30.11.2018

Työharjoittelu

DEVS700, YFIS800, YFIS801, YFIM8001, YFIM8002

Harjoittelulla tarkoitetaan opiskelijan opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan koulutuksessa opittuja asioita käytäntöön oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä.

Harjoittelussa opiskelija pääsee luomaan verkostoja työelämään sekä kartuttamaan oman alan työkokemusta. Harjoittelussa opitaan työelämätaitoja, ja se voi antaa uusia näkökulmia kurssien ja opintokokonaisuuksien valintoihin ja urasuunniteluun. Harjoittelupaikasta voi myös tulla harjoittelijan tulevaisuuden työpaikka. Harjoitteluun kannattaa siis valmistautua huolella.

YFI-laitoksen harjoitteluyhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Saija Kyllönen

 • ohjeistaa harjoitteluun liittyvistä käytännöistä
 • tarkistaa harjoittelupaikan soveltuvuuden eli täyttääkö harjoittelupaikka harjoittelulle asetetut tavoitteet ja kriteerit
 • allekirjoittaa laitoksen puolesta harjoittelusopimukset (myös Erasmus+-harjoittelusopimukset)
 • kirjoittaa Kelalle lausunnot harjoittelu-opintojakson suorittamisesta osana opintoja
 • allekirjoittaa puollon ulkomailla tapahtuvaa työharjoittelua varten (yliopiston matka-apuraha)

YFI-laitoksen harjoittelu-opintojaksot ja harjoittelulle asetetut kriteerit

Näiden opintojaksojen hallinnoinnista vastaa laitoksen harjoitteluyhteyshenkilöksi nimetty koulutussuunnittelija.

 • DEVS700 International Internship (10 op)
  • D&IC-maisteriohjelman pakollinen harjoittelu
  • harjoittelun kesto on 2-6 kk
  • harjoittelulle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa
  • harjoittelutehtävien tulee olla koulutusta vastaavia
 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
  • kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelman opiskelijoille: harjoittelun suoritusmerkintä ja laajuus on OPSin 2014-17 mukainen
  • harjoittelun kesto on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä
  • harjoittelulle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa
  • harjoittelutehtävien tulee olla koulutusta vastaavia
  • vähintään 3 kk:n pituisen harjoittelun (kokoaikaista työtä) suorittaneet voivat halutessaan tehdä täydentävän suorituksen YFIS801 Vapaaehtoiseen harjoitteluun liittyvä täydentävä suoritus (5op)
 • YFIM8001 Harjoittelu kotimaassa (15 op) TAI YFIM8002 Harjoittelu ulkomailla (15 op)
  • kulttuuripolitiikan, yhteiskuntatieteiden ja filosofian sekä sosiaalityön maisteriohjelmien vapaaehtoinen harjoittelu
  • harjoittelun kesto on vähintään 2 kk kokoaikaista työtä
  • harjoittelulle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa
  • harjoittelutehtävien tulee olla koulutusta vastaavia
  • Huom! YFIM8001/YFIM8002 (15 op) ja STOM4006/STOM4007 (5 op) ovat vaihtoehtoisia eli sosiaalityön opiskelijat voivat suorittaa joko 15 op:n harjoittelun tai 5 op:n harjoittelun, ei molempia.

Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoiden harjoittelu-opintojaksot

Sosiaalityön opiskelijoille pakolliset käytännön harjoittelu-opintojaksot ja vapaaehtoinen täydentävä harjoittelu kotimaassa/ulkomailla hallinnoidaan sosiaalityön yksikössä. Käytännöt-harjoittelujaksoista vastaa kurssin vastuutentaattori ja STOM4006/STOM4007-harjoittelu-opintojaksosta sosiaalityön harjoitteluvastaava.

Tutkintoon kuuluvat pakolliset harjoittelujaksot

Vapaaehtoiset harjoittelujaksot

Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoon ja siitä saatavat opintopisteet

Maisterin tutkintoon voi sisällyttää yhden (1) harjoittelu-opintojakson. Poikkeuksena on sosiaalityö, jossa maisteriopinnoissa pakollisen Käytännöt III -harjoittelun lisäksi on mahdollista suorittaa yksi vapaaehtoinen harjoittelujakso.

Harjoittelupaikan soveltuvuus on varmistettava etukäteen ennen harjoittelupaikan hakemista, ja harjoittelusta on solmittava laitoksen harjoittelusopimus kun harjoittelupaikka on varmistunut. Jos harjoittelupaikkaa ei ole hyväksytetty etukäteen ja/tai laitoksen harjoittelusopimusta ei ole tehty, harjoittelusta ei saa opintopisteitä. - katso opiskelijan ohje.

Opintopisteet rekisteröidään kun opiskelija on raportoinut hyväksytysti harjoittelustaan. Harjoittelun hyväksyminen tapahtuu joko kurssin DEVS700, YFIM8001/YFIM8002 tai YFIS800 kautta.

 • DEVS700-harjoittelun raportointiohjeet ovat kurssi-Moodlessa
 • YFIM8001/YFIM8002
 • YFIS800(+YFIS801): pyydä koulutussuunnittelijalta

Harjoittelupaikan etsiminen

Opiskelija hankkii omaan alaan liittyvän harjoittelupaikan itse. Työtehtävien tulee olla koulutusta vastaavia. Harjoittelupaikka tulee hyväksyttää laitoksen harjoitteluyhteyshenkilöllä ennen kuin kuin hakee harjoittelupaikkaa.

Työharjoittelu Suomessa

Tuettu harjoittelu (YFI-laitoksen harjoittelutuki)

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkinto-opiskelijoille (tutkintotavoite YTM-tutkinto) varataan vuosittain tietty määrä harjoittelutukea yli­opisto-opintoihin liittyvään työharjoitteluun. Laitoksen harjoittelutukea voidaan myöntää harjoittelupaikkaan, joka on Suomessa tai suomalainen organisaatio ulkomailla.

Huom! YFI-laitoksen harjoittelutukea ei myönnetä Käytännöt III -harjoittelu-opintojakson tai sosiaalityön vapaaehtoisen täydentävän STOM4006/STOM4007-harjoittelu-opintojakson suorittamiseen. Laitoksen harjoittelutukea ei myönnetä myöskään YFI-laitoksella tai HYTK-tiedekunnassa suoritettavaan harjoitteluun.

Hakuajat ovat marraskuussa ja huhtikuussa. Harjoittelutuen on tarkoitus kattaa osa harjoittelijan palkasta. Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana (toteutunut harjoittelu). Harjoittelun voi suorittaa ja siitä saada opintopisteitä myös ilman harjoittelutukea.

HUOMIOI harjoittelupaikan kanssa palkkauksesta sopiessasi, että harjoittelun tukikäytännön mukaan työnantaja ei voi laskuttaa harjoittelutukea vaikka se olisi sinulle myönnetykin, jos harjoittelusi on

 • a) palkaton tai
 • b) kuukausipalkkasi (brutto) on pienempi kuin KELA:n vuosittain vahvistama työssäoloehtoa kartuttava minimipalkka (lisätietoja)
 • c) harjoittelet EU-rahoitteisessa hankkeessa, joihin ei voida maksaa harjoittelutukea yliopiston rahoituksesta.

Lisätietoa YFI-laitoksen harjoittelutuesta; harjoittelutuen hakeminen

Harjoittelu ilman harjoittelutukea

Jos menet palkattomaan harjoitteluun, lue opiskelijan vakuutusturvasta täältä. Palkattoman harjoittelun voi suorittaa opintotuella. Harjoittelun tulee tällöin kestää vähintään 18 päivää kuukaudessa ja siitä tulee saada opintopisteitä (tukikuukautta kohden 5 op/kk). Huomioi kuitenkin, että harjoitteluajalta saatu apuraha / palkka voi vaikuttaa opintotuen määrään. Tarkista Kelan sivuilta, miten omat tulot vaikuttavat harjoittelun ajalta nostettavaan opintotukeen.

Työharjoittelu ulkomailla

Opiskelija voi hankkia kansainvälisiä valmiuksia suorittamalla opintoihin sisällytettävän harjoittelun myös ulkomailla. Opiskelija voi hankkia harjoittelupaikan joko alan yrityksestä, järjestöstä tai muusta organisaatiosta Euroopassa tai sen ulkopuolella. Harjoittelu voi olla palkallinen tai palkaton, jonka lisäksi ulkomaan harjoitteluun on tarjolla monenlaista apurahaa.

Huom! Tarkista harjoittelu-opintojaksolle asetetut vaatimukset harjoittelun kestosta ja suhteuta ne rahoituksen myöntämisehtoihin, jotka koskevat harjoittelun kestoa.

Kv-harjoittelun rahoitusmahdollisuuksia

Yliopisto tukee ulkomailla suoritettuja harjoitteluja kolmella tavalla:

 • Erasmus+-harjoittelu: pääsääntöisesti 3 kk:n harjoittelu EU- ja ETA/EFTA-maissa. Opiskelija etsii itsenäisesti harjoittelupaikan, jonka jälkeen voi hakea Erasmus+-apurahaa yliopistolta.
 • Yliopiston matka-apuraha: Euroopan ulkopuolinen harjoittelu, väh. 2 kk:n harjoittelu maissa ja harjoittelukohteissa, jotka eivät ole Erasmus+-harjoittelun ehdot täyttäviä. 
 • YFI-laitoksen harjoittelutuki: väh. 2 kk:n harjoittelu Suomen ulkomaan edustustoissa ja lähetystöissä, suomalaisissa yrityksissä tai järjestöissä ulkomailla. Harjoittelupaikka on itse hankittu.

Yliopiston ulkopuoliset harjoitteluvaihto-ohjelmat:

Muita harjoittelun rahoitusmahdollisuuksia:

Ulkomaille harjoitteluun lähtevien vakuutukset