25.01.2016

Filosofian syventävät opinnot

Opintojaksokuvaukset

 

Syventävät opinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (55 op), filosofian historiasta (10 op) sekä filosofian valinnaisista opinnoista (20 op). Opinnot alkavat kaikille filosofian opiskelijoille yhteisestä maisteriseminaarista I:stä, jossa opiskelija muotoilee tutkimuskysymyksensä ja laatii ensimmäisen aiheeseen liittyvän kirjallisen työn, joko esitelmän tai ns. laajemman tutkimussuunnitelman. Maisteriopintojen ytimen muodostaa tämän jälkeen seminaarityöskentely, jossa pro gradu -tutkielmaa työstetään askel askeleelta eteenpäin.

Filosofian oppiaineessa opiskelijalla on mahdollisuus kehittää tutkielmaansa kiinteässä yhteydessä tutkimusryhmien toimintaan. Pro gradu -tutkielman pääsisältö laaditaan siis temaattisissa ja metodisissa seminaariryhmissä, ja tutkielma viimeistellään ryhmätyöskentelyn jälkeen itsenäisesti.

Temaattisen ja metodisen seminaarityöskentelyn rinnalla opiskelija suorittaa sekä filosofianhistorian että valinnaisia filosofian opintoja. Suoritustavoista sovitaan vastuuopettajan kanssa etukäteen siten, että suoritukset tukevat tutkielmaopintoja sekä valmistautumista työelämään. Pro gradu -tutkielmassa opiskelija osoittaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet käsitellä itsenäisesti filosofisesti merkittävää tai ajankohtaista kysymystä; hän osaa muotoilla filosofisen tutkimusongelman, hahmotella ongelmalle filosofisen ratkaisun ja puolustaa ratkaisuaan käymällä keskustelua tutkimuskirjallisuuden tai muun tutkimusaineiston kanssa.


TUTKIELMAOPINNOT

Lisäksi tutkielmaopintojen yhteydessä suoritetaan pakollinen opintojakso:
XKVY003 Filosofian kirjoitusviestintä (maisterivaihe) (5 op)


FILS001 Maisteriseminaari I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet maisteritasoisen tutkielman aiheen valintaan ja tutkimuskysymyksen asettamiseen; opiskelija on lisäksi muotoillut pro gradu -tutkielmansa tutkimuskysymyksen ja laatinut ensimmäisen aiheeseensa liittyvän temaattisen tai metodologisen esitelmän tai ns. laajemman tutkimussuunnitelman.
Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan osallistumalla aktiivisesti maisteriseminaariin ja kehittämällä kielellisiä ja dialogisia kykyjään. Seminaarissa jokainen osallistuja suorittaa kirjallisia tehtäviä, joiden avulla harjoitellaan filosofisen tutkimuksen edellyttämiä taitoja ja jäsennetään oman pro gradu -tutkielman tutkimuskysymyksiä. Seminaarissa jokainen opiskelija myös esittää aiheeseensa liittyvän esitelmän tai ns. laajemman tutkimussuunnitelman, jota käsitellään rakentavassa ja avoimen kriittisessä hengessä.

 

FILS002 Maisteriseminaari II (5 op)

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan maisteriseminaarit II (FILS002) ja III (FILS003) opiskelija on täsmentänyt ja syventänyt pro gradu -tutkielmansa tutkimuskysymystä, hahmotellut työn perusrakenteen sekä luonnostellut tärkeimmät argumenttinsa. Maisteriseminaarien II ja III puitteissa opiskelija laatii pro gradu -tutkielmansa keskeisiä sisällöllisiä osia, esittää tärkeimpiä eksplikaatioitaan, tulkintojaan ja/tai argumenttejaan seminaariryhmille ja puolustaa niiden sisältöä. Tavoitteena on sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija kykenee seminaaria seuraavina kuukausina kirjoittamaan tutkielmansa valmiiksi itsenäisesti ohjaajiensa tuella.
Suoritustavat: Maisteriseminaarit II ja III (eli opintojaksot FILS002 ja FILS003) suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kaksi lukukautta kestävään seminaariryhmätyöskentelyyn, joka järjestyy temaattisesti tutkimusaiheiden mukaan ja/tai keskittyy ratkaisemaan yhteisiä metodisia haasteita. Jokainen osallistuja eksplikoi oman tutkielmaansa liittyviä keskusteluja, jäsentää relevantteja aineistoja ja esittää osia valmisteilla olevasta pro gradu -tutkielmastaan. Kukin osallistuu aktiivisesti myös seminaari-istunnoissa käytäviin keskusteluihin, jossa valmisteilla olevia pro gradu -tutkielmia käsitellään rakentavassa ja avoimen kriittisessä hengessä.

 

FILS003 Maisteriseminaari III (5 op)

Osaamistavoitteet: Suoritettuaan maisteriseminaarit II (FILS002) ja III (FILS003) opiskelija on täsmentänyt ja syventänyt pro gradu -tutkielmansa tutkimuskysymystä, hahmotellut työn perusrakenteen sekä luonnostellut tärkeimmät argumenttinsa. Maisteriseminaarien II ja III puitteissa opiskelija laatii pro gradu -tutkielmansa keskeisiä sisällöllisiä osia, esittää tärkeimpiä eksplikaatioitaan, tulkintojaan ja/tai argumenttejaan seminaariryhmille ja puolustaa niiden sisältöä. Tavoitteena on sellaiset tiedot ja taidot, että opiskelija kykenee seminaaria seuraavina kuukausina kirjoittamaan tutkielmansa valmiiksi itsenäisesti ohjaajiensa tuella.
Suoritustavat: Maisteriseminaarit II ja III (eli opintojaksot FILS002 ja FILS003) suoritetaan osallistumalla aktiivisesti kaksi lukukautta kestävään seminaariryhmätyöskentelyyn, joka järjestyy temaattisesti tutkimusaiheiden mukaan ja/tai keskittyy ratkaisemaan yhteisiä metodisia haasteita. Jokainen osallistuja eksplikoi oman tutkielmaansa liittyviä keskusteluja, jäsentää relevantteja aineistoja ja esittää osia valmisteilla olevasta pro gradu -tutkielmastaan. Kukin osallistuu aktiivisesti myös seminaari-istunnoissa käytäviin keskusteluihin, jossa valmisteilla olevia pro gradu -tutkielmia käsitellään rakentavassa ja avoimen kriittisessä hengessä.

 

FILS700 Pro gradu -tutkielma (40 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkielman aihealueen ja kykenee osallistumaan sitä koskevaan ajantasaiseen tieteelliseen keskusteluun. Lisäksi opiskelija kykenee muotoilemaan tutkimusongelman, sitä koskevan kantansa ja suhteuttamaan sen aihetta koskevaan keskusteluun. Hän kykenee myös perustelemaan kantansa kirjallisessa muodossa, joka muodostaa hallitun ja selkeän kokonaisuuden ja on alan tieteellisten käytäntöjen mukainen.
Suoritustavat: Itsenäinen tutkimustyöskentely. Tarkemmat ohjeet pro gradu -tutkielmaan liittyen tiedekunnan verkkosivuilta.

 

FILS710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden maisteri (0 op)

UUSI SUORITUSTAPA 1.1.2016 ALKAEN:
Sisältö: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee syventävien opintojen tutkielman sisältöalueet ja niiden tiiviin esittämisen. Opiskelija hallitsee tutkielman tiivistelmän perusrakenteen ja akateemisen kirjoitustyylin.
Suoritustavat: pro gradu -tutkielman tiivistelmä
Arviointi: hyväksytty – hylätty

HUOM, POIKKEUS:
Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole aiemmissa opinnoissaan kandidaatin opintojen yhteydessä suorittaneet maturiteettia, suorittavat syventäviin opintoihin sisältyvän maturiteetin tiedekuntaneuvoston 27.3.2014 hyväksymän opetussuunnitelman 2014-2017 mukaisesti.
Tällöin maturiteetti suoritetaan kunkin oppiaineen ja maisteriohjelman opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla (ks. kuvaus alla):
Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä moitteettomasti. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kykenee laatimaan rajatusta aiheesta ja näkökulmasta hyvin jäsentyneen tieteellisen tekstin.
Suoritustavat: Tentti, tarkista suoritusta koskevat ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta.
Maturiteettiohjeet:
https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/ohjeita-opiskeluun/tutkielmat/maturiteetti

 

FILOSOFIAN HISTORIA

FILS111 Antiikin filosofia (500 eaa - 600 jaa) (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee antiikin filosofian historian vaiheet pääpiirteissään sekä sen tärkeimmät ajattelijat ja keskustelut ja oppii käyttämään antiikin filosofiaa koskevia tietolähteitä. Opiskelija tutustuu antiikin filosofian historiallisen tutkimuksen keskeisimpiin ongelmiin ja ymmärtää alkuperäisteksteihin liittyviä filosofisia ja käsitehistoriallisia ongelmia sekä alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian opiskelussa ja tutkimuksessa.
Sisältö: Opiskelija osallistuu kaksi periodia kestävälle luentosarjalle, joilla käydään läpi antiikin filosofian historia (esisokraatikot, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistinen filosofia, myöhäisantiikki).
Suoritustavat: Luennot ja kirjallinen suoritus erikseen sovittavasta lukemistosta.
Kirjallisuus:

  • The Cambridge History of Hellenistic Philosophy
  • The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity

 

FILS112 Keskiajan ja uuden ajan alun filosofia (600-1750 jaa) (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee arabialaisen ja latinalaisen keskiajan sekä eurooppalaisen uuden ajan filosofian historian vaiheet pääpiirteissään sekä näiden aikakausien tärkeimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija tutustuu näiden aikakausien filosofian historiallisen tutkimuksen keskeisimpiin ongelmiin ja ymmärtää alkuperäisteksteihin liittyviä filosofisia ja käsitehistoriallisia ongelmia. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä näiden aikakausien filosofian tietolähteitä ja ymmärtää alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian opiskelussa ja tutkimuksessa.
Sisältö: Opiskelija osallistuu kaksi periodia kestävälle luentosarjalle, joilla käydään läpi keskiajan ja uuden ajan alun filosofian historia (arabialainen filosofia, juutalainen filosofia, kristillinen varhaiskeskiaika, skolastiikka, renessanssi, kartesiolaisuus, brittiläinen empirismi).
Suoritustavat: Luennot ja kirjallinen suoritus erikseen sovittavasta lukemistosta.
Kirjallisuus:

  • The Cambridge History of Medieval Philosophy
  • The Cambridge History of Renaissance Philosophy
  • The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy

 

FILS113 Modernin ajan filosofia (1750-1900) (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian historian keskeiset kysymyksenasettelut valistuksesta 1900-luvun alkuun sekä tuon ajan tärkeimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija myös ymmärtää alkuperäisteksteihin liittyviä systemaattisia ja käsitehistoriallisia tutkimuskysymyksiä. Opiskelija osaa käyttää modernin filosofian tärkeimpiä alkuperäislähteitä ja tulkintateoksia käsittäen alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian opiskelussa ja tutkimuksessa.
Sisältö: Opiskelija osallistuu kaksi periodia kestävälle luentosarjalle, jossa käydään läpi modernin ajan filosofian historia (mm. Hume, Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer, Schelling, Fichte, Marx).
Suoritustavat: Luennot ja kirjallinen suoritus erikseen sovittavasta lukemistosta.
Kirjallisuus:

  • The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy
  • The Cambridge History of Philosophy in the Nineteenth Century

 

FILS114 1900-luvun filosofia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee 1900-luvun filosofian historian kysymyksenasettelut ja keskustelut sekä aikakauden tärkeimmät ajattelijat. Opiskelija tutustuu 1900-luvun filosofian keskeisimpiin ongelmiin. Hän perehtyy alustavasti myös filosofian historian metodeja koskeviin keskusteluihin ja ymmärtää alkuperäisteksteihin liittyviä systemaattisia ja käsitehistoriallisia tutkimuskysymyksiä. Opiskelija perehtyy myös filosofian historian metodeja koskeviin nykykeskusteluihin ja osaa käyttää modernin filosofian tärkeimpiä alkuperäislähteitä ja tulkintateoksia käsittäen alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian tutkimuksessa.
Sisältö: Opiskelija osallistuu kaksi periodia kestävälle luentosarjalle, jossa käydään läpi 1900-luvun filosofian historia (pragmatismi, uuspositivismi, fenomenologia, analyyttinen filosofia, eksistentialismi, feministinen filosofia, marxismi, filosofinen strukturalismi ja poststrukturalismi).
Suoritustavat: Luennot ja kirjallinen suoritus erikseen sovittavasta lukemistosta.
Kirjallisuus:

  • The Cambridge History of Philosophy 1870-1945

 

FILOSOFIAN VALINNAISET OPINNOT

FILS5XX/YFIS5XX* Valinnaisia opintoja (20 op)

Suoritetaan vähintään neljä valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso), jotka liittyvät filosofian merkittäviin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin. Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia, tieto-teoria, tieteenfilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia, poliittinen filosofia, kasvatusfilosofia ja estetiikka; filosofisia suuntauksia esimerkiksi analyyttinen filosofia, fenomenologia ja kriittinen teoria. Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen. Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.

* FILS5XX/YFIS5XX-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.


VAPAAVALINTAISET OPINNOT, ESIM.

YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy alan työtehtäviin ja osaa soveltaa opinnoista saamaansa osaamista käytännössä.
Suoritustavat: Harjoittelu ja siitä kirjoitettava harjoitteluraportti, kysely Korpissa.