05.08.2015

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena filosofia

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 op ja sen rakenne on sosiaalityössä seuraava:

Pääaineen syventävät opinnot 85 op
Vapaavalintaiset opinnot 35 op

 

Filosofian syventävät opinnot

Osaamistavoitteet: Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian ja nykyfilosofian tärkeimmät suuntaukset ja kysymyksenasettelut.  Hän on omaksunut taidon asettaa filosofisia kysymyksiä, vastata tällaisiin kysymyksiin perustellen sekä tarkastella niin esitettyjä kysymyksiä kuin vastauksia kriittisesti ja konstruktiivisesti. Hän osaa tulkita filosofisia tekstejä ja asettaa ne filosofisiin ja filosofianhistoriallisiin konteksteihin. Opiskelija on perehtynyt syvällisemmin muutamiin filosofian osa-alueisiin ja paneutunut erityisesti yhteen osa-alueeseen, josta hän laatii pro gradu -tutkielmansa.

Filosofian syventävät opinnot 85 op

Tutkielmaopinnot *

 • FILS001 Maisteriseminaari I (5 op)
 • FILS002 Maisteriseminaari II (5 op)
 • FILS003 Maisteriseminaari III (5 op)
 • FILS700 Pro gradu –tutkielma (40 op)
 • FILS710 Maturiteetti (0 op)

* Lisäksi tutkielmaopintojen yhteydessä suoritetaan pakollinen opintojakso:

 • XKVY003 Filosofian kirjoitusviestintä (maisterivaihe) (5 op)

55 op

Filosofian historia

Suoritetaan joko FILS111 tai FILS112 ja joko FILS113 tai FILS114.
Erikseen sovittaessa myös FILS5xx-opintojaksot** tai kirjallisuusesseet käyvät suorituksiksi.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.

 • FILS111 Antiikin filosofia (500 eaa-600 jaa) (5 op)
 • FILS112 Keskiajan ja uuden ajan alun filosofia (600-1750 jaa) (5 op)
 • FILS113 Modernin ajan filosofia (1750-1900) (5 op)
 • FILS114 1900-luvun filosofia (5 op)
väh.
10 op

Filosofian valinnaiset opinnot

Suoritetaan vähintään neljä valinnaista opintojaksoa (5 op/opintojakso),
jotka liittyvät filosofian merkittäviin osa-alueisiin, suuntauksiin ja/tai perinteisiin
(FILS5xx ja/tai YFIS5xx)**. Filosofian osa-alueita ovat mm. ontologia,
tieto-teoria, tieteenfilosofia, etiikka, filosofinen ihmistutkimus, yhteiskuntafilosofia,
poliittinen filosofia, kasvatusfilosofia ja estetiikka; filosofisia suuntauksia
esimerkiksi analyyttinen filosofia, fenomenologia ja kriittinen teoria.
Erikseen sovittaessa myös kirjallisuusessee on mahdollinen.
Ota tarvittaessa yhteyttä syventävien opintokokonaisuuden tentaattoriin.

väh.
20 op

** FILS5xx/YFIS5xx-opintojaksot löytyvät vuosittain filosofian opetusohjelmasta Korpista.

Opintojaksokuvaukset: Filosofian syventävät opinnot.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Vapaavalintaisia opintoja suoritetaan siten, että maisteritutkinnon laajuus on vähintään 120 op.

Näihin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi:

 • YFIS800 Vapaaehtoinen harjoittelu (10 op)
 • Filosofian tai muiden oppiaineiden tarjoamia opintojaksoja (esim. FILS5xx, YFIS5xx)
Vapaavalintaisiin opintoihin voi sisältyä myös esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, kieli-, viestintä- tai yleisopintoja, työelämäopintoja tai muiden oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opintojaksoja, joita ei ole käytetty muihin tutkintoihin.