21.06.2018

Ohjeet tenttimiseen

Osallistumisoikeus tentteihin

Kuulusteluihin eli tentteihin saavat osallistua vain läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat, joilla on kuulustelun edellyttämä opiskeluoikeus.

Ilmoittautuminen

eTenttinä tehtävät tentit

eTentteihin ilmoittaudutaan eTentti-järjestelmässä JA sen lisäksi on ilmoittauduttava kyseiselle opintojaksolle Korpissa "KURSSIT JA KOKONAISUUDET - HAKU JA ILMOITTAUTUMINEN" -toiminnon kautta.

Luentotentit

Luentotentteihin (vrt. yleiset tentit) ilmoittaudutaan Korpissa kyseisen kurssin alta. Tarkista tenttikäytäntö ilmoittautumisen osalta luentokurssin tentaattorilta.

Tiedekunnan yleiset tentit

Yleiseen tenttipäivään ilmoittaudutaan viimeistään 7 päivää ennen tenttiä (yleiset tentit ovat pääsääntöisesti perjantaisin näin ollen ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon perjantaina klo 12.00). HUOM! Kesän tentteihin ilmoittautuminen päättyy toukokuun lopussa, tarkista päivämäärä! 

Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan Korpissa TENTIT-hakutoiminnon kautta.

Mitä on muistettava ilmoittautuessa Korpin kautta yleiseen tenttiin:

 • Opiskelijoiden on Kirjallisuus-kohdassa mainittava kirjat, jotka aikovat tenttiä.
 • Jos opiskelija tekee useamman oppiaineen tentin samassa tenttitilaisuudessa, on hänen Viesti-kohdassa mainittava se oppiaine, jonka tenttisalissa haluaa tenttinsä tehdä.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu maturiteettiin, on hänen Kirjallisuus-kohdassa mainittava tentaattorin/ohjaajan nimi.
 • Jos opintojaksossa on useampi tentaattori (eri kirjapaketeilla eri tentaattori), niin merkitse Viesti-kohtaan sen tentaattorin nimi, jolle teet tenttiä.
 • Maturiteetin tekijät täyttävät tenttitilaisuudessa maturiteettilomakkeen, joka toimitetaan kansliasta tenttisaleihin kysymysten mukana. Lomake palautetaan tentin mukana. Jos ko. lomaketta ei jostain syystä löydy voi sellaisen pyytää valvojilta.

Yleisen tentin tenttisalit ja tenttipäivät

Tenttisalit ja tenttipäivät ilmoitetaan Korpissa sekä tiedekunnan www-sivuilla. Salijako on nähtävillä tenttirakennuksen aulassa tenttipäivän aamuna.

Usean tentin tekeminen samana päivänä

Usean oppiaineen tenttiminen samana tenttipäivänä

Mikäli opiskelija aikoo tenttiä useampaa kuin yhtä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiainetta samana tenttipäivänä samassa tenttitilaisuudessa, on mainittava Korpissa tenttiin ilmoittauduttaessa Viesti-kohdassa minkä oppiaineen salissa tentit haluaa tehdä.

Tenttiminen toisen tiedekunnan yleisen tentin yhteydessä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisen tentin tenttiminen toisen Jyväskylän yliopiston tiedekunnan yleisen tentin yhteydessä on mahdollista jos tenttitilaisuus järjestetään samaan aikaan molemmissa tiedekunnissa.

Opiskelijan tulee viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää ottaa yhteyttä tiedekunnan kansliaan.

Jos tenttijä tekee toisen tiedekunnan yleisessä tentissä sekä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaineen tentin että tämän toisen tiedekunnan tentin, asiasta on mainittava Korpissa tenttiin ilmoittauduttaessa Viesti-kohdassa. Mainitse myös tämän toisen tentittävän kohdan nimi ja koodi.

 • Kauppakorkeakoulu ei toimita tenttejään muiden tiedekuntien tenttitilaisuuksiin.
 • Kauppakorkeakoulun tentin yhteydessä on mahdollista tehdä ainoastaan kaksi tenttiä; yksi tentti meidän oppiaineesta ja yksi tentti heidän oppiaineestaan.

Tenttiminen toisen oppilaitoksen tenttitilaisuudessa

Tiedekunnalla ei ole mahdollisuuksia toimittaa tenttejä muiden oppilaitosten tenttitilaisuuksiin. Opiskelija voi tehdä tenttinsä toisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun valvotussa tenttitilaisuudessa, jos tentaattori suostuu toimittamaan tentin kyseisen oppilaitoksen tenttitilaisuuteen. Opiskelijan on siis sovittava tentaattorin kanssa näistä erikoisjärjestelyistä hyvissä ajoin ennen tenttitilaisuutta. Tenttitilaisuuden on oltava valvottu tenttitilaisuus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Tenttitulokset

Tenttien ym. opintosuoritusten tulokset on yliopiston tutkintosäännön mukaan julkistettava kahden viikon kuluessa siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen (päivä ei aina ole sama kuin tenttipäivä). Tutkielman tarkastajien on annettava lausunto tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun työ on jätetty lopullisessa muodossa tarkastettavaksi. Tulosten julkistamisen jälkeen opintosuoritukset on vietävä rekisteriin viipymättä. Opintosuoritusten tulee olla rekisterissä viimeistään viikon kuluttua tulosten julkistamisesta.

Opiskelijalla on tenttitulosten lisäksi oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on myös varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun opintosuoritukseensa.

Tenttitilaisuus

Tenttiin voivat osallistua vain läsnäoleviksi kirjautuneet ja tenttiin ilmoittautuneet opiskelijat. Tenttitilaisuus alkaa tasalta.

Tenttiaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, jolloin kuulusteltavat näkevät kysymykset. Tenttitilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin puoli tuntia on kulunut kuulustelun alkamisesta. Kuulustelun alkamisen jälkeen saapuneelle opiskelijalle valvojan tulee antaa mahdollisuus osallistua kuulusteluun, mikäli kukaan samaan kuulusteluun osallistuva ei ole poistunut salista ja mikäli siitä ei aiheudu huomattavaa haittaa.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää henkilöllisyystodistusta, tulee hänen antaa nimikirjoitusnäyte erilliselle paperille, jonka valvojat toimittavat tiedekunnan kansliaan. Paperiin merkitään myös tenttipäivä ja tentittävän opintojakson nimi. Tenttijän tulee käydä näyttämässä henkilöllisyystodistus tiedekunnan kansliassa seuraavan viikon aikana. Muutoin tentti hylätään.

Muistilista tenttitilanteeseen

Ennen tenttiä

 • Varmista, että olet ilmoittautunut tenttiin. Yleisenä tenttipäivänä tehtäviin tentteihin ilmoittaudutaan Korpin kautta.
 • Muista perua tentti-ilmoittautumisesi viimeistään 7 päivää ennen tenttiä, jos et pääse osallistumaan tenttiin.
 • Saavu ajoissa tenttipaikalle.

Tenttisaliin mentäessä

 • Tentinvalvojat jakavat tenttikuoret tenttijöille saliin mentäessä. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että valvojat lukevat kuoresta tenttijän nimen, tenttijä vastaanottaa kuoren ja siirtyy saliin odottamaan kuulustelun alkamista.
  • Tenttijät, jotka suorittavat useita tenttejä yhdellä kertaa, jäävät odottamaan kaikkia kysymyspapereitaan.
 • Tenttisaliin saa ottaa istumapaikalle mukaan vain tarvittavat välineet (kynä, kumi, terotin, viivotin).
 • Jätä laukku ja muut ylimääräiset tavarat salin etuosaan tai seinustalle.
 • Sulje kännykkä.
 • Odota, että valvojat ilmoittavat tentin alkamisesta.

Tentin alkaessa

 • Tarkista, että sinulla on oikeat kysymykset ja vastauspaperia.

Tentin aikana

 • Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta.
 • Voit pyytää lisää vastauspaperia (nosta käsi pystyyn, valvojat tuovat lisää paperia).
 • Voit käydä vessassa valvojan saattamana.

Tentistä poistuttaessa

 • Jätä kaikki vastauspaperisi, tenttikysymykset ja "suttupaperisi" valvojille.
 • Todista pyydettäessä henkilöllisyytesi (opiskelijakortti/ajokortti/passi/kuvallinen henkilökortti).