09.01.2019

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena filosofia

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja sen rakenne on filosofiassa seuraava:

Pääaineen perusopinnot 25 op
Pääaineen aineopinnot 40-55 op
Yleisopinnot 10 op
Viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Sivuaineopinnot 50-60 op
Vapaavalintaiset opinnot Suoritetaan vapaavalintaisia opintoja siten,
että opintojen kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

 

Pääaineopinnot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT

Sisältö ja osaamistavoitteet: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op) sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana. Opinnot alkavat oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Tämän jälkeen opintojaksot ovat kaikille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opiskelija voi saavuttaa sivuaineopintokelpoisuuden suorittamalla ko. oppiaineen johdantokurssin oman pääaineensa johdantokurssin lisäksi.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
(pääaineopiskelijoille)
25 op

Valitaan vähintään oman pääaineen johdantojakso: *

 • YFIP110 Sosiaalityön johdanto (5 op)
 • YFIP120 Sosiologian johdanto (5 op)
 • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op)
 • YFIP140 Filosofian johdanto (5 op)
 • YFIP150 Valtio-opin johdanto (5 op)
5 op
YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet 5 op
YFIP220 Yhteiskunta 5 op
YFIP240 Poliittiset instituutiot 5 op
YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio 5 op

 

* Jos aiot tehdä sivuaineena jonkin toisen YFI:n oppiaineen aineopinnot, tulee ko. aineen johdantojakso olla suoritettu. Tällöin perusopintojen kokonaislaajuus kasvaa yli 25 op:n.

Opintojaksokuvaukset: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

 

FILOSOFIAN AINEOPINNOT

Osaamistavoitteet: Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee filosofian ajatteluperinteitä, nykysuuntauksia ja erilaisia tapoja käsitellä keskeisiä filosofisia kysymyksiä. Hän kykenee hahmottamaan filosofisten perinteiden ja suuntausten välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä hallitsee filosofisen tutkimustavan. Opiskelija osaa myös suunnitella ja laatia filosofisen tutkielman, jossa hän esittelee filosofisia keskusteluja ja käsittelee filosofisesti merkittäviä aihetta selkeällä ja johdonmukaisella sekä kielellisesti hallitulla tavalla.

Yhdistettyinä opettajan pedagogisiin opintoihin filosofian aineopinnot yhdessä edeltävien opintojen kanssa vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen perus- ja aineopintoja filosofiassa.

Edeltävät opinnot:

 • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • TAI Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot 25 op, johon sisältyy YFIP140 Filosofian johdanto 5 op
 • TAI Filosofian perusopinnot 25 op
 
Filosofian aineopinnot 40-55 op

Klassikot **

 • YFIA301 Klassikot I (5 op) *
 • YFIA302 Klassikot II (5 op) *
 • YFIA300 Poliittinen filosofia (5 op)
15 op**

Filosofiset ihmiskäsitykset ja filosofinen etiikka

 • FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
 • FILA150 Filosofinen ihmistutkimus (5 op)
10 op

Inhimillinen tieto ja todellisuus

 • FILA163 Ontologia (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA170 Logiikka (5 op)
15 op

Tutkielmaopinnot

 • FILA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)
 • FILA710 Maturiteetti, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (0 op)
 • Valinnainen opintojakso (5 op), esim. FILS5xx/YFIS5xx *** tai FILS111, FILS112, FILS113 tai FILS114

Lisäksi seminaarin yhteydessä suoritetaan pakollinen opintojakso:

 • XKVY002 Filosofian kirjoitusviestintä (kandidaattitaso) (3 op)
15 op

* Jos edeltävinä opintoina on tehty Filosofian ja politiikan tutkimuksen perusopinnot (sisältäen perusopintojaksot YFIP320 Klassikot I ja YFIP330 Klassikot II), jätetään jaksot YFIA301 Klassikot I ja YFIA302 Klassikot II tekemättä, jolloin filosofian aineopintojen laajuus on 45 op.

** Klassikot 15 op voidaan tehdä osana Filosofian ja politiikan teorian klassikot –opintokokonaisuutta,
jolloin filosofian aineopintojen laajuus on 40 op.

*** FILS5xx/YFIS5xx-opintojaksot löytyvät lukuvuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.

Opintojaksokuvaukset: Filosofian aineopinnot

 

 

Yleisopinnot

Pääaineessa vaadittavat yleisopinnot (10 op):

 • YTKY010 Propedeuttinen kurssi (2 op), Johdatus opiskeluun
 • YTKY004 eHops II-vaihe (1 op)
 • YFIY100 Tieteen teoria (5 op)
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin opintopisteitä (2 op)

Muita suositeltavia yleisopintoja, esimerkiksi:

 • YTKY101 Työelämäopinnot (1-5 op)
 • YTKY0010 Pienryhmän ohjaaminen (2 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)
 • YTKY102 Tasa-arvo työelämässä (5 op)
 • FILY028 Etiikka ja talous (5 op)

Opintojaksokuvaukset: YTKY- ja FILY-alkuiset opintojaksot, muut opintojaksot, ks. Korppi.

 

Viestintä- ja kieliopinnot

Pääaineessa vaadittavat viestintä- ja kieliopinnot (15 op):

 • Äidinkielen kirjoitusviestintä 3 op
 • Toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • Ensimmäistä vierasta kieltä 3 op
 • Toista vierasta kieltä 3 op
 • Valinnaisia viestintä- tai kieliopintoja 3 op

Katso tarkemmat ohjeistukset ja tutustu tutkintovaatimuksiin tästä:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset (Yliopiston kielikeskus)

 

Sivuaineopinnot

Sivuaineeksi vaaditaan:

 • kaksi vähintään 25 op:n perusopintokokonaisuutta (2 x 25 op)
 • TAI yhdestä aineesta perus- ja aineopintokokonaisuus (yht. 60 op)

Perusopintokokonaisuuden voi korvata jokin erillinen opintokokonaisuus, ks. esim. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat erilliset opintokokonaisuudet.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.