03.01.2017

Maturiteetti

Mikä maturiteetti?

Maturiteetti eli kypsyysnäyte vaaditaan sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon. Maturiteetissä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteensä alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija suorittaa maturiteettikokeen tehtyään oman alansa tutkintoon vaadittavan tutkielman.

1. KANDIMATURITEETTI

Opiskelija ilmoittautuu maturiteettikokeeseen jätettyään kandidaatin tutkielma tarkastettavaksi, ja suoritettuaan kandidaatin tutkinnon pakollisen äidinkielen kirjoitusviestinnän. Jos opiskelija on saavuttanut korkeakoulukelpoisuuden ruotsiksi eli koulukieli on ollut ruotsi, niin hän suorittaa kandidaatin maturiteetin ruotsiksi ja suorittaa pakollisen äidinkielen kurssin ruotsista.

  • Ohjeet jos maturiteetti tehdään eTentti-järjestelmässä: https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet
  • Jos opiskelija tekee maturiteetin yleisessä tentissä niin hän ilmoittautuu maturiteettiin Korpin kautta. Opiskelijan on ilmoitettava Korpissa Kirjallisuus-kohdassa ohjaajan nimi. Maturiteettilomake täytetään vasta tenttitilaisuudessa. Lomake laitetaan tiedekunnassa tenttikysymyspaperin mukaan tenttitilaisuudessa täytettäväksi. Tenttitilaisuudessa on ylimääräisiä maturiteettilomakkeita siltä varalta, että joltain uupuu maturiteettilomake tenttikuoresta. Jos maturiteetti tehdään etenttinä niin lomaketta ei tarvitse käyttää.
  • Jos kandidaattityötä ei ole käytettävissä, opiskelija sopii ennen ilmoittautumistaan tentaattorin kanssa korvaavasta tavasta hoitaa maturiteetti.

2. MAISTERIMATURITEETTI

Maisterivaiheen maturiteetti suoritetaan pääsääntöisesti pro gradu -tutkielman tiivistelmällä, maturiteetti kirjataan samalla opintorekisteriin kun kirjataan hyväksytty pro gradu-tutkielma opintorekisteriin, jollei opiskelijan tarvitse tehdä maturiteettia, josta tarkistetaan kieliasu.

Maisterimaturiteetti on tehtävä suomen kielellä tenttinä, ja siitä on tarkistettava suomen kieliasu, jos:

  • Opiskelijan alempi korkeakoulututkinto on AMK-tutkinto.
  • Opiskelijalla on Suomessa hankittu korkeakoulukelpoisuus, mutta alempi korkeakoulututkinto on suoritettu ulkomailla (koskee myös englanninkielisiä maisteriohjelmia).

Maisterimaturiteetti on tehtävänä englanniksi tenttinä, ja siitä on tarkistettava englannin kieliasu, jos

  • Ulkomaalainen opiskelija opiskelee englanninkielisessä maisteriohjelmassa.

Jos englanninkielisen maisteriohjelman suomalaisella opiskelijalla on suomalainen kandidaatin tutkinto, niin tällöin maturiteetin korvaa gradun englanninkielinen tiivistelmä.

Arviointi

Kandidaatin tutkielman maturiteetista arvioidaan sekä asiasisältö että kieliasu. Arviointiasteikkona on hyväksytty / hylätty. Maisterintutkielman maturiteetista arvioidaan asiasisältö - kielen oikeellisuutta ei enää tarkisteta, mikäli opiskelija on suorittanut suomalaisen kandidaatin tutkinnon. Jos aiempi tutkinto on AMK-tutkinto tai ulkomaalainen tutkinto, maisterimaturiteetista tarkistetaan myös kieliasu.

Jos kypsyyskoe hylätään, opiskelijan saa palautetta kirjoituksestaan ennen ilmoittautumista uuteen kokeeseen.

Ohjeet maturiteettiin vastaamiseen

Opiskelijalle annetaan hänen tutkielmaansa liittyviä aiheita, joista hänen tulee valita yksi. Tästä aiheesta on kirjoitettava esseetyyppinen kirjoitus. Kirjoituksen lukijaksi on ajateltava henkilö, joka tuntee kyseisen tieteenalan yleistä ajattelutapaa, mutta ei ole erityisesti perehtynyt käsiteltävään ongelmaan. Kirjoittaja ei siis saa edellyttää, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa, vaan kirjoitus on voitava lukea itsenäisenä työnä.

Kirjoitukselta odotetaan tieteellisen asiasisällön ohella myös hyvää kieliasua. Kypsyyskokeen kirjoittaminen puhtaaksi on toivottavaa. Käsialan on oltava selkeää ja sanojen sekä isojen ja pienten kirjainten on erotuttava toisistaan.

Kirjoituksen on oltava jäsentynyt rakenteellinen kokonaisuus. Kirjoituksessa on oltava alku ja loppu. Sen on edettävä tekstin varassa, ei esimerkiksi taulukoiden, joiden oikeellisuutta ei koetilanteessa voi tarkistaa. Siinä on oltava otsikko, joka on merkittävä näkyviin: kielentarkastaja ei muuten voi tietää, pysyykö kirjoittaja asiassa.

Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna.

Lisätietoja