02.11.2018

YFI-laitoksen harjoittelutuen hakeminen 2019

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, marraskuun hakukierros

Haussa olevan harjoittelutuen määrä

Harjoittelutukea myönnetään kahdessa haussa yhteensä kolmellekymmenelle (30) hakukriteerit täyttävälle opiskelijalle vuoden 2019 aikana suoritettavaa työharjoittelua varten seuraavasti:

 • marraskuussa 2018 ensimmäisessä haussa harjoittelutuki myönnetään kahdellekymmenelle (20) ja
 • huhtikuussa 2019 toisessa haussa harjoittelutuki myönnetään kymmenelle (10). Huhtikuun haussa ovat lisäksi mukana myös ensimmäisestä hausta laitokselle mahdollisesti palautuneet harjoittelutuet.

Laitoksen harjoittelutuki vuonna 2019 on

 • 1200 euroa/2 kk (harjoittelun kokonaiskesto)
 • 1800 euroa/3 kk tai enemmän

Harjoittelupaikan maksaman palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään Kelan työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka (1189 €/kk vuonna 2018, vuoden 2019 euromäärä ilmoitetaan myöhemmin). Opiskelijan tulee neuvotella työnantajan kanssa, että tämä vähimmäispalkka täyttyy.

Harjoittelutuki on tarkoitettu työnantajalle harjoittelijan palkkakulujen osittaiseen korvaamiseen. Harjoittelupaikka, laitos ja opiskelija tekevät ennen harjoittelua opiskelijaa koskevan harjoittelusopimuksen, jossa laitos sitoutuu tukemaan opiskelijan harjoittelua ja opiskelija sitoutuu sisällyttämään suorittamansa harjoittelun opintoihinsa. Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa laitosta harjoittelusopimuksessa sovitulla summalla.

Haun ehdot

Hakukelpoinen hakija

 • hakijan tulee olla yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkinto-ohjelmaopiskelija / pääaineopiskelija (filosofia, sosiaalityö, sosiologia, valtio-oppi tai yhteiskuntapolitiikka) ja suorittaa maisteritutkintonsa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokseen
  • Huom! YFI:n maisteriohjelmissa (D&IC, KAN, KUP) opiskelevat muiden tiedekuntien/laitosten pääaineopiskelijat hakevat rahoituksen omalta laitokseltaan tai muista rahoitusmahdollisuuksista.
 • alempi korkeakoulututkinto suoritettu (tästä tieto opintosuoritusotteella)
  • kandidaattitutkinto YFI-laitoksella tai muualla samalta tieteenalalta tai
  • kandidaattitutkinto ja täydentävät opinnot, jos ei saman tieteenalan tutkinto tai
  • ammattikorkeakoulututkinto ja täydentävät opinnot
 • opintoihin sisällytettävää harjoittelua ei ole aikaisemmin suoritettu

Tarkista ajoissa, että vaaditut opintosuoritukset ovat rekisterissä.

Harjoittelulle asetetut vaatimukset

 • harjoittelun tulee olla sopiva oman alan harjoitteluksi ja siitä saa opintopisteitä
 • harjoittelun tulee täyttää harjoittelulle asetetut kriteerit
 • harjoittelupaikan tulee olla Suomessa tai Suomen diplomaattisissa edustustoissa, suomalaisissa järjestöissä tai yrityksissä ulkomailla
 • harjoittelu suoritetaan vuoden 2019 aikana (1.1. - 31.12.2019)
 • harjoittelupaikan maksaman palkan tulee olla alan työehtosopimuksen mukainen, tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään Kelan työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka

Muuta huomioitavaa

 • harjoittelutuen saajan on oltava läsnä oleva opiskelija koko harjoittelun ajan

Harjoittelutukea ei myönnetä

 • niille opiskelijoille, joilla on jo opetussuunnitelman mukaiset pisteet työharjoittelusta
 • sosiaalityön pakolliseen harjoitteluun (opintojakso STOS300X Käytännöt III, 10 op) tai vapaaehtoiseen harjoitteluun (STOM400X Sosiaalityön täydentävä harjoittelu, 5 op) eikä YFI-laitoksella tai HYTK-tiedekunnan opintokansliassa suoritettavaan harjoitteluun
 • ulkomaiseen harjoitteluun, paitsi jos kyse on harjoittelusta Suomen diplomaattisissa edustustoissa tai suomalaisissa järjestöissä tai yrityksissä ulkomailla. Ulkomaisen harjoittelun rahoitus- ja tukimahdollisuuksista (esim. Erasmus, yliopiston matka-apuraha) on tietoa täällä.

Hakuprosessi

Hakuaika

Hakuaika alkaa maanantaina 5.11.2018 ja päättyy perjantaina 9.11.2018 klo 12.00.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 9.11.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostin liitetiedostona laitoksen harjoitteluyhteyshenkilölle: koulutussuunnittelija Saija Kyllönen, saija.kyllonen@jyu.fi

Sisällytä hakemukseesi seuraavat tiedot:

 • Nimi ja yhteystiedot
 • Pääaine/opintosuunta tai pääaine+maisteriohjelma, mikäli opiskelet maisteriohjelmassa (D&IC, KAN, KUP)
 • Perustelut harjoittelutuen hakemiselle
  • Milloin ja missä olet suunnitellut tekeväsi harjoittelun? Miten harjoittelu ajoittuu opintoihisi?
  • Millaisiin tehtäviin aiot hakea? Mitä haluat tehdä/oppia/saavuttaa harjoittelussa? Millaisessa organisaatiossa työskentely tukisi harjoittelulle asettamiesi tavoitteiden saavuttamista, osaamisesi kehittämistä ja urasuunnitelmiasi?
  • Miksi haet laitoksen harjoittelutukea? Panosta erityisesti tähän kysymykseen erottuaksesi.
 • Jos sinulla on jo varmistunut harjoittelupaikka:  perustelujen lisäksi hakemuksen liitteeksi kannattaa pyytää aiesopimus harjoittelupaikan saannista sisältäen harjoitteluajan ja työtehtävät
  • harjoittelupaikan tulee toimittaa aiesopimus sähköpostitse laitoksen harjoitteluyhteyshenkilölle ennen hakuajan päättymistä

Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen hakuajan päätyttyä.

Valintatapa

Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset tarkistetaan hakukriteerien täyttymisen osalta, ja hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien valintaperusteiden mukaisesti:

 • Motivaatio harjoittelun suorittamiseen
 • Tutkintotavoitteisten opintopisteiden määrä, opintomenestys ja opintojen eteneminen
 • Valinnassa otetaan huomioon mahdolliset varmistuneet harjoittelupaikat (toimitettava aiesopimus harjoittelupaikan saannista harjoittelutukihakemuksen liitteenä).
  • Huomaa: Opiskelijakohtainen harjoittelutuki varmistuu vasta hakuprosessin päätyttyä ja näin ollen harjoitteluun (harjoittelutuen saantiin) liittyvä sopiminen on ennen harjoittelutuen varmistumista alustavaa. Kirjalliset työsopimukset on hyvä solmia siis vasta harjoittelutuen varmistuttua.

 

Kaikille harjoittelutuen hakuun osallistuneille opiskelijoille ilmoitetaan valintapäätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla heti kun päätökset on tehty viikolla 47.

Yliopistolain (558/2009, § 84 1 mom.) mukaan apurahapäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Opiskelijan, jolla ei vielä hakuhetkellä ole harjoittelupaikkaa, tulee ilmoittaa harjoittelupaikan varmistumisesta laitoksen harjoitteluyhteyshenkilölle 4 kk:n sisällä harjoittelutuen saamisesta. Jos opiskelija ei ole siihen mennessä saanut harjoittelupaikkaa, harjoittelutuki palautuu laitokselle.

Kun tuen saanut opiskelija on saanut hankittua itselleen harjoittelupaikan, hänen tulee ilmoittaa siitä koulutussuunnittelija Saija Kyllöselle mahdollisimman pikaisesti, jotta voidaan laatia harjoittelusopimus.

Yhteydenotot: koulutussuunnittelija Saija Kyllönen, OPK 107, puh. 040 805 4349 tai saija.kyllonen@jyu.fi