11.12.2017

Korvaavuuksien hakeminen ja opintojen liittäminen tutkintoon

Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot voidaan hyväksi lukea tutkintoon kahdella tavalla: liittämällä sellaisenaan tai korvaavina opintoina. Jos sinulla on jo alempi tai ylempi korkeakoulututkinto, voit tehdä pelkän maisteritutkinnon. Ks. Siirtyminen suoraan maisteritutkintoon. (tulossa)

Mitä opintoja voi liittää tutkintoon?

 • Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot
 • Ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot
 • Avoimen yliopiston, kesäyliopiston tai täydennyskoulutuskeskuksen yliopistotasoiset opinnot

Korvaaviksi opinnoiksi ei hyväksytä samantasoiseen tutkintoon jo liitettyjä opintoja, lukuun ottamatta vastaavia yleis- ja kieliopintoja!

Lisätietoja: JY:n aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet

Korvaavuuslomake

Sellaisenaan liitettävät muissa yliopistoissa tehdyt opinnot

Sellaisten aineiden opinnot, joita opiskelija ei aio enää jatkaa Jyväskylässä tai muualla, voidaan siirtää suoraan rekisteriin sen yliopiston opintoina, missä ne on suoritettu. Jos kyseessä on perus- tai aineopintokokonaisuus, on todistuksessa/rekisteriotteessa oltava kokonaisuuden kokonaisarvosana. Tällöin opiskelija toimittaa joko oikeaksi todistetut kopiot todistuksista/rekisteriotteista amanuenssille tai käy näyttämässä alkuperäiset amanuenssille.

Sisällölliset korvaavuudet muissa yliopistoissa tehdyistä opinnoista

Yleisopinnot

Yleisopintojen korvaavuutta haetaan korvattavan yleisopintojakson vastuulaitokselta tai kyseisen opintojakson tentaattorilta. Korvaavuutta anottaessa opiskelijalla tulee olla mukana korvaavuuslomake, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus/opintorekisteriote sekä kuvaus ko. opintosuorituksen opetussuunnitelmasta (esim. ote opinto-oppaasta).

Kieliopinnot

Jos olet suorittanut Jyväskylän yliopistossa vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja vastaavat yliopistotasoiset opinnot muussa korkeakoulussa, voit saada merkinnän korvaavasta suorituksesta. Ammattikorkeakoulututkinnon ruotsin opinnoilla voit hakea korvaavuutta kandidaatin tutkinnon pakollisiin ruotsin opintoihin. Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet haetaan Kielikeskuksesta.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet

Korvaavuutta haetaan joko opintojakson tentaattorilta tai jos on useampi saman opintokokonaisuuden opintojakson korvaavuus niin kyseisestä opintokokonaisuudesta vastaavalta tentaattorilta. Tällöin on oltava korvaavuutta haettaessa mukana korvaavuuslomake, alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus/rekisteriote sekä kuvaus ko. opintosuorituksen opetussuunnitelmasta (esim. ote opinto-oppaasta). Sivun lopussa on linkki tentaattorilistaan, josta näet opintojakson ja opintokokonaisuuksien tentaattorit.

Muut kuin yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet

Jos kyseessä on kesken oleva perus- tai aineopintokokonaisuus, jonka opiskelija haluaa tehdä loppuun, on korvaavuutta haettava kyseisen oppiaineen laitoksen / tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Korvaavuutta anottaessa opiskelijalla tulee olla mukana alkuperäinen tai oikeaksi todistettu todistus/rekisteriote, kuvaus ko. opintosuorituksen opetussuunnitelmasta (esim. ote opinto-oppaasta) sekä ko. olevan laitoksen / tiedekunnan korvaavuuslomake.

Valmis perusopintokokonaisuus voidaan siirtää sellaisenaan rekisteriin, vaikka opiskelija olisikin jatkamassa kyseisen aineen aineopintoihin. Oikeaksi todistettu kopio rekisteriotteesta/todistuksesta toimitetaan tiedekunnan palvelukeskukseen. Todistuksessa/rekisteriotteessa on oltava kokonaisarvosana.

Ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot

Lue ohjeet ulkomaisten yliopistojen kurssien sisällyttämisestä tutkintoon.

Sellaisenaan liitettävät Jyväskylän avoimessa yliopistossa tehdyt opinnot

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen opiskelijat

Opiskelija ilmoittaa suorittamistaan opinnoista sähköpostitse opintoasiat-yfi@jyu.fi opintojen siirtämiseksi avoimen rekisteristä varsinaisen yliopiston opintorekisteriin.

Opintojen liittäminen tutkintoon edellyttää kuitenkin sitä, että näitä opintoja ei aiemmin ole liitetty muuhun samantasoiseen tutkintoon.

Jos sinulla on kysyttävää korvaavuuksista/sisällyttämisestä, ota yhteyttä YFI:n oppiaineissa laittamalla sähköpostia opintoasiat-yfi@jyu.fi.

Korvaavuuksista vastaavat henkilöt

Korvaavuus
Yhteyshenkilö

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineet:

 • tutkintoon kuuluvan, oppiaineen yksittäisen opintojakson sisällölliset korvaavuudet
 • Keskeneräisten opintokokonaisuuksien korvaavuudet
 • Ulkomailla tehtyjen opintojen korvaavuudet (tutkintoon kuuluvat opintojaksot)

kyseessä olevan opintojakson tentaattori tai opintokokonaisuudesta vastaava tentaattori - täytetty AHOT-lomake tentaattorille ja hänen hyväksymänsä lomake koulutussuunnittelijalle opintopisteiden rekisteröintiä varten

 • Ainoriitta Pöllänen (maisterivaihe ja sosiaalityö)
 • Kristiina Ruokoja (kandidaattivaihe - pl. sosiaalityö)
 • Kirsi Torkkola (ulkomailla tehtyjen opintojen korvaavuudet)
 • Valmiit, kootut opintokokonaisuudet, joille annettu kokonaisarvosana
 • UniPID-, Sosnet- ym. opintojaksojen sisällyttäminen sellaisenaan
 • Ulkomailla tehtyjen opintojen hyväksiluku sellaisenaan
suunnittelija Salla Kujala
Muiden tiedekuntien/laitosten oppiaineiden sisällölliset korvaavuudet kyseisestä tiedekunnasta tai laitokselta
Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuudet Kielikeskuksesta

Apua korvaavuuksien miettimiseen