03.07.2018

Opinto-oikeus ja rajattu opiskeluaika

Kandidaatin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 3 lukuvuotta. Maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tavoiteaika on 2 lukuvuotta

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevilla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pidemmässa ajassa (3 + 2 + 2). Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (2 + 2).

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta enintään kahden lukukauden (ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneilla neljän lukukauden) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissa olevaksi.

Yliopisto myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa myönnetään, kun opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Muutoin opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Opiskeluajan rajaamista koskeva lakia sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen.

Lisäajan hakeminen

Jos opinto-oikeus on päättymässä tai on jo päättynyt, opinnoille voi hakea lisäaikaa Humanistis-yhteiskuntatieteelliseltä tiedekunnalta.

Edellytyksenä lisäajan myöntämiselle on realistisen HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksyttäminen. Lisäaikaa voidaan myöntää kerrallaan vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Sekä kandidaatin- että maisterintutkintoa suorittaville voidaan aluksi myöntää lisäaikaa vain kandidaatin tutkinnon loppuun suorittamista varten. Lisäaikaa tulee hakea hyvissä ajoin. Tarkista hakuajat yliopiston ohjeesta.

Lisäaikaa haetaan opintopalveluiden lomakkeella.

Lisätietoja: