04.05.2015

Psykologian aineopinnot

Psykologian aineopinnot

Aineopintokokonaisuuden tavoitteena on täydentää psykologian keskeisten osa-alueiden tuntemista erityisesti ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusmenetelmien näkökulmasta.  Opintojaksoihin sisältyy luentoja ja kirjatenttejä sekä pääaineopiskelijoille psykologian menetelmäopintoja sekä kandidaatin tutkielma ja maturiteetti.

Osa opintojaksoista voidaan järjestää myös englanniksi.

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit

 

PSYA110 Kehityspsykologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja kehityksen konteksteja koskevaan tietoon. Hän ymmärtää neurobiologisten, sosiaalisten ja kontekstuaalisten tekijöiden merkityksen kehityksessä ja kehityshäiriöissä ja yksilön osallisuuden näissä ilmiöissä.
Sisältö: Yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, kehityksen kontekstit
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:
Valitse yksi teos seuraavista:

 • MILLER, P. H. (2002). Theories of developmental psychology (3. tai 4. painos). New York: Worth.
 • ROGOFF, B. (2003). The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press. (Elektroninen aineisto luettavissa Jyväskylän yliopiston verkossa)
 • SAMEROFF, A. (toim.) (2009). The transaction model of development. How children and context shape each other. Washington, DC: American Psychological Association.
 • WABER, D. P. (2010). Rethinking learning disabilities: Understanding children who struggle in school. New York: Guilford. TARKISTA E-KIRJA.

 

PSYA120 Neuropsykologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan käyttäytymiseen vaikuttavien biologisten järjestelmien toimintaa ja toiminnan häiriöiden vaikutuksia käyttäytymiseen sekä näiden mittaamisen perusmenetelmiä.
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kehityksen, muistin ja oppimisen, aistimisen ja havaitsemisen, tajunnallisuuden ja tarkkaavaisuuden, kielen, tunteiden sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen hermostollista perustaa. Lisäksi tarkastellaan psykologien yleisesti hoitamien toimintahäiriöiden ja niiden hoidon aivoperustaa; esimerkkeinä ahdistuneisuushäiriöt, mielialahäiriöt, skitsofrenia, stressi ja syömishäiriöt. Käydään läpi aivokuvantamisen perusmenetelmät.
Opetusmuodot: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus: LAMBERT, K. G & KINSLEY, C. H. (2011). Clinical neuroscience: Psychopathology and the brain (2. painos). New York: Oxford University Press.

 

PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.
Sisältö: Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon.
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.

PSYA140 Kliininen psykologia II (5op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa psyykkisiin häiriöihin liittyvät keskeiset oireet sekä tietää oireryhmien hoidon periaatteita ja niihin liittyviä menetelmiä.
Sisältö: Opintojakson aikana perehdytään interventiotutkimuksen perusteisiin, erilaisiin diagnoosiluokituksiin ja niihin liittyviin määritelmiin sekä tutkimuksiin.  Lisäksi perehdytään psyykkisten häiriöiden interventiomenetelmiin sekä niihin liittyviin sovelluksiin eri diagnoosiluokituksien yhteydessä.
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • DAVISON, G. C. & NEALE, J. M. (2004 tai uudempi). Abnormal psychology. New York: Wiley. Luvut 6, 8–12, 14–17.
 • LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

2007 painos: luvut 14–16 ja 24.

2013 painos: luvut 12–14 ja 27.

 

PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin riskitekijöitä etenkin työstressin ja työuupumuksen osalta ja tietää työhyvinvointia edistävistä tekijöistä sekä työhyvinvointi-interventioista. Opiskelija saa myös käsityksen organisaatiomuutoksista, niiden toteuttamisesta ja johtamisen merkityksestä.
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian ajankohtaisiin ilmiöihin, niiden tutkimukseen sekä keskeisiin teorioihin erityisesti työntekijän hyvinvoinnin näkökulmasta. Käsitellään työhyvinvointia edistäviä ja heikentäviä tekijöitä sekä työn ja työyhteisöjen muutosta ja kehittämistä.
Opetusmuodot: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus: Tentaattori ohjeistaa kirjallisuuden valinnassa.

 • Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
 • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
 • KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (myös e-kirja)
 • PYÖRIÄ, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.

Huom. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tenttimällä joko A- tai B –vaihtoehdon.

A)    KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.

ja

CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.

B)     Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.

ja

PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.

 

 

PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede (5 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian keskeiset käsitteet ja tutkimusongelmat, ymmärtää miten niitä voi lähestyä tutkimusmenetelmin sekä osaa kriittisesti arvioida alan kirjallisuutta.
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä (mm. havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia, tietoisuutta, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita). Opintojakson aikana tutustutaan myös laitoksen omaan tutkimustoimintaan kognitiivisessa psykologiassa.
Opetusmuoto: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • BAARS, B. J. & GAGE, N. M. (2010) Cognition, brain and consciousness: Introduction to cognitive neuroscience (2. painos tai uudempi). Oxford: Elsevier. (E-kirja)

 

PSYA180 Geropsykologia (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventynyt kognitiivisten kykyjen, persoonallisuuden, mielenterveyden ja elämänhallinnan kehitykseen vanhenemisen myötä ja vanhuudessa. Opiskelija ymmärtää psyykkisen vanhenemisen taustalla vaikuttavien tekijöiden merkityksen ja suuret yksilöiden väliset erot vanhenemisprosesseissa.
Sisältö: Psyykkisen toimintakyvyn, kognitiivisten kykyjen ja persoonallisuuden kehitys; mielenterveys, psyykkinen hyvinvointi ja elämänhallinta; yksilön ja ympäristön asennoituminen vanhenemiseen ja vanhuuteen.
Opetusmuoto: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • RAITANEN, T., HÄNNINEN, T., PAJUNEN, H. & SUUTAMA, T. (toim.) (2004). Geropsykologia – vanhenemisen ja vanhuuden psykologia. Helsinki: WSOY.

tai

ERBER, J.T. (2009 tai 2013). Aging and older adulthood. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (2013: E-kirja)

 • Luennot voi korvata kirjalla STUART-HAMILTON, I. (2012). The psychology of ageing: An introduction (5. painos). London: Jessica Kingsley. (E-kirja)

 

PSYA190 Valinnaiset opinnot  (5-10 op)

Sisältö: Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää vieraskielistä opetusta (esimerkiksi Contemporary Issues in Psyhology -opintokokonaisuudesta).
Opintojakso voi koostua esim. ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös laitoksen tai Psykonetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys konferenssissa).
Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen. (Linkki ohjeisiin)

 

PSYA320 Orientoiva harjoittelu I (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yhden tai useamman psykologian ammatin sovellusalueen tai moniammatillisen yhteistyökumppanin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan vuorovaikutustaitoja asiakastilanteissa.
Sisältö: Tutustuminen psykologian sovellusalueisiin ja yhteistyökumppaneihin.
Opetusmuoto: Harjoittelu (125 t) opiskelijan itse valitsemalla ja hankkimalla harjoittelupaikalla. Harjoittelupaikalla tehtävän työn tulisi liittyä psykologian sovellusalueisiin (esim. kuntoutuspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, kasvatuspsykologia, neuropsykologia, terveyden ja mielenterveyden psykologia, neuvonta ja psykoterapia).  Harjoittelu ei ole psykologin työtä, eikä harjoittelupaikassa tarvitse olla psykologia. Siihen tulee kuulua erilaisten asiakastilanteiden seuraamista tai suorittamista. Harjoittelu voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa paikassa, osa-aikaisena tai kokopäiväisesti niin että se sopii opiskelijan muihin opintoihin joustavasti. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelijan tulee sopia harjoittelupaikan soveltuvuudesta opintojakson tentaattorin kanssa. Oppimiskokemukset raportoidaan oppimispäiväkirjana.
Rajoitukset: Vain psykologian pääaineopiskelijoille.

 

PSYA202 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset psykologian alan määrällisen tutkimuksen tutkimusotteet ja -asetelmat ja niihin liittyvät tiedonhankintamenetelmät sekä osaa soveltaa psykologian alan aineistojen analyysissä tilastotieteen perusmenetelmiä (ristiintaulukointi, varianssi-, regressio- ja faktorianalyysi) ja peruskäytäntöjä. Opiskelijalla on valmiudet tutkimusraportin kirjoittamiseen määrällisissä tutkimuksissa.
Sisältö: Perehdytään mm. tilastollisen ajattelun merkitykseen psykologian alan tutkimuksessa; määrällisen aineiston peruskäsittelyyn (jakaumien tarkastelu, normaalisuus, puuttuvan tiedon käsittely, muuttujamuunnokset); kokeellisten ja korrelatiivisten asetelmien tilastotieteen perusmenetelmiin soveltavasta näkökulmasta, kuten ristiintaulukointiin, varianssi-, regressio- ja faktorianalyysiin; sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valintaan sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen määrällisissä tutkimuksissa.
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus sekä harjoitukset.
Kirjallisuus:

 • COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 10–18 ja 21.

tai
COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 11–21 ja 24.

tai

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology (6. painos). London: Hodder. Luvut 12-24. E-kirja.

ja

 • Verkkoaineistot jotka ilmoitetaan vuosittain.

Edeltävät (tai samanaikaiset) opinnot: Tilastomenetelmien peruskurssi (TIL P150) tai Tilastotieteen peruskurssi I (TIL P250) ja Tilastotieteen peruskurssi II (TIL P260) sekä SPSS-kurssi (TIL P350).

Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille.

 

PSY A203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset psykologian alan laadullisen tutkimuksen tutkimusotteet ja -asetelmat ja niihin liittyvät tiedonhankintamenetelmät sekä osaa soveltaa psykologian laadullisen analyysin peruskäytäntöjä. Opiskelijalla on valmiudet tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa.
Sisältö:Perehdytään tekstimuotoisten aineistojen käytön tietoteoreettisiin perusteisiin psykologisessa tutkimuksessa, laadullisiin tapaustutkimusasetelmiin, erilaisten tekstiaineistojen muodostamisen mahdollisuuksiin, malli- ja aineistolähtöisiin analyysikäytäntöihin, kvalitatiivisen analyysin varmentamisen menetelmiin sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen laadullisissa tutkimuksissa.
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus sekä harjoitukset.
Kirjallisuus:

 • HARPER, D & THOMPSON, A. R. (toim.) (2011). Qualitative research methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners. Chichester: Wiley-Blackwell. (E-kirja)

tai

FORRESTER, M. A. (toim.) (2010). Doing qualitative research in psychology. A practical guide. London: Sage.

ja

Verkkoaineistot, jotka ilmoitetaan vuosittain.

Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille.

 

PSYA210 Kandidaatintutkielma  (10 op)

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman tehtyään opiskelija kykenee toteuttamaan pienimuotoisen empiirisen tutkielman ja ymmärtää tutkimuksen teon ja raportoinnin keskeiset vaiheet (tutkimuskysymyksen asettaminen ja sen teoreettinen ja empiirinen taustoittaminen, aineiston hankinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset).
Sisältö: Tutustutaan tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, tutkimushanketyöskentelyyn sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.
Opetusmuoto: Tutkielmat liittyvät ohjaajien tutkimushankkeisiin tai muihin aiheisiin ja aineistoihin, jotka ohjaaja hyväksyy. Tutkielmaan sisältyy aina pienimuotoinen empiirinen tutkimus, joka raportoidaan joko a) tutkimusraporttina tai b) tutkimusjulisteena (posteri) sekä siihen liittyvänä kirjallisena tiivistelmänä. Molemmissa raportointitavoissa perehdytään artikkelimuotoisen kirjoittamisen rakenteeseen: johdanto (teoreettinen/empiirinen tausta ja tutkimuskysymykset), menetelmät, tulokset, pohdinta ja lähteet. Tutkielmaan voi sisältyä myös aihepiiristä riippuen hanketyöskentelyä (esim. tutkimusaineiston keruuta).

Tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan keväällä, kun ohjaajat ovat ilmoittaneet tutkielman tekoon sopivat tutkimushankkeensa. Kandidaatintutkielma voi olla enintään kolmen henkilön yhteisesti laatima.

Kandidaatintutkielma tarkastetaan URKUND-plagiaatintunnistusjärjestelmällä tai muulla tavoin ennen sen lähettämistä arvioitavaksi.
Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille.

 

PSY A220 Maturiteetti  (0 op)

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa perehtyneensä tutkielmansa aihepiiriin ja hallitsevansa koulusivistyskielensä. Opiskelija osaa ilmaista itseään tieteellisen kirjoittamisen keinoin ja kirjoittaa jäsennellysti rajatusta aiheesta ja näkökulmasta.
Sisältö: Oman tutkimusaiheen ja äidinkielen hallintaa osoittava kypsyyskoe.
Opetusmuodot: Kandidaatin tutkielman aiheeseen liittyvä esseetyyppinen kirjoitus valvotussa tenttitilaisuudessa.
Rajoitukset: Opintojakso on tarkoitettu vain psykologian pääaineopiskelijoille.