15.09.2015

Psykologian perusopinnot

 

 

Perusopintojen tavoitteena on oppia psykologian peruskäsitteet, teoreettiset käsitejärjestelmät sekä psykologisen tutkimuksen perusteet.

Psykologian perusopinnot koostuvat viidestä saman laajuisesta opintojaksosta (á 5 op), yhteensä 25 opintopisteestä. Kunkin jakson kirjallisuuden lisäksi perusopintoihin sisältyvät luennot. Opetus järjestetään integroituna niin että opintokokonaisuus voidaan suorittaa yhden vuoden aikana.

Opintojaksojen arviointikriteerit löytyvät Psykologian laitoksen verkkosivuilta:

https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/opiskelu/tentit_arvostelu/arviointikriteerit

Perusteoksena opintojaksoissa PSYP110 ja PSYP140 käytetään:

ATKINSON, R. L., ATKINSON, R. C., SMITH, E. E., BEM, D. J. & NOLEN-HOEKSMA, S. (2000). Hilgard’s introduction to psychology (13. painos).  New York: Harcourt Brace Jovanovich.

tai

SMITH, E. E., NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B. L., LOFUS, G. R., BEM, D. J. & MAREN, S. M. (2003). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (14. painos). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson.

tai

NOLEN-HOEKSMA, S., FREDRICKSON, B., LOFUS, G. & WAGENAAR, W. (2009). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (15. painos). UK: Cengage.

tai

NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFUS, G. & WAGENAAR, W. (2014). Atkinson & Hilgard's introduction to psychology (16. painos). UK: Cengage.

 

PSYP110 Kehityspsykologia I (5 op)

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.
Sisältö: Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.
Opetusmuoto: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • ATKINSON, R. L. ym. (13. painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos) tai NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (15. painos) luvut 3, 9 ja 12, (16. painos) luvut 3, 9 ja 12.
 • NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.
 • Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALOKOSKI, T. & MUSTONEN, A. (2007). Median vaikutukset lapsiin ja nuoriin - katsaus tutkimuksiin sekä kansainvälisiin mediakasvatuksen ja -säätelyn käytäntöihin. Helsinki : Mediakasvatusseura. (http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-99964-2-1.pdf)

PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet (5 op)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan, miten hermosto säätää aisti- ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta sekä tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.
Opetusmuodot: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • KLEIN, S. & THORNE, B. M. (2007). Biological psychology. New York: Worth.
 • Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella: HÄMÄLÄINEN H., LAINE M., AALTONEN, O. & REVONSUO, A. (toim.) (2006 tai uudempi painos). Mieli ja aivot: Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Turku: Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista, tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.
Opetusmuoto: Luennot ja/ tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • PERVIN, A. (2003). Science of personality (2. painos). New York: Wiley. Luvut 1–4, 7–10 ja 12.
 • Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa. Jyväskylä: PS-kustannus.

PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia(5 op)

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta- ja ohjantatyö sekä psykoterapia) sekä on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen ja sen sovelluksiin terveydenhuollossa.
Sisältö: Perehdytään mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin; psykologin toimintaan ja orientaatioperustaan terveyden ja mielenterveyden kysymyksissä; mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyteen; elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin; kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin; mielenterveyshäiriöiden luokittelujärjestelmiin; terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.
Opetusmuoto: Luennot ja/tai kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • ATKINSON, R. L. ym. (13. painos) tai SMITH, E. E. ym. (14. painos) tai NOLEN-HOEKSEMA, S. ym. (15. painos) luvut 14–16, (16. painos) luvut 14-16.
 • LÖNNQVIST, J., HEIKKINEN, M., HENRIKSON, M., MARTTUNEN, M. & PARTONEN, T. (toim.) (2007 tai uudempi). Psykiatria. Helsinki: Duodecim.

2007 painos: luvut 1–4, 5, 17, 27–28, 30 ja 33.

2013 painos: luvut 1, 3–4, 23, 26–27, 29 ja 31.

 • Valitse toinen seuraavista, sivuaineopiskelijat valitsevat ilman luentoja molemmat kirjat.

SEIKKULA, J. & ARNKIL T. E. (2005 tai 2009). Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Tammi. 2009 painos verkkojulkaisuna: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/93ae45f6-b7c4-403f-9dff-643b813972bf)

POIJULA, S. (2007). Lapsi ja kriisi: Selviytymisen tukeminen. Helsinki: Kirjapaja.

PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op)

Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät sekä tutkimuksen teon vaiheet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset.
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.
Opetusmuoto: Luennot ja kirjallisuus.
Kirjallisuus:

 • COOLICAN, H. (2004). Research methods and statistics in psychology (4. painos). London: Hodder. Luvut 1–9 ja 20.

tai

COOLICAN, H. (2009). Research methods and statistics in psychology (5. painos). London: Hodder. Luvut 1–10 ja 22–23.

tai

COOLICAN, H. (2014). Research methods and statistics in psychology  (6. painos).  London: Hodder. Luvut 1-12. E-kirja.

 • METSÄMUURONEN, J. (2008). Laadullisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus.