoustyöstä. Tutkimus esittää, että työmarkkinat ovat sukupuolittuneisuuden lisäksi rodullistettu, mikä näkyy maahanmuuttajien mahdollisuuksissa saada töitä ja edetä työurillaan sekä heidän kokemuksissaan työpaikoilla, mutta myös muissa sosiaalisissa kohtaamisissa. Tutkimus pohtii myös maahanmuuttajien ja siirtolaisten mahdollisuuksia ja esteitä järjestäytyä ammattiliittoon. Tutkimusta varten on työntekijöiden lisäksi haastateltu eri asemissa olevia ammattiliiton toimijoita.

Laadullisen tutkimuksen, jossa yhdisetetään sukupuolentutkimusta, siirtolaisuustutkimusta ja työelämätutkimusta merkitys nojaa intersektionaalisen analyysin ( yksilöihin ja yhteiskuntaan vaikuttavien kategorisointien kuten luokka, sukupuoli, rotu yhteisvaikutus) avulla nostettuihin kiinnostaviin tutkimuslöytöihin. Intersektionaalisuuden otteella tarkoitetaan tässä sekä käsitteellistä kehystä, jonka kautta maahanmuuttajien kokemuksia tulkitaan että käytäntöä joka määrää toimijoiden mahdollisuuksia. Haastattelutiedon avulla tuotetaan tietoa suomalaisen tai laajemmin eurooppalaisen työelämän muutoksista, rakenteista ja ongelmista suhteessa työntekijöiden asemaan.

Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan esittää yhteiskunnallisiin ilmiöihin kuten muuttoliikkeeseen liittyviä uusia kysymyksiä, joihin tilastollisella tiedolla ei välttämättä päästä käsiksi. Esimerkiksi siirtolaisten motiiveista työskennellä tietyillä aloilla ja liikkumisesta ylipäänsä saadaan monisyisempi kuva laadullisen aineiston avulla. Vaikka tutkimus luottaa pääasiallisesti yksilöiden kanssa tehtyihin haastatteluihin piirtyy niiden ja teoreettisen kehyksen avulla, yksilöön keskittyvän näkökulman sijaan laajempi kuva työssäkäyvien maahanmuuttajien asemasta 2000-luvun Suomessa. Tutkimus suuntautuu näin ollen akateemisen yhteisön lisäksi laajemmalle yleisölle ja yhteisöille, joita kiinnostavat työmarkkinoiden sukupuolittuneisuuteen ja rodullistamiseen liittyvät teemat ja kysymykset.

Recent publications
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • Danaj, S., Caro, E., Mankki, L. and Sippola, M. Unions and Migrant Workers: The Perspective of Estonians in Finland and Albanians in Italy and Greece in (eds.) Doellgast et al. Reconstructing Solidarity. Oxford University Press. (Forthcoming 2017)
  • Hirvonen, H. & Mankki, L. Kunnallisen liikelaitoksen yhtiöittäminen: kun köksäys ja kuuraus kilpailutettiin. Teoksessa Eskelinen ym. (toim) Tehostamistalous. SoPhi. Jyväskylän yliopisto (Tulossa 2017)
  • Mankki, L., & Sippola, M. (2015). Maahanmuuttajat suomalaisilla työmarkkinoilla : intersektionaalisuus ja "hyvä kansalainen" työmarkkina-aseman määrittäjänä. Työelämän tutkimus, 13 (3), 193-208.
  • Mankki, L. (2012) Kotitalousvähennyksen sukupuolivaikutukset teoksessa: Sukupuoli Nyt. Purkamisia ja neuvotteluja.(toim.) Harjunen, Hannele, Sarema Tuija. Kampus Kustannus. Jyväskylän Yliopisto

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

  • Mankki, L., & Sihto, T. (2015). Elävää luokkaa tutkimassa. Sukupuolentutkimus, 28 (3), 68-69.
  • Mankki, L. (2014). Performatiivinen sukupuoli : Judith Butlerin kritiikin ja politiikan tyylit. teoksessa L. Mankki, & A. Vesikko (toim.) Vai pelkkää retoriikkaa?  Jokapäiväinen valtamme : Kielen ja ajan politologiaa (pp. 300-326). YFI julkaisuja. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto.

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

  • Hirvonen, H. & Mankki, L. (2016) Hallituksen tasa-arvo-ohjelma ristiriidassa jo tehtyyn politiikkaan. 7.5. 2016. Politiikasta.fi
  • Mankki, L. (2013) Familismi ideologiana ja yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä. Peruste. Vasemmistofoorumi. 3/2013
  • §  Mankki, L. (2013) Markkinalogiikka tuli palveluihin jo 1980-luvulla. Kansan Uutiset 28.4.2013.

Teaching

 

SPTA303 Sukupuoli, yhteiskunta ja luokka

SPTA304 Työelämän sukupuoli