04.05.2015

Filosofian maisterin tutkinto pääaineena psykologia

A. Filosofian maisterin pääaineopinnot (vähintään 90 op)

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Valitaan vähintään 45 opintopistettä seuraavista:

PSYS112 Kehityspsykologia III A 5 op
PSYS113 Kehityspsykologia III B
5 op
PSYS122 Neuropsykologia III A:
Kliininen neurotiede ja neuropsykologia
5 op
PSYS123 Neuropsykologia III B:
Kognitiivisen neurotieteen menetelmät ja sovellukset
5 op
PSYS132 Persoonallisuuspsykologia III A
5 op
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B
5 op
PSYS152 Työ- ja organisaatiopsykologia III A 
5 op
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B
5 op
PSYS191 Psykologian erityiskysymykset I
1-10 op
PSYS192 Psykologian erityiskysymykset II
1-10 op
PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III 5 op

CIPA

Contemporary Issues in Psychology -opintojaksot (CIP)

sekä opintojaksot

PSYS210 Tutkimustyö (pro gradu -tutkielma)     
40 op
PSYS220 Maturiteetti 0 op
PSYS291 Loppukoe 5 op

 

B. Vapaasti valittavat opinnot

Filosofian maisterin tutkintoon suoritetaan pääaineopintojen lisäksi vapaasti valittavia opintoja niin että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 120 op. Näihin opintoihin voi sisältyä esim. kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja, opettajan pedagogiset opinnot, sivuaine-, viestintä-, ja kieli- tai yleisopintoja. Lisäksi esimerkiksi seuraavat opintojaksot tai opintokokonaisuudet sopivat vapaasti valittaviin opintoihin:

PSYS202 Psykologian tutkimusmenetelmät III 5 opCIPA Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuus 
25 op
CIBA Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus 30 op