16.04.2019

Opintojen ohjaus ja neuvonta

KK4A6931 rajattu.jpg
Koulutussuunnittelijat
Kv-suunnittelija
Opintojen ohjaajat
Aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilö
Hyvis eli opiskelijoiden hyvinvointineuvoja
Ohjauskioskit
Opettajat
Tutorit
Esteettömyysyhteyshenkilöt
Tiedekunnan opintokanslia
Yliopistotason palvelut

Koulutussuunnittelijat

Yleistä opinto-ohjausta antaa koulutussuunnittelija, jolta voi kysyä kysymyksiä jotka liittyvät mm. opetussuunnitelmiin ja opintojen etenemiseen yleensä. Koulutussuunnittelija myös ohjaa opiskelijan oikean henkilön luo, joten pulmatilanteessa opiskelija voi aluksi kääntyä koulutussuunnittelijan puoleen. Koulutussuunnittelijat avustavat myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa. 

  • Koulutussuunnittelija Kristiina Ruokoja
   • kandidaattiopiskelijat (fil, val/pol, sos, ykp - ei sosiaalityö)
   • valinnaiset opinnot/sivuaineopinnot (YFI-laitoksen erilliset opintokokonaisuudet - ei sosiaalityö)
  • Koulutussuunnittelija Saija Kyllönen
   • maisteriopiskelijat (fil, val/pol, sos, ykp, kan, kup/mcp, D&IC)
   • esteettömyysasiat (YFI-laitos)
   • harjoitteluasiat (YFI-laitos)
  • Koulutussuunnittelija Ainoriitta Pöllänen
   • sosiaalityön kandi- ja maisteriopiskelijat (sto)
   • sivuaineopiskelijat (sto)
   • maisterintutkielmaprosessi (YFI-laitos)

Kv-suunnittelija

Kansainvälisten asioiden suunnittelija Kirsi Torkkola

 • vaihto-opiskeluasiat (YFI-laitos)
 • kotikansainvälistyminen

Opintojen ohjaajat

Vuonna 2017 ja sen jälkeen aloittaneiden opintojen ohjaus

Kandivaiheen opiskelijat

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty omaopettaja. Omaopettajat antavat ryhmä- ja yksilöohjausta yhteistyössä koulutussuunnittelijoiden kanssa. 

YFI-laitoksen omaopettajat:


Maisterivaiheen opiskelijat

Vuonna 2016 ja sitä aikaisemmin aloittaneiden opintojen ohjaus

Kandivaiheen opiskelijat


Maisterivaiheen opiskelijat

Aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilö

YFI-laitoksen aineenopettajakoulutuksen yhteyshenkilönä on Olli-Pekka Moisio.

Hyvis eli opiskelijoiden hyvinvointineuvoja

Opiskelija voi kääntyä hyviksen puoleen, jos hänellä herää huoli omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Hyvis tarjoaa opiskelijalle keskusteluapua mieltä painavien asioiden purkamiseksi, tiedottaa erilaisista tukimuodoista ja tarvittaessa ohjaa hänet  eteenpäin muiden ammattilaisten puheille. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista ongelmia opiskelijan puolesta, vaan esittää uusia näkökulmia ja antaa käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija itse voi tehdä ratkaisuja tilanteen selviämiseksi. 

Lisätietoa löydät YFI-laitoksen hyviksistä löydät täältä.

Ohjauskioskit

YFI-laitoksella järjestetään ohjauskioskeja muutaman kerran vuodessa. Ne voivat liittyä johonkin teemaan tai olla vain yleisiä ohjaustapaamisia.

Ohjauskioskit ovat vapaamuotoisia tilaisuuksia, joihin voi tulla tapaamaan koulutussuunnittelijoita ja opettajia ja kysymään mitä vain opintoihin liittyvistä asioista. Ohjauskioskeista informoidaan mm. sähköpostilistojen kautta

Opettajat

Opintojaksot/Opintokokonaisuudet: Opettajat huolehtivat omiin opintojaksoihin liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Jos sinulla on kysyttävää jonkin yksittäisen opintojakson sisällöstä, suoritustavoista tai tenttituloksista, ota yhteyttä suoraan opintojakson vastuutentaattoriin. Jos sinulla on puolestaan kysyttävää opintokokonaisuudesta, ota yhteyttä opintokokonaisuuden vastuutentaattoriin. Vastuutentaattorit selviävät täältä

Opinnäytteet: Opinnäyte- ja harjoitustöille nimetään aina ohjaaja, jonka tehtävänä on tukea oppimisprosessia ja ohjata tutkielmien tekoa. Opinnäyteprosessiin voi saada tukea kielikeskuksen gradupajoista. Myös Student life -opiskelijaprojekti Hommat haltuun tarjoaa opinnäyterupeamia, joissa voi saada vertaistukea opinnäytteen työstämiseen.

Tutorit

Oppiaineen opiskelijatuutorit tarjoavat apua ja tukea etenkin opintojesi alussa. Tutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston ja laitoksen käytänteisiin ja opastavat opiskelijaelämään liittyvissä käytännön kysymyksissä. 

Es­teet­tö­myy­syhteys­hen­ki­löt

Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys on erityisen tärkeää niille, joilla on jokin vamma tai oppimisvaikeus tai jotka kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiin vähemmistöihin. Lisätietoa esteettömyydestä ja esteettömästä opiskelusta löydät täältä

Mikäli tarvitset tietoa, apua tai tukea palveluista ja erilaisista tukimuodoista, ota yhteyttä yliopiston tai laitoksen esteettömyysyhteyshenkilöön:

 • Laitoksen esteettömyysyhdyshenkilö Saija Kyllönen
 • Opintohallintopäällikkö Tuula Maijanen
 • Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä tietyllä kurssilla, ota yhteyttä kurssin opettajaan.

Tie­de­kun­nan opin­to­kans­lia

Tiedekunnan opintokansliasta saat apua tutkinnon hakemiseen ja valmistumiseen liittyvissä asioissa. Myös opiskelijavalintojen päävastuutaho on tiedekunnan kanslia.

Yli­opis­to­ta­son pal­ve­lut

Kou­lu­tus­pal­velut

Osa koulutuksen tukipalveluista, esim. seuraavien asioiden hoito, on keskitetty koulutuspalveluihin:

 • yliopistoon ilmoittautuminen
 • opiskelutodistukset
 • opintosuoritusotteet
 • nimen- ja osoitteenmuutokset.

Koulutuspalveluiden alla toimivat myös työelämäpalvelut ja kansainväliset palvelut: 

Työ­elä­mä­pal­ve­lut

Työelämäpalvelut tarjoaa opiskelijoille työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä opintoja sekä tukea työnhakuun. Lisäksi työpalvelut välittää työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia sekä järjestävää erilaisia kohtaamistapahtumia työnantajien kanssa.

Työelämäpalvelut tarjoaa myös työelämään ja työllistymiseen liittyvää tietoa ja tukee laitoksella annettavaa työelämäohjausta.

Kan­sain­vä­li­set pal­ve­lut

Opiskelijoiden kansainvälistymistä tukevat yhteistyössä yliopistotason kansainväliset palvelut ja tiedekuntien/laitosten omat palvelut.

Kie­li­kes­kus

Yliopiston kielikeskuksen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa viestintä- ja kieliopetusta yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle opiskelun ja työelämän tarpeisiin.

Avoi­men tie­don kes­kus

Yliopiston kirjasto ja tieteelliset museot muodostavat avoimen tiedon keskuksen. Keskus tarjoaa tiedonhankinnan koulutusta ja ohjausta mm. opinnäytetöitä tekeville.

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon palveluja yliopiston opiskelijoille. YTHS:n verkkosivuilta löydät ohjemateriaaleja ja voit varata ajan tarvitsemallesi terveydenhuollon ammattilaiselle.

Yli­op­pi­las­kun­ta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) on opiskelijoiden oma etu- ja palvelujärjestö. Sen puoleen voi kääntyä esim. opinto-oikeusturvaan, toimeentuloon, häirintään tai kiusaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää ylioppilaskunnan tarjoamista palveluista

Digipal­ve­lut

Digipalvelut auttaa kaikenlaisissa tietokoneisiin, verkkoihin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Digipalveluilla on verkkosivuillaan esim. tietopaketti uusille opiskelijoille ja laaja kattaus ohjeita sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Katso myös Jyväskylän yliopiston ohjaussivut täältä.