03.05.2018

Hyväksilukujen hakeminen ja opintojen liittäminen tutkintoon

Toisessa yliopistoissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea kahdella tavalla: sisällyttämällä sellaisenaan tai korvaavina opintoina. Opintojen liittäminen tutkintoon edellyttää kuitenkin sitä, että näitä opintoja ei aiemmin ole liitetty muuhun samantasoiseen tutkintoon.

Lisätietoja: JY:n aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet

Jos sinulla on jo muualla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, voit hakea täydentävät opinnot suoritettuasi siirtymistä suoraan maisteritutkintoon

Jos sinulla on kysyttävää korvaavuuksista/sisällyttämisestä YFI:n oppiaineissa, ota yhteyttä  laittamalla sähköpostia opintoasiat-yfi@jyu.fi.

Mitä opintoja voi liittää tutkintoon?

 • Toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritetut opinnot
 • Ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot
 • Avoimen yliopiston opinnot

joita ei aiemmin ole liitetty muuhun tutkintoon.

Sellaisenaan liitettävät muissa yliopistoissa tehdyt opinnot

Sellaisten aineiden opinnot, joita opiskelija ei aio enää jatkaa Jyväskylässä tai muualla, voidaan siirtää suoraan opintorekisteriin sen yliopiston opintoina, missä ne on suoritettu. Jos kyseessä on perus- tai aineopintokokonaisuus, on todistuksessa/opintorekisteriotteessa oltava kokonaisuuden kokonaisarvosana. Tällöin opiskelija toimittaa AHOT-lomakkeen liitteenä joko oikeaksi todistetut kopiot todistuksesta/opintorekisteriotteesta tai käy näyttämässä alkuperäiset tiedekunnassa.

Sisällölliset korvaavuudet muissa yliopistoissa tehdyistä opinnoista

Korvaaviksi opinnoiksi ei hyväksytä samantasoiseen tutkintoon jo liitettyjä opintoja, lukuun ottamatta vastaavia viestintä- ja kieliopintoja!

Yleisopinnot

Yleisopintojen korvaavuutta haetaan korvattavan yleisopintojakson vastuulaitokselta/tiedekunnasta. Korvaavuutta haetaan laitoksen/tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

Viestintä- ja kieliopinnot

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet haetaan Kielikeskuksesta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet

Korvaavuutta haetaan korvaavuuslomakkeella, jonka liitteenä toimitetaan alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus/opintorekisteriote sekä kuvaus ko. opintosuorituksen opetussuunnitelmasta (kurssikuvaus, esim. ote opinto-oppaasta).

Muut kuin yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet

Jos kyseessä on kesken oleva perus- tai aineopintokokonaisuus, jonka opiskelija haluaa tehdä loppuun, on korvaavuutta haettava kyseisen oppiaineen laitoksen / tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

Valmis perusopintokokonaisuus voidaan siirtää sellaisenaan rekisteriin, vaikka opiskelija olisikin jatkamassa kyseisen aineen aineopintoihin. Oikeaksi todistettu kopio opintorekisteriotteesta/todistuksesta toimitetaan tiedekuntaan AHOT-lomakkeen liitteenä. Todistuksessa/opintorekisteriotteessa on oltava kokonaisarvosana.

Ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot

Lue ohjeet ulkomaisten yliopistojen kurssien sisällyttämisestä tutkintoon.

Sellaisenaan liitettävät Jyväskylän avoimessa yliopistossa tehdyt opinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijat

Opiskelija ilmoittaa suorittamistaan opinnoista sähköpostitse opintoasiat-yfi@jyu.fi opintojen siirtämiseksi avoimen rekisteristä varsinaisen yliopiston opintorekisteriin.

Hyväksiluvuista vastaavat henkilöt

Mitä hyväksiluetaan
Yhteyshenkilö
Korvaavuuslomake

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet:

 • tutkintoon kuuluvan, oppiaineen yksittäisen opintojakson sisällölliset korvaavuudet
 • Keskeneräisten opintokokonaisuuksien korvaavuudet
 • Ulkomailla tehtyjen opintojen korvaavuudet
 • Ainoriitta Pöllänen (sosiaalityö, Sosnet)
 • Kristiina Ruokoja (YFI-kandidaattivaihe)
 • Saija Kyllönen (YFI-maisterivaihe)
 • Kirsi Torkkola (ulkomailla tehtyjen opintojen korvaavuudet)

Korvaavuuslomake

Liitteet:

 • alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus/opintorekisteriote
 • kuvaus ko. opintosuorituksen opetussuunnitelmasta (kurssikuvaus, esim. ote opinto-oppaasta)
 • Valmiit, kootut opintokokonaisuudet, joille annettu kokonaisarvosana
 • UniPID opintojaksojen sisällyttäminen
 • Ulkomailla tehtyjen opintojen hyväksiluku sellaisenaan
suunnittelija Salla Kujala AHOT-lomake
Muiden tiedekuntien/laitosten oppiaineiden sisällölliset korvaavuudet kyseisestä tiedekunnasta tai laitokselta kyseisen tiedekunnan/laitoksen ohjeiden mukaisesti
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet Kielikeskuksesta  

Apua hyväksilukujen miettimiseen