22.01.2018

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma - tentaattorit 2017-2018

 Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelma

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, filosofian opintosuunta 90 op               

Opintokokonaisuustentaattori Mikko Yrjönsuuri
Tutkielmaopinnot 50 op
               
YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) syksy Mikko Yrjönsuuri, kevät Joona Taipale
YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) syksy Mikko Yrjönsuuri, kevät Joona Taipale
YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja
Käytännöllinen filosofia 15 op
FILS3011 Käytännöllinen filosofia 1 (5 op) Kriittinen teoria, Olli-Pekka Moisio
FILS3012 Käytännöllinen filosofia 2 (5 op) Hellenistinen filosofia, Miira Tuominen
FILS3013 Käytännöllinen filosofia 3 (5 op) Epätoivo ja aika, Erika Ruonakoski
Teoreettinen filosofia 15 op  
FILS3021 Teoreettinen filosofia 1 (5 op) syksy: Psykologian filosofia, Jussi Saarinen ; kevät: Johdatus fenomenologiaan, Joona Taipale
FILS3022 Teoreettinen filosofia 2 (5 op) Metafysiikka, Jari Kaukua
FILS3023 Teoreettinen filosofia 3 (5 op) syksy: Tieteenfilosofia, John Pajunen ; kevät: Johdatus filosofiseen hermeneutiikkaan, Jussi Backman
Filosofian erikoistumiskurssit 10 op
FILS3031 Tekstiseminaari 1 (5 op) Kriittisen teorian klassikot, Olli-Pekka Moisio
FILS3032 Tekstiseminaari 2 (5 op) Tunnustus, Onni Hirvonen

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, politiikan opintosuunta 90 op               

Opintokokonaisuustentaattori Kia Lindroos
Tutkielmaopinnot 50 op                    
YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) Pekka Korhonen, Mika Ojakangas
YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) Pekka Korhonen, Mika Ojakangas, Marja Keränen
YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja
Politiikan teemaopinnot 40 op 
VALS410 Demokratia ja hallinta (5 op) ilmoitetaan myöhemmin
POLS3011 Johdatus politiikantutkimukseen (5 op) Pekka Korhonen
POLS3012 Conflict in World Politics (5 op) Pekka Korhonen
VALS330 Moderni poliittinen ajattelu (5 op) Mika Ojakangas
POLS3013 Gradua tukeva kirjallisuus (5 op) ilmoitetaan myöhemmin
VALS423 Maailmanpolitiikan nykydebatteja (5 op) Pekka Korhonen
POLS3014 Poliittinen analyysi (5 op) ilmoitetaan myöhemmin
POLS3015 Taiteen poliittinen tulkinta (5 op) Kia Lindroos

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, sosiologian opintosuunta 90 op

Opintokokonaisuustentaattori Markku Lonkila
Tutkielmaopinnot 50 op              
YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) Pertti Jokivuori, Markku Lonkila, Terhi-Anna Wilska
YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) Pertti Jokivuori, Markku Lonkila
YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja
Sosiologian teoria- ja menetelmäopinnot 20 op
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti Pertti Jokivuori
SOSS3011 Sosiaalitieteiden teoreettis-metodologisia lähestymistapoja (5 op) Pertti Jokivuori
SOSS110 Sosiologian nykysuuntauksia (5 op) Markku Lonkila
SOSS112 Tutustuminen sosiologian klassikoihin (5 op) Suvi Huttunen
Syventävien opintojen teemat 20 op                    
Teema 1: Kansalaisyhteiskunta
SOSS3101 Kansalaisyhteiskunnan teoriat (5 op) Tapio Litmanen
SOSS3102 Sosiaalinen media, yhteiskunnalliset liikkeet ja aktivismi (5 op) Markku Lonkila
Teema 2: Talous, kulutus ja elämäntapa        
SOSS3103 Kulutus ja elämäntapa (5 op) Terhi-Anna Wilska
SOSS3104 Taloussosiologia (5 op) Petri Ruuskanen
SOSS3105 Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia (5 op) Minna Ylilahti
Teema 3: Ympäristö
SOSS3106 Ympäristösosiologia (5 op) Riikka Aro, Tapio Litmanen
SOSS3107 Ympäristösosiologian kriittisiä kysymyksiä (5 op) Suvi Huttunen
SOSS3108 Ilmastomuutoksen sosiologia (5 op) Suvi Huttunen                   

 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, yhteiskuntapolitiikan opintosuunta 90 op

Opintokokonaisuustentaattori syksy Teppo Kröger, kevät Tiina Silvasti
Tutkielmaopinnot 50 op           
YFIS3001 Maisteriseminaari I (5 op) Marita Husso (teemaryhmä) / kevät: Silvasti, Lillie, Kröger; Husso (teemaryhmä)
YFIS3002 Maisteriseminaari II (5 op) Nathan Lillie, Marita Husso (teemaryhmä)
YFIS7005 Maisterintutkielma (40 op) tutkielman ohjaaja
YFIS7010 Kypsyysnäyte (0 op) tutkielman ohjaaja
Menetelmäopinnot 10 op     
YFIS200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset syventävät menetelmät (5 op) kvali Maritta Itäpuisto, kvanti  Pertti Jokivuori
YKPS230 Tutkimusharjoitukset (5 op) kvali Outi Jolanki, kvanti Ilkka Virmasalo
Yhteiskuntapolitiikan ydinopinnot 25 op            
YKPS101 Johdatus yhteiskuntapolitiikan maisteriopintoihin (5 op) Nathan Lillie
YKPS3010 Politiikka-analyysi (5 op) Teppo Kröger
YKPS3011 Vertaileva sosiaalipolitiikka (5 op) Nathan Lillie
YKPS325 Klassikot ja teoriahistoria (5 op) Teppo Kröger
YKPS321 Normatiiviset perusteet (5 op) Tiina Silvasti
Valinnaiset yhteiskuntapolitiikan opinnot 5 op
YKPS3101 Sustainable Development as a Societal Challenge (5 op) Tiina Silvasti
YKPS3102 Migration Policy (5 op) Nathan Lillie
YKPS3103 Care Policy: Ageing, Disability and the State (5 op) Teppo Kröger