12.06.2018

Pro gradu -tutkielman ohjeet YFI-laitoksella

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa varten opiskelija laatii pääaineessaan pro gradu -tutkielman sekä suorittaa maturiteetin tutkielmastaan. Tutkielma laaditaan yksin tai kahden opiskelijan parityönä, jolloin tekijät voivat olla saman tai eri pääaineen opiskelijoita.

Pro gradu on opiskelijan tärkein opinnäyte, jossa tulee esiin hänen tieteellinen kypsyytensä sekä taitonsa pukea ajatuksensa tekstiksi. Opiskelija pääsee osoittamaan taitonsa aiheen valinnassa, tehtävän asettelussa, tutkimusmenetelmien hallinnassa, oppineisuudessa, ajattelutavan kriittisyydessä ja johdonmukaisuudessa sekä tieteellisten menettelysääntöjen noudattamisessa. Tutkielmaa tehdessään opiskelija joutuu itsenäisesti pohtimaan yhteiskunnan ilmiöitä, perehtymään alansa teoreettisiin keskusteluihin, käyttämään tieteellisiä menetelmiä sekä liittämään yhteen teoriaa ja empiiristä aineistoa.

Pro gradu -tutkielman tekoa ohjataan maisteriseminaareissa, joissa hyväksytään aihe ja tutkimussuunnitelma. Seminaarien aikana ja jälkeen ohjausta annetaan myös yksilöohjauksena.

OBS! Opiskelijan tulee muistaa seurata graduprosessinkin aikana sähköpostiaan (myös gradusopimuksessa ilmoittamaansa) sillä gradua koskevat kysymykset hoidetaan opiskelijan kanssa pääsääntöisesti meilitse, mm.vastinekysely, joka tulee noin vajaa viikko ennen jättöpäivätaulukossa ilmoitettua arvosteluajankohtaa.